16
Bésáŋgé mɔné âwóŋgɛn bad
Bɔɔb-pɔɔ́, ńláa nyé tə̂ŋgɛne mɔné ḿme nyênladté âwóŋgɛn bad bé Dyǒb. Ngáne ménlāāʼɛ́ mwembé ḿme ńdé á Galesia mɛɛ́ bébɛl, melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ nyémpē nyétə́ŋgɛ́né abɛl. Sɔ̂ndɛ́ tɛ́ɛ́ nyé mod tɛ́ɛ́ áhûd mwǎ mɔné ákoo. Nɛ́n âbɛ́ nchoo ne mod tɛ́ɛ́ ḿmē nkudâg. Nzé nyêbɛlé nɛ́n, nê dɛ́bɛ̌l nzé mpedé, nyéetɔgɛ́nné mɔné asaa ámpē. Nzé mpedé, bad ábe nyépwɛ́dé, mɛ̌lōmɛ̄n bɔ́ kálag âkɛɛn ḿmê mɔné ḿme nyéládé á Jerusalɛm. Nzé ébóó bán mɛ́mpē ńkɛ, né bɛ́woón mɛ.
Ntíi ḿme Paalɛ ábɛ́lé
Mɛ̌pɛ̌ áwɛ̄n nzé mmaá atóm á mbwɔ́g e Masɛdonia, áyə̄le nwóó mewêmtɛn âtóm á mbwɔ́g e Masɛdonia. Kapɔ́g mɛ̌dyɛɛ́ ne nyé, nhɛle mbɛ́-ʼɛ ne nyé póndé esyəə́l echě ahéb ábágkē ngíne, âbɛl boŋ nyéwôŋgɛn mɛ âkɛɛn échêm ekɛ áʼsō hǒm ké áhéé áde ńkagké. Meédəəʼɛ́ mɛɛ́ dényínɛn ámīn-ámīn. Nwóó mewêmtɛn âbɛ́ ne nyé mwǎ etûn é póndé nzé Sáŋgwɛ́ɛ́ akwɛ̌ntɛ́né. Mɛ̌dyɛɛ́ á Efɛsus hɛ́n kə́ə́ŋ ne á póndé e ngande e Pɛntekɔs. Nzii enědnédé mɛ hɛ́n âbɛl kəse e nsɔ́n, kénɛ́ɛ édíí bán bad híin bédé ábe bétə̂ŋgan mɛ.
10 Nzé Timotiɛ apedé áwɛ̄n, nyényîn bán nyêkobé mɔ́ nken áyə̄le melemlem mé nsɔ́n ḿme Sáŋgwɛ́ɛ́ ḿme ábɛlɛɛ́, mɔ́ɔ mɛ́mpē ḿbɛlɛɛ́. 11 Modmod eenyíné mɔ́ nkóŋtéd. Nyéwôŋgɛn mɔ́ âkɛɛn échē ekɛ áʼsō ne nsaŋ âbɛl boŋ bɔ́ɔbɛ bad bé Krǐsto bémpēe ábe ńsinɛɛ́, bétân mɛ hɛ́n.
12 Bɔɔb-pɔɔ́, tə̂ŋgɛne awesyánē mwǎnyaŋ Apolosɛ, menwéd mɔ́ nlém á abum bwâmbwam âhyɛ dé anɔn nyé nchoo ne bad bé Krǐsto bémpēe, boŋ pɛn eewóoʼɛ́ nlém âpɛ bɔɔb. Nzé etə́l ébágnédé mɔ́, ǎpɛ̌.
Melɛntɛn mé asóg
13 Nyétêd póndé, nyésumɛn á adúbe-tê. Nyéwúu nlém á abum, nyéwúu áte. 14 Kéchéé éche nyébɛlɛɛ́, nyélúmed bán nyêdəə́ nhɔ́g ne aníníí.
15 Bɔɔb-pɔɔ́ a-baányaŋ, nyêbíí nɛ́n bán abum á ndáb áde Stefanusɛ dɔ́ɔ ábédé déʼsó á mbwɔ́g e Akaya âdúbe Krǐstəə, bébágé-ʼɛ echab yə̌l âbɛle bad bé Dyǒb. Ncháa nyé nɛ́n mɛɛ́, 16 nyébɛ̂ ásē e ndín é bad nɛ́ɛ échɛ́n, ne ásē e mod ké ahéé ampée awě abɛle nsɔ́n nɛ́ɛ ḿmɛ́n. 17 Ndé menyiŋge ne epɛ éche Stefanasɛ, Fɔtunatusɛ ne Akaikusɛ. Bépédé áyə̄le bébɛ́lé nsɔ́n ḿme nyéntə̄ŋgɛ̄nnē abɛl. 18 Béwédé mɛ nlém á abum ngáne bénwēdtē nyémpē nlém á abum. Kéchéé éche échɛ́n ndín é bad éhɔ́bɛɛ́, nyêtəŋgɛ́né bɔ́ edúbé abɛ. 19 Mwembé ḿme ńdé á mbwɔ́g e Esia ńlómmé nyé melɛntɛn. Akwilaa bɔ́ Prisilia ne mwembé ḿme ḿbome áwab ndáb, bélômme nyé melɛntɛn ne nlém nhɔ́g á dǐn áde Sáŋgwɛ́ɛ́. 20 Ábɛd baányaŋ bé Krǐsto ábe bédé hɛ́n bélómmé nyé melɛntɛn.
Nyéhɛ̂ nhɔ́g ne aníníí tə̂l. 21 Mɛ Paalɛ, mbɛnlad échêm ekáá âtele nyé ḿmɛ́n melɛntɛn. 22 Kénzɛ́ɛ́ awě eédəə Sáŋgwɛ́ɛ́ ebómán ne mɔ́. A-Sáŋgú awɛ̂d, hyǎg! 23 Nsimé ḿme Sáŋgú Yesuɛ ḿbɛ̂ ne nyé. 24 Ndəə́ nyé bad bésyə̄ə̄l á dǐn áde Yesu Krǐstəə.