3
Dii gbãgbãki bona
Kɛ̀ wɛ̃̀ mↄ swɛɛplaadee kà, Isarailinↄↄ vɛ̃ɛna ń wɛ́tɛnↄ guu, ben aↄ̃ kↄ̃ kàkↄ̃a Yerusalɛmu gbɛ̃ dↄ̃nkↄ̃ ũ. Yozadaka nɛ́ Yesua kↄ̃n a sa'ori daanↄ kↄ̃n Sealatiɛli nɛ́ Zɛrubabɛlio kↄ̃n a gbɛ̃nↄ Isarailinↄ Luda gbãgbãkii bò, lɛ wà sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ oa lán Luda gbɛ̃ Musa ò a doka guu nà. Baa kɛ̀ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bùsu pì guunↄnɛ, aↄ̃ gbãgbãkii pì bò a gbɛ̀mmɛ, ben aↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò Diia kↄngↄ kↄ̃n uusiɛo. Aↄ̃ Kutadↄna zĩbaa kɛ̀ lán à kú takada guu nà, aↄ̃ègↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ oo lán guu e dↄↄ nà lán wà à lɛ́ dìɛ nà. Beee gbɛra aↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wègↄ̃ ká tɛ́n à tɛ́ kũ gurↄ píngi ò kↄ̃n mↄ dufu pↄ́o kↄ̃n zĩbaa kɛ̀ Dii dìɛnↄ pↄ́o kↄ̃n gbaa kɛ̀ wè mↄ́onɛnↄ. Mↄ swɛɛplaade gurↄ káaku zĩn aↄ̃ nà Dii gbãgbãnaa lɛ, baa kɛ̀ wèe à kpɛ́ bo kↄ̀ro.
Aↄ̃ ↄↄ kpà gbɛ̀'arinↄ kↄ̃n lí'arinↄa, ben aↄ̃ pↄ́ble kↄ̃n íminao kↄ̃n nↄ́sio kpà Sidↄ̃deenↄ kↄ̃n Tayadeenↄa, lɛ aↄ̃ sida lí zↄ̃zↄ̃ Lɛbanↄ bùsun aↄ̃ yiyi wà gáo ai Yↄpa funa ísiaala, lán Pɛsianↄ kína Sirusu ń gbá zɛ́ nà. Aↄ̃ kana Luda kpɛ́ bokiia Yerusalɛmu wɛ̃̀ plaade mↄ plaadee guu, Sealatiɛli nɛ́ Zɛrubabɛli kↄ̃n Yozadaka nɛ́ Yesuao nà zĩia kↄ̃n ń gbɛ̃ kpaaanↄ, sa'orinↄ kↄ̃n Levinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛɛn wà sù Yerusalɛmunↄ ń píngi. Aↄ̃ Levi kɛ̀ aↄ̃ kà wɛ̃̀ baro ke aↄ̃ↄ dɛàlaanↄ dìɛ Dii kpɛ́ zĩi pì gbɛ̃nsinↄ ũ. Yesua kↄ̃n a boriinↄ nàkↄ̃a kↄ̃n Kadamiɛlio kↄ̃n à nɛ́ Odavia boriinↄ, ben aↄ̃ gↄ̃̀ zĩi pì gbɛ̃nsinↄ ũ kↄ̃n Enadadao kↄ̃n à boriinↄ. Levinↄmɛ ń píngi. 10 Kɛ̀ Dii kpɛ́borinↄↄ e kpɛ́ pì ɛ̃ɛ daɛɛ, sa'orinↄↄ zɛzɛ gwe sa'ori pↄ́kãsãanↄ dadana, aↄ̃ ń kuunↄ kũkũna, bensↄ̃ Levi nɛ́ Asafa boriinↄↄ kú gwe dↄ kↄ̃n sɛ̃̀gɛ̃nↄ lɛ wà Dii táaki lɛ́o, lán Isarailinↄ kí Dauda dìɛ yã nà. 11 Aↄ̃ lɛ̀ sì aↄ̃ Dii táaki lɛ̀ aↄ̃ à sáabu kpà wà bè:
Dii maa,
à gbɛ̃kɛɛ kɛna wa Isarailinↄnɛ yãana vĩro.
Ben baade píngi wii gbãaa lɛ̀ aↄ̃ Dii táaki lɛ̀, kɛ̀ wà Dii kpɛ́ ɛ̃ɛ dàɛ yãnzi. 12 Mↄde sa'ori parideenↄ kↄ̃n Levinↄ kↄ̃n bɛdee kɛ̀ aↄ̃ zi kũ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ sì kpɛ́ káakulɛnↄ, kɛ̀ aↄ̃ kpɛ́ pì ɛ̃bona è, aↄ̃ sósobi ↄ́ↄ dↄ̀. Gbɛ̃ parideenↄ sↄ̃, aↄ̃ↄe pↄnna wii lɛɛ. 13 Gbɛ̃kee e pↄnna wiii dↄ̃kↄ̃zi kↄ̃n sósobi ↄ́ kɛ̀ wèe dↄↄo dↄro, kɛ̀ baade e wii gbãaa lɛɛ yãnzi, bensↄ̃ wà wisↄ̃ↄ pì mà zã̀.