4
Taŋsahê ŋalau hoŋ
O aneŋ lau atac whiŋ-ŋga, akêŋ whiŋ lau hoŋ naŋ sêsam dau bu Anötö ndê propet, naŋ dom. Mba! Ayob daôm ŋapep, bu propet tasaŋ daêsam sêhôc asê su. Bocdinaŋ aŋsahê ŋac si yom, tu bu alic bu Anötö ndê Ŋalau gêm gôliŋ ŋac, me mba. Ma mac oc aŋyalê Anötö ndê Ŋalau ŋalêŋ bocdec. Asa naŋ sôm bu Yisu Kilisi meŋ ti ŋamalac ŋandô ma mbo nom, naŋ Anötö ndê Ŋalau gêm gôliŋ iŋ. Tigeŋ lau hoŋ naŋ sêsêc yom ŋandô pi Yisu ahuc, naŋ sêkôc Anötö ndê Ŋalau dom. Ŋalau naŋ gêm gôliŋ ŋac, naŋ Kilisi ndê ŋacyo ndê. Mac aŋgô su bu Kilisi ndê ŋacyo oc meŋ, ma iŋ meŋ hôc asê nom su.
Aneŋ balêkoc, mac ati Anötö ndê, ma mac aku ŋac lau tasaŋ dinaŋ dulu su. Ŋahu bu Anötö ndê Ŋalau naŋ mbo mac nem ŋalôm, naŋ hôc gêlêc Sadaŋ, naŋ mbo lau nom-ŋga si ŋalôm, naŋ su. Lau tasaŋ dinaŋ si ŋahu yêc nom, ma sêsôm yom nom-ŋga ŋambwa. Ma lau nom-ŋga sêkôc ŋac si yom sa. Magoc ŋac sêkôc yac mba yom sa dom, ŋahu bu ŋac sêti Anötö ndê lau dom. Yac ati Anötö ndê, ma lau hoŋ naŋ sêŋyalê Anötö, naŋ sêkôc yac mba yom sa. Ŋalêŋ dinaŋ dec yac taŋyalê lau asa naŋ Anötö ndê Ŋalau Yom Ŋandô-ŋga gêm gôliŋ ŋac, ma lau asa naŋ Sadaŋ ndê ŋalau yom tasaŋ-ŋga gêm gôliŋ ŋac.
Mêtê atac whiŋ-ŋga ŋahu Anötö dau
O aneŋ lau atac whiŋ-ŋga, yac atac whiŋ neŋ asidôwai dandic ŋawaê, bu mêtê atac whiŋ-ŋga meŋ akêŋ Anötö dau. Lau hoŋ naŋ atac whiŋ asidôwai, naŋ Anötö kôm ŋac sêtiwakuc, ma ŋac sêŋyalê iŋ tidôŋ. Asa naŋ tac whiŋ ndê asidôwai dom, naŋ kêyalê Anötö dom, bu Anötö iŋ mêtê atac whiŋ-ŋga ŋahu. Ma iŋ tôc iŋ ndê mêtê atac whiŋ yac-ŋga yêc awê bocdec bu. Iŋ kêŋ iŋ ndê Atu tigeŋ sip nom meŋ, bu yac datap seŋ dandöc taŋli-ŋga sa yêc iŋ. 10 Yac neŋ mêtê atac whiŋ Anötö-ŋga naŋ ti mêtê atac whiŋ-ŋga ŋa-ŋahu andô dom. Tigeŋ Anötö ndê mêtê atac whiŋ yac-ŋga, naŋ mêtê atac whiŋ-ŋga ŋa-ŋahu andô. Bu iŋ kêŋ ndê Atu sip nom meŋ, ma kêŋ dau ti da bu nemlhi yac neŋ sac ŋatôp.
11 O aneŋ lau atac whiŋ-ŋga, Anötö tac whiŋ yac ndu andô, ma bocdinaŋ yac atac whiŋ neŋ asidôwai dandic ŋawaê. 12 Ŋamalac daŋ gêlic Anötö su dom, tigeŋ yac bu atac whiŋ neŋ asidôwai ŋandô, dec Anötö mbo yac neŋ ŋalôm, ma iŋ ndê mêtê atac whiŋ-ŋga gêm ŋandô su yêc yac neŋ ŋalôm.
13 Yac taŋyalê bu dambo iŋ ŋalôm ma iŋ mbo yac ŋalôm, tu Ŋalau Dabuŋ naŋ iŋ kêŋ têŋ yac-ŋga. 14 Damaŋ Anötö kêkiŋ ndê Atu sip nom meŋ bu nem lau nom-ŋga si. Yac alic su, dec ahoc asê têŋ lau bu yomandô. 15 Ma asa naŋ kêŋ whiŋ ma sôm asê bu Yisu iŋ Anötö ndê Atu, naŋ mbo Anötö ŋalôm ma Anötö mbo iŋ ŋalôm. 16 Yac taŋyalê ti dakêŋ whiŋ su, bu Anötö atac whiŋ yac ndu andô. Bu Anötö iŋ mêtê atac whiŋ-ŋga ŋahu, ma asa naŋ sap mêtê atac whiŋ-ŋga dôŋ, naŋ mbo Anötö ŋalôm, ma Anötö mbo iŋ ŋalôm. 17 Ma ŋalêŋ dau dinaŋ iŋ ndê mêtê atac whiŋ-ŋga gic dabiŋ dau yêc yac neŋ ŋalôm, ma yac dasa neŋ lêŋ gitôm iŋ ndê, tôm yac neŋ têm dambo nom-ŋga hoŋ. Tu dinaŋ-ŋga dec yac oc dalhac ti atac pa su têŋ bêc Anötö êmatôc yac-ŋga. 18 Têŋ ndoc Anötö ndê mêtê atac whiŋ-ŋga gic dabiŋ dau su yêc yac neŋ ŋalôm, naŋ yac datöc dauŋ tiyham dom. Magoc asa naŋ töc dau tu Anötö ndê bêc matôc-ŋga, naŋ tôc asê bu Anötö ndê mêtê atac whiŋ-ŋga gic dabiŋ dau yêc iŋ ndê ŋalôm su dom.
19 Yac taŋkuc mêtê atac whiŋ-ŋga, ŋahu bu Anötö atac whiŋ yac muŋ su. 20 Asa naŋ sôm bu, “Aö atac whiŋ Anötö,” tigeŋ tec iŋ ndê asidôwa, naŋ kôm tasaŋ. Ŋahu bu asa naŋ tec asidôwa naŋ iŋ gêlic su, naŋ gitôm dom bu tac whiŋ Anötö naŋ iŋ gêlic su dom. 21 Ma Anötö gic yomsu yac bocdec bu, “Asa naŋ atac whiŋ aö, naŋ atac whiŋ iŋ ndê asidôwai maŋ.”