Kálag eche Paalɛ áténlé
Titusɛ
Ndibned ń kálag
Titusɛ eebédɛɛ́ mod a Israɛl boŋ antǐm mod a Krǐsto, áwōŋgān Paalɛ, búmɔ̄ bébɛlé nsɔ́n ń Dyǒb. Paalɛ antelé Titusɛ enɛ́n kálag alyə́g áde ánlyə̄gkē mɔ́ á mbwɔ́g é Krɛt ânɔn nsɔ́n ḿ mwembé. Enɛ́n kálag ekooʼ metɔte méláán anɔn á dǐd.
Dyam déʼsó, Paalɛ akamtan Titusɛ nyaa e abɛ́ echě belyə́ged bé mwembé bétə́ŋgɛ́né awóŋ, taŋge ngáne bad bé Krɛt bénwōŋgē abɛ dé mbéb. Paalɛ alébe-ʼɛ Titusɛ ngáne átə́ŋgɛ́né bad nyaa ne nyaa aléb á mwembé-te. Ábɛ́n bad bédíi bechun bé bad, kɔ́débad ne ngɔndérɛ, ne betâŋ. Âsóged, Paalɛ alébe Titusɛ ngáne abɛ́ á mod a Krǐsto átə́ŋgɛ́né abɛ́ bwâmbwam âbɛ́ nsaŋ ne nhɔ́g ne aníníí, âbɛl ekɔyí éēbāg, mpentɛn méēbāg, nkabɛ́n-nɛ méēbāg á mwembé-te.
Nkabtéd ń kálag
Ndibned ń kálag 1.1-4
Belyə́ged bé mwembé 1.5-16
Nsɔ́n ḿme bad tɛ́ɛ́ bétə́ŋgɛ́né abɛl á mwembé te 2.1-15
Elébé ne asím dé etúu áte 3.1-11
Nsógtɛn 3.12-15
1
Paalɛ alómmé Titusɛ melɛntɛn
Mɛ Paalɛ, mbəledɛ a Dyǒb ne mbapɛɛ a nlómag awě Yesu Krǐstəə, mɛ-ɛɛ́ ntelé enɛ́n kálag.
Yesuɛ ampwɛ̌d mɛ, alóm-mɛ mɛ âbɛl boŋ adúbe áde bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé ákag áʼsō ne âbɛl boŋ bébíi mbále tə̂ŋgɛne Yesuɛ, bébɛleʼ ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́. Nɛ́n ábɛle bad bé Krǐsto bɛ́wōŋ eʼlyə́g bé nlém âkud aloŋgé áde déemaáʼ, dɔ́ɔ Dyǒb, mɔ́ awě eékālē metóm ánhɔ̄bpē aá mɔ́ɔ̄bɛ̌, nkǒŋsé ńdɛ̂hɔ́b bán ḿbootad. Á póndé eche etə́ŋgɛ́né-ʼɛ Dyǒb dêmbɛl aá bad bébíi ḿmē nkalaŋ. Dyǒb dêmbɛ̌ ḿmê nkalaŋ áwêm mekáá, mɛ-ʼɛ ńkāl mɔ́ ne kunze eche mɔ́ Dyǒb, awesyánē Nsoodɛ âmbɛɛ́ mɛ.
Ntenle wɛ, Titusɛ, awem mwǎn a mbále á adúbe áde syánē moosyəə́l déwóó. Nsimé ne nsaŋ ḿme ńhúú ne Dyǒb Titɛ́ɛ ne Yesu Krǐstəə awɛ̂d Nsoodɛ, ḿbɛ̂ ne wɛ.
Paalɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne nsɔ́n ḿme Titusɛ
ábɛnlé á mbwɔ́g e Krɛt
Mentɛdé wɛ á Krɛt, mbwɔ́g eche mendíb mélə́ŋnédé âbɛl boŋ étíi mekan ḿme méhɛdnad abɛl, épwɛd belyə́ged bé mwembé dyad tɛ́. Ékamtɛn ngáne ménlāāʼɛ́ wɛ mɛɛ́ ébɛl. Nlyə́ged atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě béehɛlɛ́ɛ́ sé békóbɛ́n awusé. Atə́ŋgɛ́né awóŋ dásɔ̄ mmwaád nhɔ́g, ábe bǎn-nɛ bétə́ŋgɛ́né bédúbé Yesuɛ. Bétə́ŋgɛ́né abɛ́ awóŋ áde modmod éēhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ahɔ́b aá béwúú nló áte kéʼɛ aá bédé epuutéd. Nlyə́ged a mwembé nɛ̂ŋgáne mod awě ahíde nsɔ́n ń Dyǒb ámbīd, eetə̂ŋgɛnɛɛ́ nɛ́ɛ áwóó awusé á yə̌l. Eetə̂ŋgɛnɛɛ́ epamɛ abɛ́, kéʼɛ abɛ́ mod awě awâmsan aliŋ. Eetə̂ŋgɛnɛɛ́-sɛ abɛ́ mod awě abagé yə̌l á amwɛ́ á mǐm káa mod awě apɛɛne epuutéd. Eetə̂ŋgɛnɛɛ́-ʼɛ se abɛ́ metɔg. Boŋ pɛn atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě akobe beken abɛ́-ʼɛ mod awě adəə́ akan á bwâm. Atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě abíɛʼ dyam abɛl, abé mod awě abɛle mekan ḿme métə́ŋgɛ́né, abɛ́ mod awě asáá, abɛ́-ʼɛ mod awě akóbe eche yə̌l. Atə́ŋgɛ́né abɛ́ mod awě akoó nkalaŋ ḿ bwâm, nkalaŋ ḿme bad bétə́ŋgɛ́né nlém asum áyə̄l adúbe ngáne béyə́gté mɔ́ mɔ́. Nɛ́n dɛ́bɛ̌l ǎhɛ̌l bad bémpēe ahébe âhíd nkalaŋ ḿ bwâm nyaa eche etə́ŋgɛ́né ǎhɛ̌l-lɛ mewusé ḿme bad ábe bétə̂ŋgan ḿmê nkalaŋ abíded áwed.
10 Nhɔ́be nɛ́n áyə̄le bad híin béekwɛntɛnɛɛ́ âhíd nkamlɛn ḿme belyə́ged bé mwembé. Bédíi bad ábe béhɔ́be eʼyale ábe béewóo nsôŋtɛn bédoge-ʼɛ bad. Bad híin ábe béyə́gte enɛ́n ndín e ayə́ge bédíi bad ábe bédé á epepé éche éhɔ́be nɛ́n bán bétə́ŋgɛ́né bad ayag. 11 Weémwāg se ábê bad béyə́gte áyə̄le bébébte bad bé Krǐsto híin ndáb áte ayə́ged áde béyə́gtɛɛ́ mekan ḿme béēwóoʼɛ́ kunze âyə́ged. Béyə́gteʼ échê ndín e mekan âbɛl békud mɔné. 12 Mod nhɔ́g awě ambíd á Krɛt seʼ bɔɔ́d awě abédé mod a debyɛ́ɛ́, anhɔ́b aá, “Bad bé Krɛt békale metóm póndé ésyə̄ə̄l. Bébébé nlém á abum, bédíi bad ábe béehɛle nsɔ́n, bédyāg-kɛ ndyééd bwâmbwam.” 13 Ábê eʼyale ábe ane mod ánhɔ̄bpē áyə̄l e ábê bad éʼdé mbále. Né-ɔɔ́, bad ábe bédúbpé Yesuɛ boŋ béhíde ádê ayə́ge dé metóm, ékoŋ bɔ́ ḿmāb mewusé aláa âbɛl bédúbe ayə́ge áde átə́ŋgɛ́né. 14 Nɛ́n dɛ́bɛ̌l béedúbɛ́ɛ́ pɔ́le é metóm éche bad bé Israɛl, béehíd-taá mekan ḿme bad ábe bébáá ayə́ge á mbále áyə̄l béhɔ́bɛɛ́. 15 Ne mod awě asáá, chǒm ésyə̄ə̄l ésáá boŋ ne mod awě eekɛ̂nle áte ne awě eedúbpe, chǒmchǒm áyə̄le ḿmab mewêmtɛn ne nlém méekɛ̂nlɛɛ́ áte. 16 Bad ábe béyə́gte ádê ayə́ge dé metóm béhɔbe nɛ́n bán bébíí Dyǒb, boŋ ḿmāb mbɛltéd ńlûmte nɛ́n bán béēbíiʼɛ́ mɔ́. Bébɛle mam ḿme bad békɔ́ɔ́, béebɛlɛ́ɛ́-ʼɛ ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́, béehɛlɛ́ɛ́ dyam á bwâm ké ahɔ́g abɛl.