5
Paalɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne akáb
dé mesón á mwembé ń Kɔrinto
Nwógé nɛ́n bán mod nhɔ́g átîntê echɛ̂n akábe asón, nyaa e asón echě ké bad ábe béēbíi Dyǒb béehɛlɛ́ɛ́ se békāb. Chǒm éche ńhɔ́bɛɛ́ édíi nɛ́n mɛɛ́, mod nhɔ́g átîntê echɛ̂n akábe asón ne sáá mwaád. Chán-nɔ̄ nyéhɛle nyêbɛ́ kúmbe áde édíí bán ane mod ḿmē mbéb ńtə́ŋgɛ́né nyé dásɔ̄ ndutul awóged. Mɔ́ awě abɛle enɛ́n ndín e dyam, nyêtə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ nyénáné mɔ́ átîntê echɛ̂n. Nhɔ́be mɛɛ́ nyébɛl nɛ̂ áyə̄le kénɛ́ɛ méesaá ne nyé, nkamtan nyé póndé tɛ́ɛ́. Nhɔ́be byánán ndé ne nyé nɛ́n mɛɛ́ mmaá mbakú atómed, ne kunze eche Sáŋgú Yesu Krǐstəə ábágé mɛ, nhɔ́be nɛ́n mɛɛ́ nyékɔ́gsɛn ane mod awě abɛ́lé ḿmê mbêb. Nzé nyêlǎdné, ébɛ̂ byánán ndé ne nyé, awɛd Sáŋgú Yesu Krǐstəə ábɛ nyé ngíne âbɛl kéchéé éche nyéwémtɛ́né abɛl. Nhɛde mɛɛ́ nyébɛ ane mod á mekáá ḿme Satanɛ âbɛl boŋ Satanɛ ábébed échē ekob é yə̌l. Kénɛ́ɛ édíí bán Satanɛ ǎbēbēd échē ekob é yə̌l, Yesuɛ ǎsǒŋ échē edəə́dəŋ á epun éche ápɛɛ́ âkáad.
Nyéetə̂ŋgɛnɛɛ́ kúmbe abɛ́. Nyébíi nɛ́n bán mbumé ń ngun ńsonleʼ nzé béhédé mwǎ esultɛn áwēd-te, melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ ane mod awě abelé ḿmê mbéb áhɛle ábɛl bad bémpēe bébɛl mbéb. Nyéhûd esultɛn é nchun ésyə̄ə̄l, âbɛl boŋ nyébɛ̂ nɛ̂ŋgáne mbumé mékɔ̄ɔ̄lē ḿme méēwóo esultɛn, né-ʼaá nyékóó abɛ́. Nyêdé nɛ́n áyə̄le Krǐstəə anwɛ́ á nló ḿmɛ̄d. Mɔ́ ambɛ́ nɛ́ɛ Mwǎn-a-Ńdyɔŋ ḿ mbód awě bêmbɛɛ́ nɛ́ɛ mendɛ mé ngande e Nnyíme-ámīn, áyə̄l e mbéb ḿ bad. Né-ɔɔ́, nyéwôg menyiŋge ne ene ngande, esultɛn é nchun éēbāg ámpē. Abɛ́ ádɛ̄d ábɛ̂ póndé ésyə̄ə̄l nɛ̂ŋgáne abɛ́ á bad bé Dyǒb, deébɛ̄lē eʼbébtéd éʼ mekan, deebébé-ʼɛ nlém á abum. Boŋ pɛn déwôŋ abɛ́ dékɔ̄ɔ̄lē, déhíde Krǐstəə ne nlém nhɔ́g, dékale-ʼɛ mbále.
Kálag echě mêntelɛɛ́ nyé menláá nyé mɛɛ́ nyéēhoŋnéʼ bad ábe békábe mesón. 10 Saké bad ábe béedúbpe Dyǒb bɔ́ɔ ńhɔ́báá, kénɛ́ɛ édíí bán bɔ́ doŋge á bad békábe mesón, bédé ngoód, bédé bechîb, doŋge ábɛnlé-ʼɛ myǒb mé metóm. Weéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ebáŋ échɛ́n ndín é bad á yə̌l kə́ə́ŋ né ehǐdté á nkǒŋsé. 11 Boŋ bad ábe mêntelɛɛ́ nyé mɛɛ́ nyéēhōŋnē bédíi bad ábe béchə́gé yə̌l bán bédíi bad bé Krǐsto boŋ békābē mesón, bébɛ́ ngoód, bébagé myǒb mé metóm edúbé, béhɔ̄bē bad mekan mé mbéb á yə̌l, bémwāg mǐm bwâmbwam mékōbē bɔ́, bébɛ́-ʼɛ bad ábe béchíbeʼ. Nyéedyág ké ndyééd ne échɛ́n ndín é bad. 12 Meewóoʼɛ́ kunze ké pɔ́g âhɔ́b mɛɛ́ békɔ́gsɛn bad ábe béesɛ̌ bad bé Dyǒb. Bad ábe bédé á mwembé-te bɔ́ɔ nyétə́ŋgɛ́né akɔ́gsɛn. 13 Dyǒb dɔ́ɔ dɛ́kāād bad ábe béesɛ̌ á mwembé-te. Éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, “Nyéhûd mod awě abɛle mbéb átîntê echɛ̂n.”