9
Eloŋ éche élóntɛ́né éʼtáan
Ángɛl echě elóntɛ́né étáan entóŋ échē eloŋ. Dɔ́ɔ ńnyíné tintinɛ abídé ádyōb ahún á nkǒŋsé. Bêmbɛ mɔ́ eʼkii bé echóg échě éewóo asóg. Andibé nsəl mé echóg échě éewóo asóg. Mwɛ̌ntud mémbīd áwēd-te ḿme ńdé nɛ̂ŋgáne mwɛ̌ntud ḿme ḿbídé á muú ń ngíne. Ḿmê mwɛ̌ntud, mêmbɛ̌l enyɛn éche épɛ́néʼáá éehɛléʼaá ekíde anyíned. Dɔ́ɔ bengómɛ́ɛ́ bébídé á mwɛ̌ntud tê wɛ̂, bésūd á nkǒŋsé. Bêmbɛ̌-ʼɛ bɔ́ ngíne nɛ̂ŋgáne bengaabobɛ bé mpwɛn ábe bédé á nkǒŋsé. Bénlāā ábê bengómɛ́ɛ́ bán béebɛlé nkəə́kəə kéʼɛ byaá kéʼɛ mɛl ebébtéd ké ehɔ́g. Boŋ bán bébɛl ebébtéd dásɔ̄ wɛ́ɛ bad ábe béēwōo eʼchem éʼ Dyǒb áʼsō éʼ mbɔm. Békêmbaá ábê bengómɛ́ɛ́ kunze âwúu ábê bad. Boŋ bêmbɛ̌ bɔ́ kunze âtaged bɔ́ á etûn é ngɔn étáan děmpɛn. Metake ḿme ábê bad bɛ́wōgkē nzé ábê bengómɛ́ɛ́ bélédé bɔ́, mɛ́bɛ̄ nɛ́ɛ metake ḿme mod ákudɛɛ́ nzé ngabobɛ a mpwɛn alédé mɔ́. Á etûn e échê ngɔn étáan, ábê bad bɛ́hɛ̌d kwééd boŋ béenyínné. Bɛ́dəŋ bán béwɛ̂, boŋ kwééd ěnyəgéd, ebáŋ bɔ́ áyə̄l.
Ábê bengómɛ́ɛ́ bémbɛ̄ɛ̄ nɛ́ɛ hɔ́sɛ éche bébóŋsɛ́né âkɛɛn á bel. Bwěm ábe éʼbédé bɔ́ á nló éʼbédé nɛ́ɛ eʼkóté bé nkamlɛn éʼ gôl, eʼsó-ʼɛ éʼbɛ́ bɔ́ nɛ́ɛ eʼsó éʼ baányoŋ. Nyoŋ ébédé bɔ́ nɛ́ɛ nyoŋ é bebaád, mesoŋ-ʼɛ mébɛ́ bɔ́ nɛ́ɛ mesoŋ mé ngii. Eʼkíd éʼbédé bɔ́ á tə̂l ábe éʼbédé nɛ́ɛ eʼkii ábe bad béwáaʼɛ́ âkúdtɛn tə̂l á póndé e bel. Ntɔgag ḿme ḿmāb mepab mébɛ́léʼáá mbédé nɛ́ɛ ntɔgag mé eʼbambam ábě hɔ́sɛ híin édolɛɛ́ âkɛ á bel. 10 Bénwōŋ nkon béwóŋ-ʼɛ nsyəg nɛ́ɛ nkon ń ngabobɛ a mpwɛn. Ḿmê nkon mɔ́-ʼaá ńwóó ngíne âbɛl baányoŋ ebébtéd á etûn é ngɔn étáan. 11 Béwóó kə̂ŋ echě ekamlan bɔ́. Ene kə̂ŋ edíi ángɛl echě enɔneʼ echóg échě éewóo asóg. Áde dǐn ádíi á ehɔ́b é Hibru bán Abadɔnɛ, ábɛ́-ʼɛ á ehɔ́b é Grikia bán Apolyɔnɛ (nɛ̂ ádé nɛ́n bán mod awě abébte).
