4
Nyé bad ábe nyêwóó betâŋ ásē echɛ̂n nyéwále ábɛn betâŋ nyaa echě Dyǒb áhɛdɛɛ́, nyéchə́ə-ʼɛ bɔ́ bwâm. Nyêbíí nɛ́n bán nyémpē nyêwóó mod ámīn awě nyédíí ásē echê.
Paalɛ awédeʼ bad nlém á abum
Nyébɛ̂ nyéwêd yə̌l áte á mekáne-tê. Nzé nyêkânne-ʼɛ nyébānē nlém ne kéchéé éche nyélâŋgɛɛ́ Dyǒb, nyésāgnɛ̄n-nɛ mɔ́. Nyékânned-tɛ sémpē âbɛl nɛ́n Dyǒb ánedned sé nzii âkal nkalaŋ tə̂ŋgɛne Krǐstəə ḿme bad békênsóŋtɛ́nné bɔɔ́d. Mmê nkalaŋ ḿme ńkalɛɛ́ mɔ́ɔ̄ ńkə́ə́ boŋ mbɛ́ á mbwɔg. Nyékânneʼ nɛ́n bán ńkale mɔ́ bwâm nyaa echě ńtə́ŋgɛ́né abɛl. Nyébíi ngáne nyébɛlɛɛ́ mekan nzé nyêdé ne bad ábe béēdúbpe Krǐstəə. Póndé tɛ́ɛ́ eche etə́l ébágné ne nyé, nyébɛnleʼ bɔ́ mekan mɛ bwâm. Nzé nyáābɔ̄ɔ nyêkaleʼ, nyéched ehɔ́b á nsəl, nyékale pɔ́le éche éboŋte bad nlém á abum. Nzé nyêbɛleʼ nɛ̂, né nyɛ́ɛ̄bīī ngáne nyékwɛntanné kénzɛ́ɛ́ awě asɛ̌dté nyé dyam.
Melɛntɛn mé asóg
Tikikusɛ, mwǎnned a nlém a Krǐsto ǎlāā nyé mam ḿme mébɛnlad ne mɛ hɛ́n. Mɔ́mpē adíi mbəledɛ awě abɛnle Sáŋgwɛ́ɛ́ ne nlém nhɔ́g nchoo ne me. Nlómeʼ mɔ́ áwɛ̄n âbɛl boŋ áláa nyé ngáne sédíí, áwêd-tɛ nyé nlém á abum. Nlómeʼ bɔ́ Onesimus. Onesimusɛ mɔ́mpē adíi mwǎnned a Krǐsto awesyánē awě dédə́ə́. Mɔ́mpē abɛnle Krǐstəə ne nlém nhɔ́g. Adíi mod awě abídé áwɛ̄n dyad. Bɔ́ Tikikusɛ bɛ́lāā nyé mam ḿme mébɛnlad hɛ́n.
10 Aristakusɛ awě súmɔ̄ bedé á mbwɔg hén alɛ̌nté nyé. Banabasɛ mwǎnyaŋ mɔ́mpē alɛ̌nté nyé. Memǎd nyé aláa tə̂ŋgɛne Makɔsɛ. Nzé apedé, nyékob mɔ́ nken. 11 Yesuɛ awě béchəgɛɛ́ bán Justusɛ, mɔ́mpē alɛnteʼ nyé. Ábɛ́n bad béláán běnpɛn bɔ́ɔ bédé bad bé Israɛl ábe bédúbpé Krǐstəə, ábe syáābɔ̄ɔ debɛleʼ nsɔ́n âkal nkalaŋ tə̂ŋgɛne nkamlɛn ń Dyǒb. Békéwēd mɛ nlém abum bwâmbwam. 12 Epafrasɛ mɔ́mpē alɛ̌nté nyé. Mɔ́mpē adíi mod awě abídé áwɛ̄n dyad, abɛ́-ʼɛ mbəledɛ awe Yesu Krǐstəə. Akânnad nyé póndé tɛ́ɛ́. Aá Dyǒb děn ábɛl nyékoŋ chǒm éche áhɛdɛɛ́ aá nyébɛl abíi, nyébɛl-lɛ chɔ́. 13 Mměn mbídeʼ mɔ́ mbóŋ nɛ́n mɛɛ́ abɛlé nsɔ́n bwâmbwam áyə̄le echɛ̂n ne áyə̄l e bad bé Krǐsto ábɛ bédé á Laudesia ne á Hirapɔlis. 14 Lukasɛ, dɔ́gtɛɛ awě dédə́ə́ bɔ́ Demasɛ, bɔ́mpē bélómmé nyé melɛntɛn. 15 Nyélɛnted mɛ bǎnned bé Krǐsto ábe bédé á Laudesia. Nyélɛnted-tɛ mɛ Nimfaa, ne bad ábe bédúbpé bésyə̄ə̄l ábe bébomeʼ áwe ndáb. 16 Nzé nyêmaá enɛ́n kálag aláŋ, nyêlóm chɔ́ á Laudesia âbɛl bɔ́mpē belâŋ chɔ́. Nyémpē nyényîn nɛ́n bán nyêláá kálag echě ńlómmé bad bé Laudesia. 17 Nyéláa Achipusɛ bán ányîn nɛ́n aá mɔ́madé nsɔ́n ḿme Sáŋgwɛ́ɛ́ ábágé mɔ́ aá ábɛl.
18 Mɛ Paalɛ mměn-ɛɛ́ mbɛ̌nlédé échêm ekáá âtele nyé ḿmɛ́n melɛntɛn. Nyéēchatán nɛ́n bán ndé á mbwɔg. Nsimé ń Dyǒb ḿbɛ̂ ne nyé.