2
Ndəə́ mɛɛ́ nyébíi ngáne ńkémpɛɛ́ awan áte áyə̄l echɛ̂n, ne áyə̄l e bad bé dyad á Laudesia, nyébíi-ʼɛ ngáne ńkémpɛɛ́ awan áte áyə̄l e bad bémpēe ábe béēnyīnnē mɛ dǐd. Mbɛle nɛ̂ âwéd bɔ́ nlém á abum âbɛl boŋ edəŋge éche édé átîntê echɛ̂n ébɛl nyébɛ̂ mod nhɔ́g. Nhɛde mɛ nyáābɔ̄ɔ nyésum nlém ne asum ásyə̄ə̄l nɛ́ɛ bad ábe bésóŋtɛ́né dyam á Dyǒb áde bad bénkênsóŋtɛ́nné. Ádê dyam-mɛ ádíi Krǐstəə mwěn. Krǐstəə mɔ́ɔ̄ ahɛle ábɛ̄l boŋ nyêwóŋ debyɛ́ɛ́ âsôŋtɛn mekan mé Dyǒb. Mmê mekan médé etógnɛ́n bwâmbwam. Nlâŋge nyé nɛ́n âbɛl boŋ mod eédogné nyé eʼnyin bé nsəl áte se nyêwémtɛ́n nɛ́n bán dyam áde álâŋgɛɛ́ nyé átə́ŋgɛ́né. Ndəə́ mɛɛ́ nyébíi nɛ́n bán kénɛ́ɛ mměn méesaá ne nyé, ndé ne nyé é edəə́dəŋ. Kénɛ́ɛ méesaá-ʼaá ne nyé, ndé menyiŋge nɛ́n adúbe áde nyédúbpé Krǐstəə ályə́gé ádé ngíne.
Bad bé Krǐsto béesaá ásē
e mbéndé é nkǒŋsé ámpē
Né-ɔɔ́, ngáne nyékóbé Krǐstəə nɛ́ɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ awɛ̂n, nyébɛ̂ nyébɛleʼ ngáne áhɛdɛɛ́. Adúbe áde nyédúbpé chǒm-ɛ́ɛ ábɛ̄n bemeléede béyə́gté nyé édé mbále. Nyéságnan-nɛ Dyǒb póndé tɛ́ áyə̄le chǒm ésyə̄ə̄l. Nyéēmwāg-sɛ mod atéd nyé ntâŋ âhíd eʼhóhó bé áyə́ge dé metóm áde béyə́gtɛɛ́. Ayə́ge ádě béyə́gtɛɛ́ nyé ádíi ayə́ge ádě békóbé wɛ́ɛ ábāb betaa ne áde áhíde mbéndé é mekan mé nkǒŋsé. Ádê ayə́ge ádíi ayə́ge ádě áhúú ne baányoŋ ngɛ̂n déēhúuʼɛ́ ne Krǐstəə. Nyéēmwāg-sɛ ábê bemeléede bé metóm bédog nyé áyə̄le nɛ́n ngíne ne abɛ́ á Dyǒb ádé yə̌l e moonyoŋ echě Krǐstəə áte. 10 Né-ɔɔ́, nyêlóné mbon áyə̄le nɛ́n nyêdé ne Krǐstəə, Mɔ́-ʼaá akamlan ngíne ne benkamlɛnɛ bésyə̄ə̄l. 11 Abɛ́ ádě nyédíí ne Krǐstəə, Krǐstəə ayagé nyé. Éesaá nɛ̂ŋgáne moonyoŋ áyagɛɛ́ mod. Krǐstəə mɔ́ ayagé nyé é edəə́dəŋ-tê. Ahúdé ádɛn abɛ́ dé mbéb. 12 Áde bêndusɛ́nné nyé, édé nɛ́ɛ nyênwɛ́, bélímé nyé, Dyǒb ápūūd-tɛ nyé ne Krǐstəə. Nɛ́n dêmbɛnléd ne nyé áyə̄le nyêndúbé nɛ́n bán ngíne e Dyǒb echě epuúdté Krǐstəə ěpuúd nyémpē. 13 Ngen eʼsó nyêmbɛ́ byánán nyêwédé áyə̄le nyêbóóʼáá mbéndé é Dyǒb. Ene póndé-ʼɛ né Krǐstəə éēhūdɛ̄ɛ̄ nyé abɛ́ dé mbéb áyə̄l. Boŋ bɔɔb, Dyǒb ábágé nyé aloŋgé dékɔ̄ɔ̄lē apuud áde ápúúdté syánē ne Krǐstəə. Alǎgsɛ́né syánē ḿmɛd mbéb ńsyə̄ə̄l. 14 Édé nɛ̂ŋgáne apínné mbéb ḿme syánē wɛ́ɛ ântenlé mɔ́. Nɛ́dē ḿmê mbéb méesaá ámpē. Dyǒb ábómmé ḿmê mbéb á awɔg abome áde bébómmé Krǐstəə á awɔg boŋ awɛ́-ʼɛ. 15 Dyǒb déntōm ngíne ne benkamlɛnɛ bé nkǒŋsé áte. Atóm áde ántōmmē bɔ́, dényīnnēd ne moosyəə́l ne awɛ́ áde Krǐstəə ánwɛ̄ɛ̄ á awɔg.