12 Nɛ́ɛ medim méʼsō métómé ámbīd enɛ́n, medim mémpēe mébɛ médíi méhúɛʼ.
Ángɛl etóó eloŋ éche élóntɛ́né ntóób
13 Ángɛl echě elóntɛ́né ntóób entóŋ échē eloŋ. Dɔ́ɔ ńwógé nɛ́ɛ ehɔ́b ébídé á metóŋgé méniin mé menyán mé eʼtwɛ́ mé gôl ḿme mébédé áʼsō éʼ Dyǒb. 14 Échê ehɔ́b élāŋgē ángɛl echě elóntɛ́né ntóób, echě ewánlé eloŋ nɛ́n aá, “Huné ángɛl éniin éche Dyǒb ábánné á mehaŋ á edíb embáá é Yufretɛs.” 15 Ene ángɛl enhuné échê ángɛl éniin. Bêmmǎd bɔ́ aboŋsɛn âwúu doŋge ahɔ́g átîntê e moŋge mé bad méláán ene póndé chěn, échê epun chěn, ene ngɔn chěn ḿmê mwɛ̌ měn. 16 Bénlāā mɛ mesoŋgé mé sə́nze éche édíídé hɔ́sɛ. Ébédé mbwɔ́kɛl é eʼdun éʼbɛ. 17 Nɛ́n dɔ́ɔ ményīnnē échê hɔ́sɛ ne bad ábe bédíídé chɔ́ á ndɔ́g-te. Bad ábe bêndií chɔ́ bénwāā eʼkii ábě béwáaʼɛ́ âkútɛn tə̂l á póndé e bel. Ábê eʼkii éʼyə́géʼáá nɛ́ɛ muú, éʼbɛ́-ʼɛ ebəŋ nɛ́ɛ blúu, éʼbɛ́-ʼɛ ebəŋ nɛ́ɛ nsulɛ. Nló ḿbédé échê hɔ́sɛ nɛ́ɛ nló ń ngii, muú, mwěntud ne muú ḿme ńdé ebəŋ nɛ́ɛ nsulɛ bébīdē-ʼɛ chɔ́ á nsəl. 18 Ḿmê medim méláán, nɛ́dē muú, mwěntud ne ebəŋ éche édé nɛ́ɛ nsulɛ, ábe éʼbídéʼáá échê hɔ́sɛ á nsəl bénwūū doŋge ahɔ́g átîntê e moŋge mé baányoŋ mé méláán. 19 Ngíne edé échê hɔ́sɛ dásɔ̄ á nsəl ebɛ́-ʼɛ á nkon. Ḿmāb nkon ńdé nɛ́ɛ nyə̌, ne nló áyə̄l, bébɛnlad-tɛ mɔ́ âbɛl bad ebébtéd.
20 Moonyoŋ aníníí asyəə́l awě alyəgé ásē awě ḿmê medim ménkênwúúʼɛ́ bénkêntɛdɛ́ɛ́ abɛle á myǒb ḿme běn bébɛ́lé. Bénkênsógké eʼdəə́dəŋ bé mbéb abɛle, bénkênsóg-kaá myǒb mémpēe abɛle, myǒb ḿme bébɛ́nlé gôl, sílva, brɔ̂ns, ké meláá, kéʼɛ hyǒn, myǒb ḿme méēnyīnnēʼ, méēwōgnēʼ, méēhɛlé-ʼɛ akɛ. 21 Béetɛdte-ʼáa ádāb abɛl dé mbéb âtimɛn Dyǒb. Béētɛ̄dtɛ̄ɛ̄ awúu á bad, béētɛ̄dtɛ̄ɛ̄ akum á ngaŋ, béētɛ̄dtɛ̄ɛ̄ akáb dé mesón, béētɛ̄dtē-ʼáa echîb.