15
Payledɛ akáádté Yesuɛ
(Mat 27.1-2, 11-14; Luk 23.1-5; Jɔn 18.28-38)
Bǐn éʼsáŋgé-ʼaá sáŋgɛ́n, beprisɛ bémbáá, bad bémbáá bé Israɛl, bemeléede bé mbéndé ne bad bé káánsɛl embáá e bad bé Israɛl békób mbom. Bênhǎŋ Yesuɛ, bébāg-kɛ mɔ́ á mekáá wɛ́ɛ Payledɛ. Hɛ́ɛ Payledɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aáken, “Wɛ-ɛɛ́ edé kə̂ŋ e bad bé Israɛl-ɛ?” Yesuɛ ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, “Ngáne éhɔ́bé.” Beprisɛ bémbáá bémbān mɔ́ ekud é mekan á yə̌l. Hɛ́ɛ Payledɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ ámpē aá, “Weewóoʼɛ́ dyamdyam âhɔ́b-ɛ? Mmǒn wógéʼ ekud é mekan échě béhɔ́bɛɛ́ wɛ á yə̌l.” Boŋ Yesuɛ enkênhɔ́bpé dyamdyam. Nɛ̂ dénkɔ̄mēd Payledɛ yə̌l áte.
Bán Yesuɛ atə́ŋgɛ́né awɛ́
(Mat 27.15-26; Luk 23.13-25; Jɔn 18.39-19.16)
Bɔɔb-pɔɔ́, émbɛ̄ nɛ́n bán á Ngande e Nnyíme-ámīn, Payledɛ ammɛntɛ́n mod a mbwɔg nhɔ́g abíded á mbwɔg. Ane mod abágéʼáá mod ké ahéé awě bad bênhɛdɛ́nné mɔ́. Ene póndé mod nhɔ́g ambɛ́ á mbwɔg awě béchə́géʼáá bán Barabasɛ. Abédé ne bad ábe béntyēēmɛ̄n nkamlɛn ń Roma. Dɔ́ɔ ndun e mod épédé wɛ́ɛ Payledɛ, boŋ bélāŋgē mɔ́ bán ábɛl ngáne ámɛ́ntɛ́né bɔ́ abɛle. Hɛ́ɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, “Nyêhɛdeʼ bán, ḿbídted nyé kə̂ŋ e bad bé Israɛl-ɛ?” 10 Abíi áde ámbīīʼɛ́ aá kɔ́njí edé beprisɛ bémbáá áte á yə̌l wɛ́ɛ Yesuɛ, dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ ásɛ̄dēd bɔ́ nɛ̂. 11 Boŋ beprisɛ bémbáá békónéʼáá ábê bad bán béláa Payledɛ bán ábídted bɔ́ dásɔ̄ Barabasɛ. 12 Payledɛ ansɛdéd bɔ́ ámpē aá, “Chán-nɔ̄ nyéhɛdɛɛ́ bán ḿbɛl ne mod awě nyéchəgɛɛ́ bán kə̂ŋ e bad bé Israɛl?” 13 Dɔ́ɔ bélébpɛɛ́ eʼsaád bán, “Bomé mɔ́ á awɔg.” 14 Hɛ́ɛ Payledɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, “Áyə̄le chán? Ebébtéd éhéé ábɛ́lé?” Boŋ bênnabé abón bán, “Bomé mɔ́ á awɔg.” 15 Né-ɔɔ́, ngáne Payledɛ áhɛ́déʼáá aá mɔ́kódɛd ábê bad mewêmtɛn, ambídtéd bɔ́ Barabasɛ. Ambɛ̌ kunze aá, sə́nze ébɔm Yesuɛ, boŋ békɛ bébome-ʼɛ mɔ́ á awɔg.
Sə́nze éwɛ́lé Yesuɛ
(Mat 27.27-31; Jɔn 19.2-3)
16 Sə́nze éntēd Yesuɛ, békɛ̄ɛ̄n mɔ́ á eyáde é nkamlɛnɛ, bélād-tɛ baáb ábíníí áte áhed. 17 Bénwāād mɔ́ mengombe ḿme méyəgeʼ ḿme méwágné mengombe mé kə̂ŋ, bélóŋ-ʼɛ ekóté é mechə̌, béhɛ́ mɔ́ á nló. 18 Dɔ́ɔ bébóótédé mɔ́ awɛl, bélɛnté mɔ́ bán, “A-kə̂ŋ e bad bé Israɛl, edúbé ébɛ̂ ne wɛ!” 19 Bébɔ́méʼáá mɔ́ ntóŋ á nló, bésobtád mɔ́ meléed á yə̌l, bébwɔ̄gkē-ʼɛ mɔ́ mebóbóŋ âwɛl mɔ́. 20 Áde bémáá mɔ́ awɛl, bénhūd mɔ́ ḿmê mengombe á yə̌l, bétīmēd mɔ́ éche mbɔ́té chěn á yə̌l. Nɛ́ɛ bémádé nɛ̂, bênkɛɛ́n mɔ́ âkɛ dɛ̂bome mɔ́ á awɔg.
