11
Yoasi kↄ̃n a dazi Ataliao
Kɛ̀ Aazia da Atalia è a nɛ́ gà, ben à fɛ̀ɛ èe kí boriinↄ dɛdɛɛ ń píngi. Ben kí Yehoramu nɛ́nↄgbɛ̃ Yosɛba, Aazia dãre, Aazia nɛ́ Yoasi sɛ̀ ń saɛ kínɛ kɛ̀ wèe ń dɛdɛɛnↄ tɛ́. À à ùtɛ Atalianɛ kpɛ́ kɛ̀ gádonↄ kaɛnan kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ èe yↄ̃ kpaaao lɛdo, ben wèe e wà à dɛ̀ro. Nɛ́ pì gↄ̃̀ utɛna Dii ua kↄ̃n a gwàri pìo ai wɛ̃̀ swɛɛdo. Gurↄ beeea Atalian Yudanↄ bùsu kína ũ.
À wɛ̃̀ swɛɛplaadee guun sa'oriki Yoyada kíbɛ dogari gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ sìsi, ben wà mↄ̀ńyo à kiia Dii ua. Ben à yã yìńyo à tò aↄ̃ la dà Dii ua gwe, ben à kí nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pì ↄ̀dↄańnɛ. Ben à yã dìɛńnɛ à bè: Yã kɛ̀ é kɛɛn yɛ̀. Tó a mↄ guu dãkpa kámmabogurↄↄ zĩ, a gãli káaku égↄ̃ kíbɛɛ dãkpaa, a gãli plaadee sↄ̃ Suru gãnu, a gãli aagↄ̃dee égↄ̃ gãnu kɛ̀ kú dogari kpaaanↄ kpɛɛ dãkpaa. A gãli plaaa kɛ̀ aↄ̃ↄe kámma boo kámmabogurↄↄ zĩnↄ égↄ̃ kína pì dãkpaa Dii ua. À ligazi, a baade kↄ̃n a gↄ̃kɛbↄo kũna. Gbɛ̃ kɛ̀ gà à sↄ̃̀zi, à à dɛ. Àgↄ̃ tɛ́ kína pìzi guu kɛ̀ èe gaan píngi.
Zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄↄ kɛ̀ lán sa'oriki Yoyada òńnɛ nà. Aↄ̃ baade a gbɛ̃nↄ sɛ̀ à gàańyo Yoyada kiia, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe kámma boonↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄↄ ń lende kpánↄ ń píngi. 10 Ben Yoyada kí Dauda sárinↄ kↄ̃n à sɛngbango kɛ̀ kú Dii uanↄ kpà zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi pìnↄa. 11 Ben dogari pìnↄ mↄ̀ wà kàɛ Dii kpɛ́ kↄ̃n sa'okiio kpɛɛlɛa sɛna zaa Dii ua ↄplazi ai à ↄzɛzi, baade kↄ̃n a gↄ̃kɛbↄo kũna, lɛ wàgↄ̃ kína pì dãkpaao. 12 Ben Yoyada bↄ̀ kↄ̃n kí nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pìo à kífura kùnɛ à doka takada kpàa. Kɛ̀ wà nↄ́si kù à mìa wà à kà kí ũ, ben wà ↄpa lɛ̀ wà wii lɛ̀ wà bè: Luda kína dↄ̃ kↄ̃n aafiao! 13 Kɛ̀ Atalia dogarinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ kĩi pì mà, ben à fɛ̀ɛ à gàa ń kiia Dii ua. 14 Kɛ̀ à wɛ́ɛ sɛ̀, à kína pì è zɛna wesagba saɛ lán wè kɛ nà. Zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n kãkãkipɛrinↄↄ zɛna à saɛ, bensↄ̃ baade píngi e pↄnnaa kɛɛ aↄ̃ↄe kãkãki pɛɛ. Ben Atalia a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀ à vĩ̀ wiiio à bè: Wà bↄ̀ ma kpɛɛ! Wà bↄ̀ ma kpɛɛ! 15 Ben sa'oriki Yoyada bè zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsi pìnↄnɛ: À nↄgbɛ̃ pì sɛ́ à bↄo bàazi, é gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ́zinↄ dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Zaakɛ à bè wàton à dɛ Dii uaro. 16 Gurↄↄ kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì kà kíbɛ gãnulɛ kɛ̀ sↄ̃nↄ è gɛ̃n kiia, ben wà ↄ pɛ̀ɛa gwe wà à dɛ̀.
17 Yoyada tò kína kↄ̃n a gbɛ̃nↄ Dii bà kuunańyo yã kɛ̀kɛ, lɛ aↄ̃ e wàgↄ̃ dɛ Dii gbɛ̃nↄ ũ yãnzi. À tò kína kↄ̃n a gbɛ̃nↄ lɛdolɛ kɛ̀ kↄ̃o dↄ. 18 Ben aↄ̃ gàa wà Baali kpɛ́ gbòro, aↄ̃ à gbãgbãkiinↄ kↄ̃n à tãanↄ wìwi dúgudugu, ben aↄ̃ Baali gbã̀gbãri Matã dɛ̀ gbãgbãkii pìnↄ saɛ.
Yoyada Dii ua nà gudãkparinↄnɛ ń ↄzĩ, 19 ben à zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n dogarinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ ń píngi, aↄ̃ bↄ̀ Dii ua kↄ̃n kína pìo, aↄ̃ kíbɛ gãnulɛ kɛ̀ dogarinↄ è gɛ̃n zɛ́ sɛ̀. Kɛ̀ aↄ̃ kà kíbɛ, ben kína pì vɛ̃̀ɛ kpatan, 20 ben bùsu pì baade píngi pↄↄ kɛ̀ nna, bensↄ̃ wɛ́tɛ gↄ̃̀ kaɛna yãkete sai, kɛ̀ wà Atalia dɛ̀ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao kíbɛ yãnzi. 21 Yoasi kí blè a wɛ̃̀ swɛɛplaadee guumɛ.