9
Gibiↄ̃deenↄ ↄ̃ndↄ̃kɛna Isarailinↄzi
Borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yoda ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpaanↄ, sĩ̀sĩdeenↄ kↄ̃n gusararadeenↄ kↄ̃n ísialɛadeenↄ ai à gàa pɛ́ Lɛbanↄ bùsua, Itinↄ kↄ̃n Amↄrinↄ kↄ̃n Kanaanↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Ivinↄ kↄ̃n Yebusinↄo, kɛ̀ aↄ̃ kínanↄ Ai yã pì baaru mà, ben aↄ̃ kↄ̃ kàkↄ̃a ń píngi lɛ wà gá wà zĩ̀ ká kↄ̃n Yↄsuao kↄ̃n à gbɛ̃ Isarailinↄ.
Kɛ̀ Gibiↄ̃deenↄ yã kɛ̀ Yↄsua kɛ̀ Yɛrikonɛ kↄ̃n Aio baaru mà, aↄ̃ ↄ̃ndↄ̃ↄ dàɛńzi. Aↄ̃ kũsãɛ kàka sàki zikũnanↄ guu aↄ̃ dìdi zaakinↄnɛ kↄ̃n geepiwɛ̃ tùu zi parana nabinabinanↄo. Aↄ̃ↄ kyate nambata nanananↄ kpákpana, aↄ̃ↄ pↄsia utanↄ dadana. Aↄ̃ burɛdi kũsãɛ gagana bensↄ̃ à pù kpà.
Aↄ̃ fɛ̀ɛ wà gàa wà Yↄsua lè kↄ̃n a gbɛ̃nↄ Giligala bùran, ben aↄ̃ bèńnɛ: Bùsu kɛ̀ wa bↄn zã̀. Wá yezi à lɛdolɛ kɛwao. Ben Isarailinↄ bè Ivi pìnↄnɛ: Tó a bɛɛ kú kɛ̀ kĩimɛ, wé lɛdolɛ kɛaoro yooo! Ben aↄ̃ bè Yↄsuanɛ: N zↄ̀blerinↄn wa ũ. Ben Yↄsua ń lá à bè: Dénↄn a ũu? A bↄ mámɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Wamↄwa n zↄ̀blerinↄ, wa bↄ bùsu zã̀azãmmɛ Dii n Luda tↄ́ kɛ̀ dàgula yãnzi. Wa à baaru mà kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀ Igipitinↄ píngi 10 kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀ Amↄrinↄ kína gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yoda baa kãa kpaanↄnɛ, Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ kↄ̃n Basã kí Ogu kɛ̀ kú Asataroo. 11 Wa gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n wa bùsudeenↄ bè wà kũsãɛ sɛ́ wà mↄ́ wà a le, wà beare a zↄ̀blerinↄn wa ũ. Beee yãnzi à lɛdolɛ kɛwao. 12 Wa kũsãɛn yɛ̀. Wa bↄo bɛ burɛdi wãaa ũmɛ gurↄↄ kɛ̀ wa da zɛ́n wée mↄↄ a kiia. À gwa dian à kori kũ̀ nà à pù kpà. 13 Wa geepiwɛ̃ tùunↄn yɛ̀. Wa geepiwɛ̃ɛ kàn tùu dufu ũmɛ. À gwa dian aↄ̃ pàrapara nà. À wa utanↄ kↄ̃n wa kyateenↄ gwa. Aↄ̃ yàkayaka tá gbã̀a kɛ̀ wá ò yãnzi. 14 Ben Isarailinↄ ń kũsãɛ blèńyo Dii lɛ́ saɛ. 15 Yↄsua lɛdolɛ kɛ̀ńyo à bè é ń dɛdɛro, ben Isaraili dↄn'aɛdeenↄ la dà à yã musu.
16 Aↄ̃ lɛdolɛkɛnańyo gbɛra à gurↄ aagↄ̃dee zĩ, ben aↄ̃ↄ mà kɛ̀ aↄ̃ bɛɛ zã̀ńyoro, aↄ̃ↄ kú kↄ̃ saɛmɛ. 17 Ben Isarailinↄ dà zɛ́n, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ aↄ̃ kà ń wɛ́tɛnↄ kiia, Gibiↄ̃ kↄ̃n Kɛfirao kↄ̃n Beroo kↄ̃n Kiriayarimuo. 18 Aↄ̃ↄe lɛ́ɛḿmaro, zaakɛ aↄ̃ dↄn'aɛdeenↄ sìńnɛ kↄ̃n Dii ń Luda tↄ́omɛ. Gbɛ̃ píngi e wisↄ̃ↄ ń dↄn'aɛdeenↄzi, 19 ben dↄn'aɛdee pìnↄ bèńnɛ: Wámbe wá sìńnɛ kↄ̃n Dii wa Luda tↄ́o. Èe kↄ̃ sío kɛ̀ wà ↄ naḿma dↄro. 20 Yã kɛ̀ wé kɛńnɛn yɛ̀. Wé ń tó gwe ladana kɛ̀ wá kɛ̀ńnɛ yãnzi, lɛ Dii pↄfɛ̃ tón pita wa musuro. 21 Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà bè: Wà ń tó, aↄ̃égↄ̃ dɛ wa yàkawɛrinↄ ũ kↄ̃n wa ítↄtↄrinↄ. Ben Isarailinↄ zɛ̀ kↄ̃n ń dↄn'aɛdeenↄ yã pìo.
22 Ben Yↄsua Gibiↄ̃deenↄ sìsi à bèńnɛ: Bↄ́yãnzin a ɛgɛɛ tòwe lɛzi? Ase wá kaɛna kↄ̃ gbálamɛ, ben a bè a kúkii zã̀waoↄ́? 23 A gↄ̃ kana pↄ́ ũ ma Luda kiia sa. Égↄ̃ dɛ à kpɛ́ yàkawɛrinↄ ũ kↄ̃n à ítↄtↄrinↄo gurↄ píngi. 24 Ben aↄ̃ bènɛ: Wà bè wamↄwa n zↄ̀blerinↄnɛ súusu lán Dii n Ludaa ò a zↄ̀bleri Musanɛ nà. À bè é bùsu pì kpáawa píngi à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnnↄ kaatɛare ń píngi. Vĩa wa kũ maamaa wa wɛ̃̀ndi yã musu, beee yãnzi wa kɛ̀ lɛzi. 25 Wá kú n ↄzĩmɛ sa. Yã kɛ̀ kɛ̀nnɛ maa bensↄ̃ à zɛ́ vĩn kɛwe. 26 Lɛn Yↄsua kɛ̀ lɛ à ń bↄ́ Isarailinↄ ↄzĩ, aↄ̃ↄe ń dɛdɛro. 27 Zĩ beeean à ń díɛ Isarailinↄ yàkawɛrinↄ kↄ̃n ń ítↄtↄrinↄ ũ, aↄ̃ègↄ̃ yàka wɛɛ, aↄ̃ègↄ̃ í tↄtↄↄ Dii gbãgbãkiinɛ guu kɛ̀ Dii é diɛn. Ben aↄ̃ↄ kuu lɛ ai kↄ̃n a gbã̀ao.