Bébómmé Yesuɛ á awɔg
(Mat 27.32-44; Luk 23.26-43; Jɔn 19.17-27)
21 Áde békagkɛ́ nɛ̂, dɔ́ɔ bébómné mod awě ambíd á dyad á Sirinɛ. Dǐn démbɛ̄ mɔ́ bán Simɔnɛ. Simɔnɛ abédɛ́ɛ sáá awě Alɛsandaa bɔ́ Refusɛ. Simɔnɛ atóméʼáá âsɔ́l á dyad-tê. Dɔ́ɔ békóbé mɔ́ boŋ bényāgtē mɔ́ bán ápêm awɔg áde Yesuɛ. 22 Dɔ́ɔ bépédé hǒm áde béchə́géʼáá bán, Golgota, awě adé nɛ́n bán, “Hǒm dé Ebóŋgɛ́l é Nló.” 23 Áhed bêmbɛ̌ Yesuɛ mǐm ḿme béládtɛ́né ne bwɛl ábe béchəgɛɛ́ bán mía* bán ámwɛ̂, boŋ enkênkwɛntɛ́nné amwɛ́. 24 Bêmbomé Yesuɛ á awɔg. Bênsǐd mbambú âkab éche mbɔ́té. 25 Mbwɛmbwɛ á ngə́ŋ abog dɔ́ɔ bébómmé mɔ́ á awɔg. 26 Chǒm éche bêntenlé á awɔg áwe nló mîn âlúmed nzɔm echě bébómnédé mɔ́ á awɔg émbɛ̄ nɛ́n bán, “Kə̂ŋ e bad bé Israɛl.” 27 Bêmbomé-ʼɛ bechîb bébɛ bɔ́mpē á awɔg, nhɔ́g á pɛd e ekáá émbáá eche Yesuɛ, aníníí-ʼɛ á pɛd e ekáá é emwɛd.
29 Bad ábe bétóméʼáá nzii bɛnbɛn ne áhed bébɔ́méʼáá nló, bébwēmmē-ʼɛ mɔ́ nzyə́ŋ bán, “Ahâ! Wenhɔ́b wɛɛ́ mɔ́ɔ̄bōōtēd Ndáb-e-Dyǒb, wɛɛ́ mɔ́lōŋ-ʼɛ chɔ́ ámpē átîntê e eʼpun éʼláán. 30 Sǒŋ-ɔ̄ echoŋ yə̌l bɔɔb, ésud ásē á awɔg.” 31 Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé béwɛ́léʼáá mɔ́. Běn ne běn béhɔ́béʼáá bán, “Achǒŋtéʼáá bad, bɔɔb eéhɛlɛɛ́ eche yə̌l awôŋgɛn. 32 Mɔ́ awě ahɔ́bé aá mɔ́ɔ mɔ́dē Ane-awě-Béwɔ́gté, aá mɔ́ɔ mɔ́dē-ʼɛ kə̂ŋ e bad bé Israɛl ásud-tɔɔ́ ásē á awɔg hɛ̂ bɔɔb, dényîn âbɛl dédúbe.” Ábê bechîb ábe bêmbomɛ́ɛ́ á awɔg nchoo ne Yesuɛ bɔ́mpē bésyə́ə́ʼáá mɔ́.
Kwééd eche Yesuɛ
(Mat 27.45-56; Luk 23.44-49; Jɔn 19.28-30)
33 Áde kəd épédé, ehíntɛ́n ênkwɛ̌ hǒm ásyə̄ə̄l, kə́ə́ŋ ne á ngə́ŋ éláán. 34 Áde ngə́ŋ éláán épédé, Yesuɛ anlébé esaád aá, “Elí, Elí, lámá sábátāni.” Nɛ́n adé nɛ́n bán, “A-Dyǒb ádêm, a-Dyǒb ádêm, cheé ékə́ə́ boŋ étɛdté mɛ?” 35 Nɛ́ɛ doŋge á bad ábe bémbɛ̄ bɛnbɛn béwógé nɛ̂, bénhɔ̄b bán, “Nyéwógeʼ, achɛ̂nle Elaijaa aá áhyɛ áwôŋgɛn mɔ́.” 36 Hɛ́ɛ mod nhɔ́g ányə́gté boŋ átédé kuchá, átɔdtéʼ á ebɛ́ntéd é mǐm-tê, ásɔméʼ á ntóŋ boŋ áhāg mɔ́ á nsəl aá ámwɛ̂. Anhɔ́b aá, “Nyémwɛ dényîn nzé Elaijaa ǎhyɛ mɔ́ asuded á awɔg.” 37 Hɛ́ɛ Yesuɛ álébpé esaád boŋ ámīɛ̄-ʼɛ nlém.
