10
Ayə́ged tə̂ŋgɛne anan
dé mmwaád á eʼwóŋgé
(Mat 19.1-12; Luk 16.18)
Yesuɛ anhidé ádê abwɔ́g á hǒm, ampǒŋ á mbwɔ́g e Judeya, áchābē á pɛd e edíb é Jodan eníníí. Ndun e mod epagéʼáá áwē, áyə̄gtē-ʼɛ bɔ́ ngáne âmɛntɛ́nné bɔ́ ayə́ged. Befarisia bémpɛ̌ áwē âkəg mɔ́. Bênsɛdéd mɔ́ bánken, “Echɛd mbéndé chɔ́chɔ́ ebagé kunze nɛ́n mod ánan mwaád á eʼwóŋgé-yɛ?” Hɛ́ɛ Yesuɛ átimtanné bɔ́ aáken, “Chán mbéndé eche Mosɛɛ ékalɛɛ́?” Bênkwɛntɛ́n bán, “Mbéndé echě Mosɛɛ ebagé kunze nɛ́n, mod ábɛ mwaád kálag echě elûmte nɛ́n bán, eʼwóŋgé éʼmáá boŋ ǎnan mɔ́.” Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Eʼlɛl bé nlém á abum ábɛ̄n bɔ́ɔ bêmbɛ̌l boŋ Mosɛɛ ábɛ nyé échɛ́n mbéndé. Boŋ se á mbooted, áde Dyǒb áhə́gé bad, anhə̌g mmwaád bɔ́ mwɛnchóm. ‘Né-ɔɔ́, mwɛnchóm ǎtɛdé sáá ne nyaŋ, abɛ́ ne mwaád. Búmɔ̄ bad bébɛ bétīm mod nhɔ́g.’ Né-ɔɔ́, béesaá ámpē bad bébɛ, boŋ bédíi mod nhɔ́g. Né-ɔɔ́, échě Dyǒb áládé, modmod eepááʼ.” 10 Áde bétímé ámbīd á ndáb-te, Yesuɛ ábɛ̄ bembapɛɛ bênsɛdéd mɔ́ tə̂ŋgɛne dyam áde áhɔ́bé. 11 Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Kénzɛ́ɛ́ awě anané mwaád boŋ awóŋ mmwaád ampée né akábé asón. 12 Nzé mmwaád-tɛ atɛ̌dté nchóm boŋ awóó mod ampée, né akábé asón.”
Yesuɛ anǎmté běndem
(Mat 19.13-15; Luk 18.15-17)
13 Bad bépɛ́ɛ́néʼáá běndem wɛ́ɛ Yesuɛ bán ábân bɔ́ ekáá á yə̌l ânamed bɔ́. Boŋ ábɛ̄ bembapɛɛ bénkānē ábê bad áte. 14 Áde Yesuɛ ányíné nɛ̂, anlǐŋ, aláá-ʼɛ ábē bembapɛɛ aá, “Nyétɛde běndem béhyag áwêm. Nyéekə́ə́ bɔ́ áyə̄le nɛ́n nyaa e bad nɛ́ɛ bɔ́ chɔ́ɔ éwóó nkamlɛn ń Dyǒb. 15 Ne mbále nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě eékobe nkamlɛn ń Dyǒb nɛ̂ŋgáne mwěndem, éesɔ́nlé áwēd-te.” 16 Hɛ́ɛ Yesuɛ áládé ábɛ̂ bǎn áte, ábānē bɔ́ mekáá á nló nhɔ́gē-nhɔ́gē, ánamté-ʼɛ bɔ́.
Nhɔn ḿ bad ne nkamlɛn ń Dyǒb
(Mat 19.16-30; Luk 18.18-30)
17 Áde Yesuɛ ábwɔ́gké ekɛ ámpē, dɔ́ɔ mod nhɔ́g ányə́gté áwē, abwɔ́g mebóbóŋ áwē eʼsó-te, boŋ ásɛdté mɔ́ aá, “A-meléed a bwâm, dyam áhéé ntə́ŋgɛ́né abɛl, âbɛl nɛ́n ńkud aloŋgé áde déemaáʼ?” 18 Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aáken, “Cheé ékə́ə́ boŋ échəgé mɛ meléede a bwâm? Mod ké nhɔ́g eésaá mod a bwâm étōmɛɛ́ Dyǒb děmpɛn. 19 Ebíí mbéndé éche éhɔ́be bán, ‘Weewúɛ́ʼ mod, weekábé asón á ndáb eʼwóŋgé, weechíbéʼ, weebídé mbóŋ e metóm, weédōgē bad, bɛɛ́ sóó ne nyoŋ edúbé.’ ” 20 Hɛ́ɛ ane mod áhɔ́bɛɛ́ aá, “A meléed, nhídé échɛ́n mbéndé ésyə̄ə̄l bootya se á mwěndemé.” 21 Hɛ́ɛ Yesuɛ ánɔnɛɛ́ mɔ́ chóóŋ ne nlém mé edəŋge, boŋ álāŋgē mɔ́ aá, “Dyam ahɔ́g áhɛdne wɛ. Kǎg, ésôm bwěm éʼsyə̄ə̄l ábe éwóó, étêd ḿmé mɔné, ébɛ betóótōkɛ̄ bé bad. Nzé ebɛlé nɛ̂, wɛ̌kǔd nhɔn ádyōb. Ene póndé éhyɛ éhíde mɛ.” 22 Áde ane mod áwógé nɛ̂ ansudɛ́n, asú-ʼɛ ne ndutul á nlém-tê áyə̄le ambɛ́ nhɔn bwâmbwam.
