Kálag eʼsó eche
Jɔnɛ
Ndibned ń kálag
Metɔte médé mébɛ ḿme mékə́ə́ boŋ Jɔnɛ átēl kálag e eʼsó. Atɔtɛ dé eʼsó ádíi âwéd bad ábe áténlé chɔ́ nlém á abum âbɛl bébɛ̂ mod nhɔ́g ne Dyǒb ne awe Mwǎn, Yesu Krǐstəə.
Metɔte ḿme mélóntɛ́né mébɛ médíi, Jɔnɛ alâŋge bad ábe áténlé chɔ́ aá bétêd póndé ne ayə́ge dé metóm áyə̄le dɛ́bēbēd abɛ́ áde bédíí mod nhɔ́g ne Dyǒb ne Yesu Krǐstəə. Ádê ayə́ge dé metóm áhɔ́be nɛ́n bán ebébtéd épag ne abɛ́ áde moonyoŋ ábágkē á nkǒŋsé tê, bán né-ɔɔ́, Yesuɛ, Mwǎn a Dyǒb eéhɛleʼaá-sɛ ákōŋ moonyoŋ abɛ́. Ábê bemeléede bé metóm béhɔ́be nɛ́n bán nzé mod ǎkǔd eʼsoósoŋ, atə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ ábáá mekan mé nkǒŋsé á yə̌l. Béyə́gte ámpē nɛ́n bán eʼsoósoŋ béewóoʼɛ́ dyamdyam âbɛl ne abɛ́ á bwâm ne âwóŋ edəŋge ne nhɔ́g ne aníníí.
Âlúmed aá ádɛ̂ ayə́ge déetə̂ŋgɛnɛɛ́ Jɔnɛ alúmté á kálag tê wɛ́n aá Yesuɛ ankǒŋ moonyoŋ abé akoó-ʼɛ alúmed áte nɛ́n aá bad ábe bédúbpé Yesuɛ boŋ bédə̄ŋ-ʼɛ Dyǒb bétə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ bédə́ə́ nhɔ́g ne aníníí.
Nkabtéd ń kálag
Ndibned 1.1-4
Eʼnyínɛn bé ekíde ne ehíntɛ́n 1.5-2.29
Bǎn bé Dyǒb ne bǎn bé Satanɛ 3.1-24
Mbále ne awusé 4.1-6
Chǒm éche edəŋge édíí 4.7-21
Adúbe áde átómé mekan mésyə̄ə̄l áte 5.1-21
1
Eyale é aloŋgé
Ntenleʼ nyé tə̂ŋgɛne ane awě adé Eyale é Dyǒb éche épɛɛneʼ aloŋgé. Abédé se á mbooted, sênwóg mam tə̂ŋgɛne mɔ́, sênnyínɛ́n mɔ́ mǐd, sêmbán mɔ́ dǐd áyə̄l, sêmbán-nɛ mɔ́ ekáá á yə̌l. Mɔ́ awě apɛɛneʼ aloŋgé antǐm moonyoŋ awě bényînnɛɛ́ dǐd, dennyín-nɛ mɔ́. Sêbídeʼ mɔ́ mbóŋ, sélāŋgē-ʼɛ nyé mam tə̂ŋgɛne mɔ́ awě abageʼ aloŋgé áde déemaáʼ, mɔ́ awě ambɛ́ ne Titɛ́ɛ, boŋ átīm abyɛ́ɛ́n átîntê echɛ̂d. Chǒm éche sényíné, éche séwógé-ʼɛ, chɔ́ɔ sélâŋgɛɛ́ nyé, âbɛl boŋ nyébɛ̂ nlatɛ́n ne sé. Ḿmɛ̄d nlatɛ́n-nɛ ńdíi nlatɛ́n ḿme déwóó ne Titɛ́ɛ ne awe Mwǎn Yesu Krǐstəə. Sêtelé enɛ́n kálag, âbɛl boŋ ḿmɛ̄d menyiŋge mélôn mbon.
Aloŋgé á bad ábe bédé á eʼnyínɛn bé ekíde
Bɔɔb-pɔɔ́, pɔ́le echě séwógé á nsəl wɛ́ɛ Yesu Krǐstəə boŋ sélāŋgē-ʼɛ nyé edíi nɛ́n, Dyǒb ádíi eʼnyínɛn bé ekíde. Atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g déesaá mɔ́ á yə̌l. Nzé dehɔ́bé bán dedé nlatɛ́n ne mɔ́ áde aloŋgé ádɛ̄d ádíi ádíí aloŋgé dé ehíntɛ́n, né dekale metóm né ḿme syánē mbɛltéd-tɛ méēhīdɛ̄ɛ̄ mbále. Boŋ nzé dewóó aloŋgé dé eʼnyínɛn bé ekíde ngáne Mwěn-nɛ ámpē áwóó, né syánē dɛ́ɛ̄bɛ̄ nlatɛ́n ne nhɔ́g ne aníníí, mekií ḿme Yesuɛ awe Mwǎn, mɔ́-ʼɛ mɛ́wobé ḿmesyánē mbéb ńsyə̄ə̄l.
Nzé dehɔ́bé bán deewóoʼɛ́ atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g á yə̌l, né dedogeʼ échɛd yə̌l, né mbále-ʼɛ eésaá syánē áte. Nzé depanleʼ ḿmesyánē mbéb áte, né ǎbɛ̌l ngáne áhɔ́bé, ǎbɛ̌l-lɛ chɔ́ nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Ǎlagsɛ́n syánē mbéb, áwōbē-ʼɛ ḿmesyánē mbéb ńsyə̄ə̄l. 10 Nzé dehɔ́bé bán deébɛlɛɛ́ mbéb, né dehɔ́beʼ bán Dyǒb ádíi nkal a metóm, né eyale é Dyǒb éesaá-ʼaá syánē áte.