5
Paalɛ aláŋgé Timotiɛ ngáne átə́ŋgɛ́né
doŋge á bad achə́ə á mwembé-te
Weekánné mod a mbáá áte. Chə́ə́ mɔ́ melemlem ngáne ehɛle-sɛ echə́ə́ sóó mwěn. Chə́ə́ bad ábe béepede wɛ kɔ̂d nɛ́ɛ baányoŋ bé baachóm. Chə́ə́ bebaád bémbáá nɛ̂ŋgáne éhɛlɛɛ́-sɛ echə́ə́ nyoó mwěn. Échə́ə-ʼɛ ngɔndérɛ nɛ́ɛ baányoŋ bé bebaád. Weewóŋné bɔ́ mekan mé mesón á mewêmtɛn.
Bekúd ábe béewóo bad ábe bénɔne bɔ́ éwôŋgan bɔ́. Boŋ nzé nkúd achyáá bǎn káa bǎn ábe ábê bǎn, bétə́ŋgɛ́né mɔ́ atɔgɛn. Nɛ́n ádé dyam déʼsó áde bad ábe bébɛle ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́ bétə́ŋgɛ́né abɛl. Ábāb benyaá ne besáá bêntɔgɛ́n bɔ́, bɔ́mpē bétə́ŋgɛ́né bɔ́ atɔgɛn. Nɛ́n áwógte Dyǒb menyiŋge. Nkúd awě adé mwěmpɛn boŋ eewóo mod awě awôŋgan mɔ́, wɛ́ɛ Dyǒb děmpɛn dɔ́ɔ ályə́gɛɛ́ nlém. Ábê ákânneʼ, áhɛdne-ʼɛ mɔ́ nwôŋgɛn nkuu ne mǔte. Boŋ nkúd awě asɔ́lté yə̌l á mekan mé nkǒŋsé, awédé á edəə́dəŋ, kénɛ́ɛ ádíí á aloŋgé. Láá bad bé mwembé ḿmɛ́n mekan âbɛl boŋ mod eehɔ́bé bɔ́ mekan mé mbéb á yə̌l. Nzé mod a Krǐsto eétɔgné bad bé túmbé ábē, bwâmbwam áde abum a ndáb, né alûmte nɛ́n aá mɔ́ɔdúbpɛɛ́ Krǐstəə. Ene ndín e mod ḿmē mbɛltéd ńlûmte nɛ́n bán adíi mod awě abɛlé mbéb tómaa mod awě eedúbpe Krǐstəə.
Nkúd awě éhɛle-sɛ etóŋ wɛɛ́ atə́ŋgɛ́né nwôŋgɛn akud, adíi nkúd awě atómé móom mé mwɛ̌ ntóób. Atə́ŋgɛ́né abɛ́-ʼɛ nkúd awě a nwóŋ nchóm nhɔ́g mwěmpɛn. 10 Ane nkúd atə́ŋgɛ́né abɛ́ mmwaád awě bad bényíné bán ḿme mbeltéd ḿbóó. Atə́ŋgɛ́né abɛ́ mmwaád awě apɛɛ́né bǎn ámīn bwâm, abɛ́ mmwaád awě akobe beken awe ndáb bwâm, abɛ́ mmwaád awě asudte yə̌l, ábɛnlé bad bé Dyǒb nyaa echě áwóbpéʼáá bɔ́ mekuu. Atə́ŋgɛ́né mmwaád abɛ́ awě awóŋgɛ́né bad ábe bémbē á ndutul-tê, ábɛ̄-ʼɛ eche yə̌l âbɛl mekan mé bwâm. 11 Boŋ weetóó bekúd ábe bédé etum nɛ̂ŋgáne bekúd ábe bɛ́kud nwôŋgɛn. Weetóó bɔ́ áyə̄le nzé béwóó esíí âwóŋ bechóm ámpē béebɛlɛ́ɛ́ Krǐstəə ngáne éhɛdnadté. 12 Nzé béwóó-ʼɛ bechóm bémpēe né békwógnédé âkud nkɔ́gsɛn, áyə̄le béelôntɛɛ́ akag áde bénhɛ̄ɛ̄ nɛ́n bán bɛ́bɛlé Krǐstəə. 