15
Yudanↄ kí Uzia
Isarailinↄ kí Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ baaasↄↄro awɛɛplaadee guu Amazia nɛ́ Uzia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ. À wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdodee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ baplaa akuri awɛɛplaa. À da nɛ́ Yerusalɛmu gbɛ̃mɛ, à tↄ́n Yɛkↄlia. À yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀ lán à de Amazia kɛ̀ nà. Mↄde èe tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄ gbororo, wà kpɛ́ wèe saa ooḿma wèe tuaetiti kpataa gwe. Dii tò à kusu kũ̀, à kúo ai à gàa à gào. Wà kpɛ́ bↄ̀nɛ ado. À nɛ́ Yotamu bé à kíbɛ ua kũna, àmbe Yudanↄ dↄn'aɛdee ũ. Uzia yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi. Kɛ̀ à kà a dezinↄla, wà à vĩ̀i kↄ̃n a dezinↄ Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Yotamu vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Isarailinↄ kí Zakari
Yudanↄ kí Uzia kíblena wɛ̃̀ baplaa plaasaidee guun Yeroboamu nɛ́ Zakari kɛ̀ Isarailinↄ kína ũ Samaria, à kí blè mↄ swɛɛdo. À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán à dezinↄ kɛ̀ nà. Èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro. 10 Ben Yabɛsi nɛ́ Salumu lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi kↄ̃n gbɛ̃nↄ à à dɛ̀ zaa Ibleamu, ben à vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n. 11 Zakari yã kpaaanↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 12 Lɛn yã kɛ̀ Dii ò Yehunɛ kɛ̀ lɛ, à bè à boriinↄ bé wégↄ̃ Isarailinↄ kí blee ai à gá pɛ́ à nasionↄa.
Isarailinↄ kí Salumu
13 Yabɛsi nɛ́ Salumu kɛ̀ kí ũ Yudanↄ kí Uzia kíblena wɛ̃̀ baplaa dosaidee guu, à kí blè Samaria mↄ do. 14 Ben Gadi nɛ́ Mɛnahɛmu bↄ̀ Tiza à gàa Samaria, ben à Yabɛsi nɛ́ Salumu lɛ̀ à dɛ̀ gwe, ben à vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n. 15 Salumu yã kpaaanↄ kↄ̃n lɛ́ kɛ̀ à kpàkↄ̃sↄ̃ kↄ̃n gbɛ̃nↄ Zakarizio kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 16 Gurↄ beeean Mɛnahɛmu bↄ̀ Tiza à gàa à lɛ̀ɛ Tifisaa kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à guunↄ kↄ̃n guu kɛ̀ lìgazinↄ píngi, zaakɛ aↄ̃ gì zɛ́ wɛ̃nɛzi. À nↄ̀sindadeenↄ gbɛɛɛ pàrapara ń píngi dↄ.
Isarailinↄ kí Mɛnahɛmu
17 Yudanↄ kí Uzia kíblena wɛ̃̀ baplaa dosaidee guun Gadi nɛ́ Mɛnahɛmu kɛ̀ Isarailinↄ kí ũ, ben à kí blè Samaria wɛ̃̀ kuri. 18 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ ai a wɛ̃̀ndi lɛ́n. Èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro.
19 Kɛ̀ Asiria kí Tigila Pilɛsa lɛ̀ɛ Isarailinↄ bùsua, ben Mɛnahɛmu à gbà kondogi tↄn baaakuri awɛɛsiigↄ̃, lɛ Tigila Pilɛsa e à ↄ daawa, à kpata kãsãa e à pɛ́ɛ yãnzi. 20 Mɛnahɛmu tò Isarailinↄ kondogi pì fĩa bò, ben ↄↄdeenↄ kondogi ↄↄ kpà ń mìamia mɛ̀n baplaa akurikuri Asirianↄ kína pↄ́ ũ. Ben Asirianↄ kína pì ɛ̀ara à tà, èe zɛ ń bùsun dↄro. 21 Mɛnahɛmu yã kpaaanↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi. 22 Kɛ̀ à kà a dezinↄla, ben à nɛ́ Pekaya vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
Isarailinↄ kí Pekaya
23 Yudanↄ kí Uzia kíblena wɛ̃̀ baplaa akuridee guun Mɛnahɛmu nɛ́ Pekaya kɛ̀ Isarailinↄ kí ũ, à kí blè Samaria wɛ̃̀ plaa. 24 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro. 25 À zĩ̀kari gbɛ̃nsi Rɛmalia nɛ́ Pɛka lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi kↄ̃n gbɛ̃nↄ. Ben à Giliada bùsudeenↄ sɛ̀ gↄ̃ↄn baplaa akuri à sìńyo kína pìzi à zɛki gbãan Samaria, à à dɛ̀ kↄ̃n Agobuo kↄ̃n Ariɛo, ben à vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n. 26 Pekaya yã kpaaanↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi.
Isarailinↄ kí Pɛka
27 Yudanↄ kí Uzia kíblena wɛ̃̀ baplaa akuri awɛɛplaadee guun Rɛmalia nɛ́ Pɛka kɛ̀ Isarailinↄ kí ũ, à kí blè Samaria wɛ̃̀ baro. 28 À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀, èe kpɛɛ li durun kɛ̀ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailinↄ dà à kɛnannɛro. 29 Pɛka gurↄↄan Asiria kí Tigila Pilɛsa mↄ̀ à Iyona sì kↄ̃n Abɛli Bɛtɛmakao kↄ̃n Yanↄao kↄ̃n Kɛdɛsio kↄ̃n Azoo. À Nafatali boriinↄ guu sì dↄ, Giliada kↄ̃n Galilio píngi, ben à guu pì deenↄ kũ̀kũ à tàńyo Asiria. 30 Ela nɛ́ Osea lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ kↄ̃n gbɛ̃nↄ Pɛkazi, ben à à dɛ̀ à vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n Uzia nɛ́ Yotamu kíblena wɛ̃̀ barodee guu. 31 Pɛka yã kpaaanↄↄ kú Isarailinↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi.
Yudanↄ kí Yotamu
32 Isarailinↄ kí Rɛmalia nɛ́ Pɛka kíblena wɛ̃̀ plaadee guun Uzia nɛ́ Yotamu kɛ̀ Yudanↄ kí ũ. 33 À wɛ̃̀ baaasↄↄrodee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. À da tↄ́n Yɛrusa, Zadↄki nɛ́mɛ. 34 À yã kɛ̀ Dii yezi kɛ̀ lán à de Uzia kɛ̀ nà. 35 Mↄde èe tãagbãgbãkii kɛ̀ wà bònↄ gbororo, wà kpɛ́ wèe saa ooḿma wèe tuaetiti kpataa gwe. Àmbe à Dii ua gãnu kɛ̀ kú musu kpaa kɛ̀kɛ. 36 Yotamu yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi. 37 Gurↄ beeean Dii tò Siria kí Rezĩ kↄ̃n Rɛmalia nɛ́ Pɛkao nà lɛɛna Yudanↄaa. 38 Kɛ̀ Yotamu kà a dezinↄla, wà à mira kpàkↄ̃zińyo Dauda wɛ́tɛ, ben à nɛ́ Aaza vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.