16 Né-ɔɔ́, nyéēmwāg-sɛ bad bélāŋgē nyé bán nyêbɛlé awusé áyə̄le nyédyágkē doŋge dé medyɛ́, kéʼɛ áyə̄le nyémwágkē doŋge dé mmíítéd, kéʼɛ áyə̄le nyéēbāgkē doŋge á ngande ásē, kéʼɛ ngande echě ebâg nzé ngɔn étúbé túbɛ́n, kéʼɛ ngande e Epun é Nkɔ́me áte. 17 Échê mbéndé ésyə̄ə̄l ébédé-ʼɛ nɛ́ɛ eʼdiídiŋgɛ ábě éʼlúmtéʼáá mam mé bwâm ḿme Dyǒb déntə̄ŋgɛ̄nnē alóm. Krǐstəə mɔ́-ʼaá alónté ḿmê mam mésyə̄ə̄l. 18 Nyéēmwāg-sɛ mod anyágéd nyé aá nyêtə́ŋgɛ́né yə̌l asuded. Nyéēmwāg-kɛ sɛ mod anyágéd nyé nɛ́n aá nyêtə́ŋgɛ́né ángɛl edúbé abɛ ngáne ábagɛɛ́. Nzé nyêbɛlé nɛ̂ né nyɛ́ɛ̄bɔ̄d ndɛ echě Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄bɛ̌ nyé. Kénzɛ́ɛ́ awě ayə́gteʼ nɛ̂, ahɔ́beʼ aá mɔ́nyīnē á ndɔ́g-te. Ene ndín e mod edé kúmbe ngɛ̂n ne mekan mé mbéb ḿme ḿbídeʼ mɔ́ á nlém-tê, boŋ eewóoʼɛ́ nzɔm ké pɔ́g âbɛ́. 19 Ene ndín e mod esógé Krǐstəə awě adé nló ḿ bad ábe bédúbpé adúbe. Ngáne nló ńkamlanné yə̌l esyəə́l, melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ Krǐstəə ákamlanné bad ábe bédúbpé mɔ́ bésyə̄ə̄l âbɛl bébɛ̂ mod nhɔ́g. Ngáne nsid ńladɛɛ́ mebóŋ mé yə̌l mé mod boŋ abɛ́ mod nhɔ́g, nɛ̂ dɔ́ɔ Krǐstəə áladɛɛ́ bad ábe bédúbpé mɔ́ âbɛ́ mod nhɔ́g ásē echê. Ḿmê nlatɛ́n ńkwoge-ʼɛ ngáne Dyǒb átíídé.
Âwɛ́ ne âbɛ́ á aloŋgé ne Krǐstəə
20 Édé bɔɔb byánán awɛ́ áde Krǐstəə áwédé, nyêwédé ne mɔ́. Né-ɔɔ́ nyéēsaá ásē e mbéndé é nkǒŋsé ámpē. Cheé-ɔ̄ ékə́ə́ boŋ nyêbɛ́ nyéhīdēʼ échê mbéndé byánán nkǒŋsé ńdíi ńkamlan nyé? 21 Ábê bemeléede bé metóm bélâŋge nyé nɛ́n bán, “Nyéechə́ŋgé échɛ́n, nyéewóglán échíníí á nsəl, nyéēsitán échê.” 22 Échê mbéndé ésyə̄ə̄l énɔneʼ bwěm ábě béēbāg dyamdyam ámpē nzé mod amaá bɔ́ abɛnled. Échê mbéndé édíí mbéndé ne ayə́ge áde bad běn béhə́gné nló. 23 Échê mbéndé ébɛlé ényīnnāād byánán édé debyɛ́ɛ́ áte bwâmbwam áyə̄le nɛ́n, éyə́gte bad nɛ́n bán běn bétə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ béwóó nlém âbɛl mekan ḿme mékámé abɛl, âlúmed nɛ́n bán békoo Dyǒb ahíd. Éyə́gte bad bán bésuded yə̌l, bébane-ʼɛ yə̌l á metake-tê bwâmbwam. Boŋ ké bad bénhūū échê mbéndé ahíd, éehɛlɛ́ɛ́ bɔ́ awôŋgɛn âsóg mewêmtɛn mé mbéb awóŋ.