13
Isarailinↄ kí Yoaza
Yudanↄ kí Aazia nɛ́ Yoasi kíblena wɛ̃̀ baro awɛɛ'aagↄ̃dee guun Yehu nɛ́ Yoaza kɛ̀ Isarailinↄ kí ũ, ben à kí blè Samaria wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛplaa. À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ kɛ̀ à zɛ̀ kↄ̃n durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnan-o, èe pãnɛro. Ben Dii pↄ fɛ̃̀ Isarailinↄzi à ń ná Siria kí Azailinɛ a ↄzĩ kↄ̃n a nɛ́ Bɛnadadao ai Yoaza kíblena lɛ́n. Yoaza agbaa kpà Diinɛ, ben Dii wènɛ, zaakɛ à è dian Sirianↄ kína pì e wɛ́ɛ tãa Isarailinↄa nà. Dii tò aↄ̃ mìsiri è, ben aↄ̃ bↄ̀ Sirianↄ ↄzĩ, ben baade kú a ua lán à zii bà. Mↄde aↄ̃ↄe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu ń dá à kɛnannɛro, aↄ̃ zɛ̀o. Asɛra lí sↄ̃ kpɛ́ pɛɛna Samaria. Yoaza zĩ̀kpɛɛnↄ kà yãana, séde sↄ̃de gↄ̃ↄn baplaa akurinↄ kↄ̃n sↄ̃goro mɛ̀n kurinↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛ kɛ̀sɛde gↄ̃ↄn bↄrↄ kurinↄ bé wà gↄ̃̀, zaakɛ Sirianↄ kína ń kɛ́ dúgudugu, aↄ̃ gↄ̃̀ lán bùsuti bà. Yoaza yã kpaaanↄ, yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ kↄ̃n à nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Kɛ̀ Yoaza gà, ben wà à vĩ̀i Samaria, ben à nɛ́ Yehoasi vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Isarailinↄ kí Yehoasi
10 Yudanↄ kí Yoasi kíblena wɛ̃̀ baaakuri awɛɛswɛɛplaadee guun Yoaza nɛ́ Yehoasi kɛ̀ Isarailinↄ kí ũ, ben à kí blè wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. 11 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro, à kpɛ́ èe kɛɛ. 12 Yehoasi yã kpaaa kɛ̀ à kɛ̀nↄ kↄ̃n à nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ kↄ̃n zĩ̀ kɛ̀ à kà kↄ̃n Yudanↄ kí Amaziao kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 13 Kɛ̀ à gà, wà à mira kpàkↄ̃zi kↄ̃n Isarailinↄ kínanↄ pↄ́o Samaria, ben Yeroboamu vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Ɛlisa gana
14 Ɛlisa e gyãa kɛɛ, eé fↄ̃ à ble dↄro, ben Isarailinↄ kí Yehoasi gàa à à lè, èe ↄ́ↄ dↄↄ à bènɛ: Baa! Baa! Ḿbe Isarailinↄ sↄ̃goronↄ ũ kↄ̃n ń sↄ̃deenↄo. 15 Ben Ɛlisa bènɛ: Ǹ sá sɛ́ kↄ̃n kànↄ. Kɛ̀ à sɛ̀, 16 ben Ɛlisa bènɛ: Ǹ kà kpá sála. Kɛ̀ à kpà sála, ben Ɛlisa a ↄↄnↄ dìdi kína pì ↄↄnↄa 17 à bè: Ǹ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa windo wɛ̃. Kɛ̀ à wɛ̃̀, ben Ɛlisa bè: Ǹ kà pì zu. Kɛ̀ à zù, ben Ɛlisa bè: Dii zĩ̀blena kàn gwe. Zĩ̀blena Sirianↄa kàmɛ. Nɛ́ Sirianↄ kaatɛ mámmam zaa Afɛki. 18 Ben Ɛlisa bè: Ǹ kà pìnↄ sɛ́ɛ. Kɛ̀ à sɛ̀ɛ, ben Ɛlisa bènɛ: Ǹ tↄↄtɛ lɛ́o. À lɛ̀o gɛ̃̀n aagↄ̃, ben à ↄ zɛ̀. 19 Ben Luda gbɛ̃ pì pↄ fɛ̃̀zi à bè: Wà be n tↄↄtɛ lɛ̀o gɛ̃̀n sↄↄro ke swɛɛdomɛ yã, lɛ n zĩ̀ blè Sirianↄa mámmam. Tia sa nɛ́ zĩ̀ bleḿma gɛ̃̀n aagↄ̃mɛ.
20 Ɛlisa gà, ben wà à vĩ̀i. Tó Sɛ̃̀tãntɛ̃ kà, ben Mↄabu gbãamↄnnɛrinↄ è mↄ́ lɛ́ɛ Isarailinↄ bùsua. 21 Zĩ kɛ̀a gbɛ̃nↄↄ e gɛ̀ vĩii. Kɛ̀ aↄ̃ gbãamↄnnɛrinↄ gãli è, ben aↄ̃ gɛ̀ pì sɛ̀ wà zù Ɛlisa miran. Kɛ̀ gɛ̀ pì lɛ̀ɛ à nà Ɛlisa wánↄa, ben à wɛ̃̀ndi è à fɛ̀ɛ à zɛ̀.
22 Siria kí Azaili gbãaa mↄ̀ Isarailinↄnɛ ai Yoaza kíblena lɛ́n. 23 Ben Dii sùu kɛ̀ńyo à wɛ̃nda dↄ̃̀ńnɛ, à ń wɛ́ɛ gwà a bà kuuna kↄ̃n Ibraĩo kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo yãnzi. Èe we à ń dúgu zↄ̃ro, èe ń zĩnnaro ai kↄ̃n a gbã̀ao. 24 Kɛ̀ Siria kí Azaili gà, ben à nɛ́ Bɛnadada vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n. 25 Kɛ̀ Yoaza nɛ́ Yehoasi zĩ̀ kà kↄ̃n Azaili nɛ́ Bɛnadada pìo, à ɛ̀ara à wɛ́tɛ kɛ̀ Azaili sì a de Yoazaanↄ sìa. Yehoasi zĩ̀ blèa gɛ̃̀n aagↄ̃mɛ, ben à Isaraili wɛ́tɛ pìnↄ sìa.