4
Gbɛ̀ mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄ didikↄ̃ana sèeda ũ
Kɛ̀ Isaraili bori píngi bikũ̀ Yodaa wà yã̀a, ben Dii bè Yↄsuanɛ: A bori mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄ tɛ́ à gbɛ̃nↄ sɛ́n doodo ǹ ońnɛ aↄ̃ gbɛ̀ sɛ́ɛ swawɛɛn mɛ̀n kuri awɛɛplaa guu kɛ̀ sa'orinↄↄ zɛn súusu, aↄ̃ bikũo wà káɛ guu kɛ̀ é in gwãavĩa. Ben Yↄsua gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ dìɛ Isaraili boriinↄ tɛ́ doodo, ben à ń sísi à bèńnɛ: À gá Yoda wɛ̀ɛn Dii a Luda àkpati aɛ, a baade gbɛ̀ sɛ́ à di a gã̀n a Isaraili boriinↄ pari lɛ́n. Gbɛ̀ kɛ̀kiinↄ é gↄ̃are sèeda ũ. Tó a nɛ́nↄ a la zia, bↄ́n gbɛ̀ kɛ̀nↄↄ dɛare à ũu, à beńnɛ, kɛ̀ wèe bikũu kↄ̃n Dii bà kuunawao àkpatio, ben à í zↄ̃̀kↄ̃rɛ, ben gbɛ̀ pìnↄ gↄ̃̀ Isarailinↄnɛ à dↄngu pↄ́ ũ ai gurↄ píngi. Lɛn Isarailinↄↄ kɛ̀ lɛ lán Yↄsua òńnɛ nà. Aↄ̃ gbɛ̀ sɛ̀ɛ Yoda wɛ̀ɛn mɛ̀n kuri awɛɛplaa Isaraili boriinↄ pari lɛ́n lán Dii ò Yↄsuanɛ nà. Aↄ̃ bikũ̀o aↄ̃ↄ kàɛ guu kɛ̀ aↄ̃ ìn. Gbɛ̀ mɛ̀n kuri awɛɛplaaa kɛ̀ wà sɛ̀ɛ swawɛɛn sa'ori kɛ̀ aↄ̃ àkpati sɛna pìnↄ zɛkiian Yↄsua dìdikↄ̃a, aↄ̃ↄ kú gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
10 Sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ àkpati pì sɛnanↄ gↄ̃̀ zɛna swawɛɛn ai yã kɛ̀ Dii dìɛ Yↄsuanɛ à ò gbɛ̃nↄnɛ gàa à kɛ̀o píngi lán Musa dìɛnɛ nà. Gbɛ̃nↄ kɛ̀ kpaa aↄ̃ bikũ̀. 11 Kɛ̀ aↄ̃ bikũ̀ ń píngi wà yã̀a, gbasa sa'orinↄ bikũ̀ kↄ̃n Dii àkpatio gbɛ̃nↄ wáa. 12 Rubɛni bori gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n Gada bori gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n Manasenↄ kpado gↄ̃gbɛ̃nↄ bé wà dↄ̀ Isaraili bori kpaaanↄnɛ aɛ wà bikũ̀ lán Musa òńnɛ yã nà. Aↄ̃ ń gↄ̃kɛbↄnↄ kũna. 13 Aↄ̃ zĩ̀kpɛɛnↄ kà gↄ̃ↄn bↄrↄ baplaa taka. Aↄ̃ bikũ̀ Dii aɛ aↄ̃ gàa Yɛriko gbáan kↄ̃n zĩ̀ soruo. 14 Zĩ beeean Dii Yↄsua sɛ̀ lezĩ Isarailinↄnɛ ń píngi, ben aↄ̃ à yã mà ai à gàa à gào lán aↄ̃ Musa yã mà nà.
15 Ben Dii bè Yↄsuanɛ: 16 Ǹ o sa'ori kɛ̀ aↄ̃ↄ doka àkpati sɛnanↄnɛ aↄ̃ bↄ swawɛɛn. 17 Ben Yↄsua òńnɛ aↄ̃ bↄ swawɛɛn, 18 ben aↄ̃ bↄ̀n. Kɛ̀ aↄ̃ gbá pɛ̀ɛ sĩ̀sĩa, ben swa'i ɛ̀ara à sù a gbɛ̀n gↄ̃ↄ. À pà à dàgula ai à dà sĩ̀sĩla lán káakupↄ bà.
19 Mↄ káaku gurↄ kuridee zĩn Isarailinↄ bↄ̀ Yoda swawɛɛn aↄ̃ gàa wà bùra kàɛ Giligala, Yɛriko ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. 20 Yↄsua gbɛ̀ mɛ̀n kuri awɛɛplaaa kɛ̀ wà sɛ̀ɛ Yoda wɛ̀ɛn pìnↄ dìdikↄ̃a Giligala gwe. 21 À bè gbɛ̃nↄnɛ: Tó a nɛ́nↄ gà wà ń denↄ là zia wà bè, gbɛ̀ kɛ̀nↄ yáasi dɛ diamɛ? 22 À beńnɛ, a bikũna Yodaa gukoria sèedamɛ, 23 zaakɛ Dii a Luda à í bàbaare a zɛ́n, ben a bikũ̀ lán a bikũ̀ Isia Tɛ̃aa kɛ̀ à à í bàbaareea nà. 24 Dii kɛ̀ lɛ, lɛ anduna bori píngi gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ à gbãa vĩ, apinↄ sↄ̃ àgↄ̃ Dii a Luda vĩa vĩ gurↄ píngi.