8
Paalɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne medyɛ́
ḿme bébagɛɛ́ eʼdiídiŋgɛ
Bɔɔb-pɔɔ́, nhɔ́be tə̂ŋgɛne medyɛ́ ḿme bad bébagɛɛ́ eʼdiídiŋgɛ nɛ́ɛ mendɛ. Édé mbále ngáne éhɔ́bnédé nɛ́n bán “Syánē moosyəə́l debíí dyam.” Ene ndín e eʼbíi bé akan ebɛle mod abâg kúmbe. Boŋ edəŋge éwéde syánē áte. Nzé mod awêmtan aá mɔ́bíí dyam, ane mod eébííʼɛ́ dyam ngáne átə́ŋgɛ́né abíi. Boŋ nzé mod adəə́ Dyǒb, Dyǒb ábɛlé ábíí mɔ́.
Bɔɔb-pɔɔ́, ńhɔ̂b tə̂ŋgɛne adyɛ́ dé medyɛ́ ḿme bébagɛɛ́ ediídiŋgɛ nɛ́ɛ mendɛ. Debíí nɛ́n bán eʼdiídiŋgɛ, nɛ́dē myǒb ḿme bébɛ́nlé mekáá, méesaá dyamdyam. Dyǒb ahɔ́g děmpɛn dɔ́ɔ ádé. Bad béhɔ́be bán myǒb mémpēe ḿme béchəgɛɛ́ bán myǒb médé á nkoŋ ḿ mín kéʼɛ á nkoŋ ńsé. Édé-ʼɛ mbále bán myǒb ḿme bad běn bébɛ́nlé mekáá ne besáŋgwɛ́ɛ́ bé nkǒŋsé híin bédé. Boŋ kénɛ̂ debíí bán Dyǒb ahɔ́g dɔ́ɔ ádé. Mɔ́ adé Titɛ́ɛ awě ahəgé chǒm ésyə̄ə̄l, mɔ́ akəə́-ʼɛ boŋ debɛ́ á aloŋgé. Sáŋgwɛ́ɛ́ nhɔ́g mwěmpɛn-naá adé. Mɔ́ adé Yesu Krǐstəə. Mbwiined ne mɔ́ dɔ́ɔ béchə́gé chǒm ésyə̄ə̄l. Mbwiined ne mɔ́ dɔ́-ʼaá dédíí á nkǒŋsé. Boŋ saké moosyəə́l abíí ḿmɛ́n mekan. Doŋge á bad pɛn bémɛ́ntɛ́né ábê eʼdiídiŋgɛ edúbé abɛ nyaa eche kə́ə́ŋ ne chii nzé bédyâg medyɛ́, bédíi béwêmtan bán bébage ḿmê myǒb edúbé. Nlém méēwúuʼɛ́ bɔ́ á abum, né-ɔɔ́ béwêmtan bán ḿmê medyɛ́ mébɛle béēsāāʼɛ́ áʼsō éʼ Dyǒb. Ndyééd éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ébɛ̄l bad bésáŋ áʼsō éʼ Dyǒb. Deéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ debɛ́ bad bé mbéb nzé dedyédé chɔ́ kéʼɛ debɛ́ bad bé bwâm áde déedyédɛɛ́ chɔ́. Nyétêd póndé pɛn ngáne nyébɛnladté kunze echě ebǎgnédé nyé bad bé Krǐsto. Nyébɛnlad chɔ́ nyaa eche nyéēbɛnlé se ábɛn baányaŋ bé Krǐsto ábe ḿmab nlém méēwúúʼɛ́ á abum béhún á mbéb-te. 10 Nzé mod awě nlém méēwúúʼɛ́ á abum anyíné nyé ábe nyêhɔ́bé bán nyêbíí akan nyêdyâg medyɛ́ á abón áde ḿmê myǒb, nyéebíiʼɛ́ bán nɛ́n dɛ́tēd mɔ́ nlém á abum âdyɛ́ medyɛ́ ḿme bébágé ábê eʼdiídiŋgɛ nɛ́ɛ mendɛ-yɛ? 11 Né-ɔɔ́, wɛ awě echəgé yə̌l wɛɛ́ mod awě abíí akan, ehɛde wɛɛ́ mwǎnyoŋ awě Krǐstəə áwédé áwe nló áwɛ̂ áyə̄le ábôŋ eʼbíi bé akan-ɛ? 12 Nzé ebɛlé mbéb wɛ́ɛ mwǎnyoŋ, né Krǐstəə mɔ́ɔ ébɛ́lé mbéb áyə̄le ebɛlé mwǎnyoŋ a Krǐsto ebébtéd, ebébté-ʼɛ́ mɔ́ nlém á abum. 13 Né-ɔɔ́, nzé ndyééd eche ńdyágkē ebɛle mwǎnned a Krǐsto ahúneʼ á mbéb-te, né méedyáá ene ndyééd ámpē mbêd, âbɛl boŋ, éēbɛ̄lē se mwǎnned ahún á mbéb-te.