38 Ene póndé chěn abad áde dênkǎb Ndáb é Dyǒb áte, dênsalé áte eʼpɛd éʼbɛ bootya ámīn kə́ə́ŋ ápɛ̄-ʼɛ ásē. 39 Ádě mod ambáá a sə́nze awě antyéém Yesuɛ áʼsō-te ânɔn mɔ́ ányíné ngáne Yesuɛ áwédé, anhɔ́b aá, “Ne mbále, anɛ́n mod abédɛ́ɛ Mwǎn a Dyǒb.”
40 Bebaád behɔ́g bɔ́mpē bémbɛ̄ nchabnede bénɔneʼ mekan mésyə̄ə̄l ḿme mébɛnlad. Átîntê e ábê bebaád, Maria Magdalɛnɛ, Salomɛ ne Maria awě achyáá Jemsɛ asad bɔ́ Josɛb, bémbɛ̄ áhed. 41 Ábɛ́n bebaád béhídéʼáá Yesuɛ áde ámbɛ̄ɛ̄ á Galilia, béwōŋgān-nɛ mɔ́. Ekud é bebaád émpēe éche bɔ́bɔ̄ɔ bêmpɛ̌ á Jerusalɛm chɔ́mpē êmpɛ̌ áhed.
Nlíme ḿme Yesuɛ
(Mat 27.57-61; Luk 23.50-56; Jɔn 19.38-42)
42-43 Mod nhɔ́g abédé awě béchə́géʼáá bán Josɛbɛ. Ambíd á dyad á Arimatia. Anɛ́n mod abédɛ́ɛ mod e edúbé a káánsɛl embáá e bad bé Israɛl. Mɔ́mpē asinéʼáá póndé echě nkamlɛn ń Dyǒb mɛ́pɛɛ́. Ngáne émbɛ̄ɛ̄ mbwɛ mé mboŋsɛ́n (nɛ́dē áde mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte ńlyə́gé nɛ́ɛ chǎn), hɛ́ɛ ákáá nlém, boŋ ápag wɛ́ɛ Payledɛ bɛnbɛn ne ngukɛ́l, álāŋgē mɔ́ aá ábɛ mɔ́ ndim ḿme Yesuɛ. 44 Áde Payledɛ áwógé bán Yesuɛ amaá awɛ́, yə̌l enkɔ́m mɔ́ áte. Hɛ́ɛ álómé ane mod a mbáá a sə́nze achəg boŋ ásɛdté mɔ́ ké Yesuɛ amaá awɛ́. 45 Áde ene sə́nze élāŋgē mɔ́ aá Yesuɛ awédé, dɔ́ɔ ákwɛ́ntɛ́né aá Josɛbɛ átêd ḿme ndím. 46 Josɛbɛ anchǎn mbɔ́m. Antéd Yesuɛ ndim, ákāān mɔ́ ene mbɔ́m, alímé-ʼɛ mɔ́ á soŋ-tê echě bépwɔ́gé aláá áte. Ámbīd ene, antínéd aláá á mbáá ákɔ́lɛn nsəl ń soŋ. 47 Maria Magdalɛnɛ ne Maria awě anchyáá Josɛɛ bénɔ́néʼáá wɛ́ɛ bélîmmɛɛ́ Yesuɛ.
* 15:23 Mía: mébédɛ́ɛ bwɛl ábě bad bébɛ́nládtáá âsuded mewɛ. 15:27 Doŋge á kálag déʼsó ábádé nchoo 28: Ádě nɛ́n ábɛ́nlédé, eʼyale ábě éʼténlédé á kálag é Dyǒb bénlōn. Éténlédé nɛ́n bán, ‘Bêntóŋ mɔ́mpē á nchoo mé bebɛl bé mbéb.’ 15:39 Áwédé: Doŋge á kálag déʼsó áwóó álébpé esaád, awɛ́-ʼɛ.