2
Gu'asiigwarinↄ zĩna Yɛriko
Zaa Sitimu Nuni nɛ́ Yↄsua gu'asiigwarinↄ zĩ̀ gↄ̃ↄn plaa asii guu à bè: À gá à wɛ́ɛ kpáɛ bùsu pìzi, atɛ̃nsa Yɛriko. Ben aↄ̃ gàa gwe, aↄ̃ gàa wà pìta kaarua kɛ̀ wè sísi Rahabu bɛɛn. Ben wà bè Yɛriko kínanɛ: Isaraili kenↄ gɛ̃̀ kɛ̀ uusiɛa lɛ wà wa bùsu asii gwa. Ben kína pì gbɛ̃nↄ zĩ̀ Rahabua aↄ̃ bè: Ǹ bↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ n kiianↄ, zaakɛ wa bùsu píngi asii gwana yãnzin aↄ̃ mↄ̀zi. Àɛ sↄ̃ nↄgbɛ̃ pì gĩakɛ à gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ ùtɛ kↄ̀, ben à bè: Gbɛ̃ pìnↄ mↄ̀ ma kiia kɛ̀ yãpura. Má dↄ̃ guu kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀nlo. Kɛ̀ guu sì bĩizɛtatagurↄ, aↄ̃ bↄ̀ɛ. Má dↄ̃ tó mákpan aↄ̃ tànlo. À ń gbɛ̀ sɛ́ kpakpaa, é ń le. Àɛ sↄ̃ à gĩakɛ à ń sɛ́ à gàańyo kpɛ́ musu à ń útɛ gbↄ̃̀ↄ lí kɛ̀ kaɛna gween kↄ̀. Zĩ̀rinↄ pɛ̀ɛńzi zɛ́n ai Yoda bikũkiia, ben wà bĩizɛ tàta ń kpɛɛ gↄ̃ↄ.
Ai gu'asiigwari pìnↄ gↄ̃ daɛ, Rahabu dìdi ń kiia kpɛ́ musu à bèńnɛ: Má dↄ̃ kɛ̀ Dii bùsu kɛ̀ kpàawa. A vĩa wa kũ, ben bùsu kɛ̀ deenↄ kã gà ń píngi a yãnzi. 10 Wa mà lán Dii Isia Tɛ̃aa zↄ̃̀kↄ̃rɛare nà gurↄↄ kɛ̀ a bↄɛ Igipiti kↄ̃n yã kɛ̀ á kɛ̀ Siↄ̃ kↄ̃n Oguonɛ, a Amↄrinↄ kína gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ kɛ̀ dúgudugu Yoda baa kãa kpa. 11 Kɛ̀ wá mà, swɛ̃̀ kɛ̃̀wagu, wa ninii dà batan a yãnzi, zaakɛ Dii a Ludan musu kↄ̃n tↄↄtɛo Luda ũ. 12 Zaakɛ ma gbɛ̃kɛɛ kɛ̀are, apinↄ sↄ̃ à símɛ sa kↄ̃n Dii tↄ́o kɛ̀ é gbɛ̃kɛɛ kɛ ma de bɛdeenↄnɛ. À sèeda kɛmɛ lɛ màgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn 13 kɛ̀ é ma de kↄ̃n ma dao kↄ̃n ma vĩ̀inↄ kↄ̃n ma dãaronↄ kↄ̃n wa gbɛ̃nↄ mì sí ń píngi à wa bↄ gaa lɛ́zĩ. 14 Ben gↄ̃gbɛ̃ pìnↄ wèàla wà bè: Ḿbe wa wɛ̃̀ndi ũ, wámbe n wɛ̃̀ndi ũ se. Tó nɛ́ɛ wa yã o gbɛ̃kee màro, tó Dii bùsu kɛ̀ kpàwa, wé gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ yãpura.
15 Ben à ń bↄ́ɛ windo guu à ń píta bĩi kpɛɛ kↄ̃n bào, zaakɛ à bɛɛ kɛ̀ à kún kú wɛ́tɛ bĩi musumɛ. 16 À bèńnɛ: À mì pɛ́ kpiiinↄa lɛ a gbɛ̀sɛrinↄ tón dakↄ̃rɛaoro yãnzi. Àgↄ̃ utɛna gwe gurↄ aagↄ̃ ai a gbɛ̀sɛrinↄ su, é gbasa à da zɛ́n. 17-18 Ben gↄ̃gbɛ̃ pìnↄ bènɛ: Tó wa ɛara wa gɛ̃ a bùsun, ǹ wↄ̃ↄ tɛ̃aa kɛ̀kii dↄ windo kɛ̀ nɛ́ɛ wa bↄɛɛn kɛ̀a, ǹ n de kↄ̃n n dao kↄ̃n n vĩ̀inↄ kↄ̃n n dãaronↄ kↄ̃n n de bɛdeenↄ kakↄ̃anzi ń píngi n kpɛ́ kɛ̀kiin. Tó nɛ́ɛ kɛ lɛro, wa bà égↄ̃ kú ladana kɛ̀ ń tò wá la dànnɛɛn dↄro. 19 Tó aↄ̃ gbɛ̃ke bↄ̀ n kpɛ́n à gàa gãalɛ, à a zĩnda dɛ̀n gwe, wa yãn dↄro. Tó aↄ̃ gbɛ̃kee kúnyo kpɛ́n, ben wà à dɛ̀, wámbe à gana yã é wí wa musu. 20 Tó n wa kↄmↄtↄ kɛ̀ gbɛ̃nↄnɛ sↄ̃, wa bà égↄ̃ kú ladana kɛ̀ ń tò wá la dànnɛɛ pìn dↄro. 21 Ben Rahabu bè: Àgↄ̃ dɛ lán á ò nà. Ben à ń gbáɛ aↄ̃ tà. Ben à wↄ̃ↄ tɛ̃aa pì dↄ̀ a windoa.
22 Kɛ̀ aↄ̃ pìta bĩia lɛ, aↄ̃ mì pɛ̀ kpiiinↄa, ben aↄ̃ ì gwe gurↄ aagↄ̃ ai ń gbɛ̀sɛrinↄ gàa sùo. Aↄ̃ gbɛ̀sɛri pìnↄ ń wɛ́tɛ zɛ́ saɛ píngi aↄ̃ↄe ń ero. 23 Ben gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ dà zɛ́n aↄ̃ pìta kpiii pìnↄa aↄ̃ bikũ̀ swaaa. Kɛ̀ aↄ̃ kà Nuni nɛ́ Yↄsua kiia, aↄ̃ yã kɛ̀ à ń lé gbã̀nɛ píngi 24 wà bè: Dii bùsu pì nàwe wa ↄzĩ píngi. Bùsu pì deenↄ kã gà ń píngi wa yãnzi.