23 Hɛ́ɛ Yesuɛ ákúnné mǐd wɛ́ɛ ábē bembapɛɛ boŋ álāŋgē bɔ́ aá, “Élɛ̌l áte bwâmbwam behɔn bé bad âsɔ́l á nkamlɛn ń Dyǒb.” 24 Eʼyale ábɛ Yesuɛ bénkɔ̄mēd ábɛ̄ bembapɛɛ yə̌l áte. Ambád ahɔ́b ámpē aá, “A-baányaŋ élɛ́lé áte bwâmbwam âsɔ́l á nkamlɛn ń Dyǒb! 25 Édé mwǎn e akan sáŋkalaa a nyam nɛ́ɛ Kamɛ̂l âpoŋ á epɔn é ndɔnde tómaa nhɔn ḿ mod âsɔ́l á nkamlɛn ń Dyǒb.” 26 Áde bembapɛɛ béwógé nɛ̂ yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte bwâmbwam. Hɛ́ɛ běn ne běn béhɔ́bɛɛ́ bánken, “Nzɛ́ɛ́-ʼɔ̄ ahɛle ákud eʼsoósoŋ?” 27 Hɛ́ɛ Yesuɛ ánɔnɛɛ́ bɔ́ chóóŋ, boŋ áhɔ̄bē aá, “Ne baányoŋ nɛ́n déehɛlɛɛ́ se abɛnled, boŋ ne Dyǒb dyamdyam déelɛlɛɛ́ áte.” 28 Hɛ́ɛ Petro áhɔ́bɛɛ́ aá, “Nɔnéʼ, sêtɛ̌dté chǒm ésyə̄ə̄l âhíd wɛ.” 29 Dɔ́ɔ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, “Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě atɛ̌dté eche ndáb, baányaŋ, nyaá, sáá, bǎn ne eche mbwɔ́g áyə̄l echêm, ne áyə̄l e nkalaŋ ḿ bwâm, 30 ǎkǔd tómaa ne nɛ̂ á aloŋgé déʼ chii. Ǎkǔd ndáb, baányaŋ, bǎn, ne mbwɔ́g mbwɔ́kɛl é ngen. Ǎkǔd-tɛ kə́ə́ŋne metake á dǐn ádêm. Ǎkud-tɛ aloŋgé áde déemaáʼ á póndé échě ehúɛʼ 31 Boŋ bad híin ábe bédé áʼsō bɔɔb bɛ́lyəg mbíd, híin-nɛ ábe bénlyəg mbíd bɛ́bē áʼsō.”
Yesuɛ ahɔ́bé ngen éche elóntɛ́né
éláán ngáne bɛ́wūūʼɛ́ mɔ́
(Mat 20.17-19; Luk 18.31-34)
32 Yesuɛ ne ábɛ̄ bembapɛɛ békágéʼáá á akuu á Jerusalɛm, mɔ́-ʼaá antómɛ́n bɔ́. Yə̌l enkɔ́m ábē bembapɛɛ áte bwâmbwam, mbwɔ́g-kɛ ńkób bad ábe béhídéʼáá bɔ́. Áde békagkɛ́ nɛ̂, dɔ́ɔ Yesuɛ átímné ábē bembapɛɛ á nkəg ámpē boŋ álāŋgē bɔ́ mam ḿme mɛ́bɛnléd ne mɔ́. 33 Hɛ́ɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, “Pɔ́n nyébíi bán dekag á Jerusalɛm, áwed-taá bɛ́bɛɛ́ Mwǎn-a-Moonyoŋ á mekáá mé beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé. Bɔ́-ʼɛ bɛ́bɛ̌ mbakú bán atə́ŋgɛ́né awɛ́, bɛ́bɛ̌-ʼɛ mɔ́ á mekáá mé bad ábe béesɛ̌ bad bé aloŋ á Israɛl. 34 Béwɛlé mɔ́, bésobtád mɔ́ meléed á yə̌l, béswādtāād mɔ́ eʼtaŋgú, béwúú-ʼɛ mɔ́. Boŋ ámbīd e eʼpun éʼláán ǎpuú.”
