23
Yↄsua lɛ́zana Isarailinↄa
À gurↄplaa kɛ̀ kɛ̀ Dii tò Isarailinↄ kámma bò ń ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃ lìgańzinↄ yã musu, bensↄ̃ Yↄsua zi kũ̀ kótokoto. Ben à Isarailinↄ sìsi, aↄ̃ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n ń mìdeenↄ kↄ̃n ń yãkpaɛkɛrinↄ kↄ̃n ń dↄn'aɛdeenↄ ń píngi, à bèńnɛ: Ma zi kũ̀ kótokoto. A wɛ́ɛ è yã kɛ̀ Dii a Ludaa kɛ̀ bori beeenↄnɛ a yãnzi. Dii a Luda bé à zĩ̀ kàare. Ma borii kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ Yoda dagura kↄ̃n ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa ísia bítaonↄ bùsu kpàatɛ a boriinↄnɛ túbi ũ kↄ̃n borii kɛ̀ ma ń káatɛnↄ pↄ́o. Dii a Luda é ↄ sↄ̃ńziare eé pɛ́ḿmaare, é ń bùsunↄ síḿma lɛ àgↄ̃ vĩ lán à à lɛ́ gbɛ̃̀are nà. À zɛ gbãa maamaa. À làakari kɛ àgↄ̃ zĩi kɛ yã kɛ̀ kú Musa doka takada guua. Àton pãnɛ ↄplazi ke ↄzɛziro. A bà tóngↄ̃ kú kↄ̃n borii kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ a tɛ́ pìnↄoro. Àton ń tãanↄ tↄ́ sísiro, àton la dańyoro. Àton dↄńzi à kúɛńnɛro. Àgↄ̃ naa Dii a Ludazi ado lán ée kɛɛ nà ai kↄ̃n a gbã̀ao. Dii ↄ sↄ̃̀are bori bíta gbãadeenↄzi, gbɛ̃kee e fↄ̃ à a gã̀ fĩ̀ro ai kↄ̃n a gbã̀ao. 10 A gbɛ̃ mɛ̀n doo è gↄ̃ↄn wàa sↄↄroonↄ fu, kɛ̀ Dii a Ludaa e zĩ̀ kaaare lán à à lɛ́ gbɛ̃̀are nà yãnzi. 11 À làakari kɛ maamaa àgↄ̃ ye Dii a Ludazi.
12 Tó a kpɛɛ lìnɛ, ben a na borii kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ a tɛ́ pìnↄa, tó a ń nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀ bensↄ̃ a kakↄ̃ańyo, 13 àgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ Dii a Luda é pɛ́are borii pìnↄa dↄro. Aↄ̃é gↄ̃are takutɛɛ ke mↄ̀ ũ ke flã̀nↄ ũ a kpɛɛgura kesↄ̃ kↄ̀kↄnↄ ũ a wɛ́ɛn ai a gaa kaatɛo bùsu maaa kɛ̀ Dii a Ludaa kpàawa kɛ̀kii guu. 14 À gwa! Ma ka gana anduna píngi gákiia sa. Á dↄ̃ a nↄ̀sɛn kↄ̃n a laasuuo píngi kɛ̀ sa maaa kɛ̀ Dii a Ludaa òareenↄ guu, baa mɛ̀n doo e kɛ pãro. À pàpa píngi, aↄ̃ kee e lɛ́ɛ pãro. 15-16 Lán sa maaa kɛ̀ Dii a Ludaa òaree pàpa a musu nà píngi, tó a Dii a Luda bà kuunaao yã kɛ̀ à dìɛaree gbòro, a gaa a dↄ tãanↄzi a kuɛńnɛ, Dii é tó sa zaaa kɛ̀ à ò pìnↄ píngi a le ai à gá à a kaatɛo bùsu maaa kɛ̀ à kpàawaa kɛ̀kiin. Dii é pↄfɛ̃ pitaawa, é kaatɛ gↄ̃ↄ bùsu maaa kɛ̀ à kpàawaa kɛ̀kii pìn.