13 Saá-kaá nɛ̂ děmpɛn, béwóó abɛ́ áde béebɛlɛ́ɛ́ chǒm, béhyɔ́me ndáb ne ndáb. Ámīn enɛ̂ béhɔ́be bad ámbīd, béhāg nsəl áyə̄l e mekan mé bad, béhɔ́be-ʼɛ mekan ḿme bénkêntə́ŋgɛ́nné ahɔ́b. 14 Né-ɔɔ́, ndəə́ mɛɛ́ eʼtum bé bekúd béwôŋ bechóm, béchyáa bǎn, bébôŋge-ʼɛ échāb ndáb. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l béebɛlɛɛ́ mekan ḿmé bad ábe békɔ́ɔ́ syánē bɛ́hɔ̄bɛ̄ɛ̄ syánē mekan mé mbéb á yə̌l. 15 Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le ábɛ́n bekúd doŋge bébóótédé mekan abɛl ḿme Satanɛ áhɛdɛɛ́ aá bébɛl. 16 Mmwaád ké ahéé awě adúbpé Krǐstəə awě awóó bekúd áwē abum á ndáb, atə́ŋgɛ́né bɔ́ atɔ́gɛn, saké nɛ́n bán ápêmted mwembé ḿmê nted. Nɛ́n dɛ́bɛ̌ mwembé etə́l âbóo bekúd ábe béewóo bad ábe bébôŋge bɔ́.
17 Mwembé ḿbɛ bad bémbáá ábe bélyə́gte bɔ́ bwâm edúbé ne nsábe, bwâmbwam ábê belyə́ged ábe bébɛle nsɔ́n mé akal ne âyə́ged Eyale é Dyǒb. 18 Édé nê áyə̄le éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, “Weetádé nyag nsəl eche esə̂lte ngun.” Éténlédé ámpē nɛ́n bán, “Bebɛl bé nsɔ́n bétə́ŋgɛ́né ḿmab nsábe akúd.” 19 Weedúbpé mekan ḿme bad béhɔ́bɛɛ́ belyə́ged bé mwembé áyə̄l, éetómɛɛ́ né mbóŋ ébɛ káa éláán étyéémé nɛ́n bán nɛ̂ ádé mbále. 20 Nzé mod ámbáá a mwembé abɛlé mbéb, káné mɔ́ áte áʼsō éʼ mwembé âbɛl boŋ bad bémbáá bémpēe bébâŋ mbéb abɛl. 21 Nláŋge wɛ áʼsō é Dyǒb ne Yesu Krǐstəə ne áʼsō é ángɛl éche épwɛ́dnédé mɛɛ́ ébɛl chǒm eche étə́ŋgɛ́né abɛl, ésebán ekwognad modmod. Weétīmē-ʼɛ modmod ambíd. 22 Weewámsán mod mekáá abán á yə̌l âwɔ́ged mɔ́ mod a mbáá a mwembé. Nzé ebɛlé nê boŋ ane mod atímé mbéb abɛl, ne wɛ́mpē ebɛlé mbéb. Mmǒŋ weébɛ̄lē mekan mé mbinde. 23 Weemwág mendíb mwěmpɛn ámpē. Mwág mwǎ mǐm âbɛl nɛ́n abum áde ákwaglan wɛ áte póndé ésyə̄ə̄l ámaa.
24 Doŋge á bad bébɛle mbéb á nhɛ́né ḿme moosyəə́l ábíí, bɛ́kāād-tɛ bɔ́. Ábíníí-ʼɛ bébɛle mbéb á mesɔɔm-tê ḿme bad béēbíiʼɛ́ kə́ə́ŋ né béhɛ́dé áte. 25 Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ doŋge á bad bébɛlɛɛ́ mboŋ ḿme ḿbyɛ́ɛ́né ne moosyəə́l. Bémpēe-ʼɛ bébɛle mboŋ a mesɔɔm-tê ḿme bad béēbíiʼɛ́ kə́ə́ŋ né béhɛ́dé áte.