Jemsɛ bɔ́ Jɔnɛ béhɛdeʼ eʼtə́l
(Mat 20.20-28)
35 Ámbīd e nɛ̂ Jemsɛ bɔ́ Jɔn, bǎn ábɛ Zɛbɛdiɛ bêmpɛ̌ wɛ́ɛ Yesuɛ. Áde bépédé, bénlāā mɔ́ bán, “A meléed, dyam ádé áde séhɛdɛɛ́ bán ébɛle sé.” 36 Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, “Cheé nyéhɛdɛɛ́ bán ḿbɛle nyé.” 37 Dɔ́ɔ béhɔ́bɛɛ́ bán, “Sêhɛde bán áde wɛ́dyɛɛ́ʼɛ́ ádōŋ atii dé nkamlɛn, émwɛ sédyɛɛ wɛ á nkəg, nhɔ́g á ekáá émbáá aníníí-ʼɛ á ekáá é emwɛd.” 38 Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné bɔ́ aá, “Nyéebíiʼɛ́ chǒm éche nyésɛdtɛɛ́. Nyɛ́ɛ̄hɛ̌l metuné ḿme mɛ́pēmmē apém-ɛ? Nyɛ́ɛ̄hɛ̌l edusɛn é metuné éche mɛ́kudté akud-ɛ?” 39 Dɔ́ɔ békwɛntanné mɔ́ bán béhɛ̌l. Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Nyɛ́ɛ̄pēm metuné ḿme mɛ́pēmmē, nyɛ́ɛ̄kǔd edusɛn é metuné échě mɛ́kudté, 40 boŋ meewóoʼɛ́ kunze âpwɛd mod awě ǎdyɛɛ́ mɛ á ekáá é mbáá kéʼɛ á ekáá é emwɛd. Dyǒb dɔ́ɔ dɛ́bɛ̌ ḿmê metii wɛ́ɛ bad ábe ánábnédé mɔ́.”
41 Áde ábíníí bembapɛɛ dyôm béwógé dyam áde Jemsɛ bɔ́ Jɔn bésɛ́dté, bênliín bɔ́ bwâmbwam. 42 Hɛ́ɛ Yesuɛ áchəgɛɛ́ bɔ́ moosyəə́l bɛnbɛn boŋ álāŋgē bɔ́ aá, “Nyêbíí nɛ́n bán bad ábe bébyɛ́ɛ́né nɛ́ɛ benkamlɛnɛ bé nkǒŋsé ne bad bémbáá bé dyad, bébɛnlad ngíne âkamlɛn bad ábe bédé ásē echâb. 43 Boŋ éetə̂ŋgɛnɛɛ́ abɛ́ nɛ̂ átîntê echɛ̂n. Kénzɛ́ɛ́ awě ahɛde aá mɔ́bɛ̂ mod ambáá átîntê echɛ̂n, atə́ŋgɛ́né abɛ́ mbəledɛ awɛ̂n. 44 Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě ǎbɛ̄ mod aʼsó átîntê echɛ̂n, atə́ŋgɛ́né abɛ́ ntâŋ a moosyəə́l. 45 Áyə̄le ké Mwǎn-a-Moonyoŋ eépedɛɛ́ aá bad bébɛnle mɔ́, boŋ apedé âbɛle bad, âbɛ-ʼɛ ádē aloŋgé âkɔde bad híin.”
Yesuɛ achǒŋté mod
awě ankwɛ ndím
(Mat 20.29-34; Luk 18.35-43)
46 Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bêmpɛ̌ á dyad á Jeriko. Ndun e mod ehídéʼáá bɔ́. Áde bɛ́madté dyad áte nɛ̂, dɔ́ɔ bétáné mod nhɔ́g awě béchə́géʼáá bán Batimusɛ. Batimusɛ abédé-ʼɛɛ́ mwǎn awě Timausɛ. Ankwɛ ndím. Andyɛɛ́ á nkəg ń nzii, áchɔ̄mē bwěm. 47 Áde áwógé bán Yesuɛ a dyad á Nazarɛt mɔ́ɔ atómeʼ nɛ̂, ambootéd abón, áhɔ̄bē aá, “A-Yesu, Mwǎn a mbyaa ḿme Dabidɛ, wóg mɛ ngɔl!” 48 Bad híin békánnéʼáá mɔ́ áte, bélāŋgē-ʼɛ mɔ́ bán ádib nsəl. Boŋ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ ábōnē aá, “A-Mwǎn a Dabid, wóg mɛ ngɔl!” 49 Hɛ́ɛ Yesuɛ átyéémé boŋ áhɔ̄bē aá, “Nyéchɛ́le mɔ́.” Dɔ́ɔ béchɛ́nlé, bélāŋgē mɔ́ bán, “Weétāgē áte. Tyéém ámīn achɛ̂nle wɛ.” 50 Hɛ́ɛ ane mod ábwémé kóte wíníí, apádé ásē, ápǎg-kɛ wɛ́ɛ Yesuɛ. 51 Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aáken, “Cheé éhɛdɛɛ́ wɛɛ́ ḿbɛle wɛ?” Ane mod anhɔ́b aá, “A-meléed, nhɛde mɛɛ́ ńnyínɛn ámpē.” 52 Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, “Kǎg, adúbe ádôŋ ádídé wɛ bwâm.” Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g ambootéd anyínɛn, áhīdē-ʼɛ Yesuɛ.