2
Ilia tana Dii kiia
Gurↄↄ kɛ̀ Dii yezi à Ilia sɛ́ kↄ̃n zàga'ĩao à táo a kiia, Ilia kↄ̃n Ɛlisao bↄ̀ Giligala aↄ̃ↄ tɛ́ zɛ́n. Ben Ilia bè Ɛlisanɛ: Ǹ zɛ kɛ̀! Dii ma zĩ Bɛtɛli. Ben Ɛlisa bè: Kↄ̃n Dii kuunao kↄ̃n n kuunao mɛ́ kɛ̃mmaro. Kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa Bɛtɛli, ben annabinↄ gãli gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Bɛtɛlinↄ bↄ̀ wà mↄ̀ wà Ɛlisa là wà bè: Asa ń dↄ̃ kɛ̀ Dii yezi à n dii símma gbã̀a? À wèńla à bè: Má dↄ̃. À beee tó! Ben Ilia bè Ɛlisanɛ: Ǹ zɛ kɛ̀! Dii ma zĩ Yɛriko. Ben à wèàla à bè: Kↄ̃n Dii kuunao kↄ̃n n kuunao mɛ́ kɛ̃mmaro. Ben aↄ̃ gàa Yɛriko lɛdo. Annabinↄ gãli gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yɛrikonↄ bↄ̀ wà mↄ̀ wà Ɛlisa là wà bè: Asa ń dↄ̃ kɛ̀ Dii yezi à n dii símma gbã̀a? À wèńla à bè: Má dↄ̃! À beee tó! Ben Ilia bènɛ: Ǹ zɛ kɛ̀! Dii ma zĩ Yodazi. Ben à wèàla à bè: Kↄ̃n Dii kuunao kↄ̃n n kuunao mɛ́ kɛ̃mmaro.
Ben aↄ̃ↄ tɛ́kↄ̃zi, annabi gↄ̃ↄn baplaa akurinↄↄ tɛ́ńzi. Kɛ̀ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ zɛ̀ Yoda baa, ben annabi pìnↄ zɛ̀ kãa wèe ń gwaa. Ben Ilia a utagyaba bↄ̀ à fĩ̀kↄ̃a à í lɛ̀o, ben í pì zↄ̃̀kↄ̃rɛ zaa baa kɛ̀ kpa ai baa kãa kpa. Gukori bↄ̀, ben aↄ̃ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ bikũ̀. Kɛ̀ aↄ̃ bikũ̀, ben Ilia Ɛlisa là à bè: Bↄ́n ń yezi mà kɛnnɛ ai Luda gↄ̃ gá ma símmaa? Ɛlisa wèàla à bè: Ǹ tó n annabikɛgbãaa kɛ̀ ń vĩi gↄ̃mɛ túbi ũ lɛo plaa. 10 Ben Ilia bènɛ: Yã kɛ̀ ń gbèkamaa pì zĩ'ũ. Gurↄↄ kɛ̀ Ludaa e ma siimma, tó n ma e, eé gↄ̃nnɛ. Tó nɛ́ɛ ma e sↄ̃ro, nɛ́ ero. 11 Kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛna, wèe yã oo lɛdo, ben sↄ̃goro tɛ́de kↄ̃n sↄ̃ tɛ́deenↄ ń kɛ̃kↄ̃a, ben Ilia tà musu kↄ̃n zàga'ĩao. 12 Kɛ̀ Ɛlisa è lɛ, à wii lɛ̀ à bè: Baa! Baa! Ḿbe Isaraili sↄ̃goronↄ kↄ̃n à sↄ̃deenↄ ũ. Zaa gwe èe à e dↄro, ben à a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀kↄ̃rɛ. 13 À Ilia utagyaba kɛ̀ bↄ̀ à lɛ̀ɛa sɛ̀, ben à ɛ̀ara à gàa à zɛ̀ Yoda baa. 14 À í lɛ̀ kↄ̃n Ilia utagyaba kɛ̀ à kũna pìo à bè: Dii Ilia Ludaa kú mámɛ? Kɛ̀ à í lɛ̀o, ben í pì zↄ̃̀kↄ̃rɛ zaa baa kɛ̀ kpa ai baa kãa kpa, ben à bikũ̀.
15 Annabinↄ gãli gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ Yɛrikonↄↄ e à gwaa, ben aↄ̃ bè: Ilia annabikɛgbãaa gↄ̃̀ Ɛlisanɛ. Ben aↄ̃ mↄ̀ wà dààlɛ wà kùɛnɛ 16 wà bè: Wamↄwa n zↄ̀blerinↄ, wá gↄ̃sagbãa gↄ̃ↄn baplaa akurinↄ vĩ. Ǹ tó aↄ̃ gá n dii wɛtɛ. Wègↄ̃ dↄ̃ro tó Dii Nini à sɛ̀ à zù kpii ke musu ke guzurɛ ken gwɛɛ. Ben Ɛlisa bè: Àton ń zĩro. 17 Aↄ̃ nàkↄ̃rɛa, ben à ń wí dɛ̀ à bè: À ń zĩ. Ben aↄ̃ gↄ̃ↄn baplaa akuri pìnↄ gbàrɛ, aↄ̃ kpáɛ kɛ̀ Iliazi gurↄ aagↄ̃, aↄ̃ↄe bↄaro. 18 Kɛ̀ aↄ̃ ɛ̀ara wà sù, aↄ̃ Ɛlisa lè Yɛriko, ben à bèńnɛ: À dɛ má òare àton gá à à wɛtɛroo?
Ɛlisa dabuyã káakunↄ
19 Wɛ́tɛ pì deenↄ bè Ɛlisanɛ: Ǹ gwa dii! Wa wɛ́tɛ kaɛna maa lán ń è nà. À í bé à nnaro, à tↄↄtɛ è pↄ́ kɛ maaro. 20 Ben à bè: À wisi ká ta dufun à mↄ́omɛ. Ben wà mↄ̀onɛ. 21 À gàa íbↄkiia, ben à wisi pì kàn à bè: Dii bè a gbãsĩ bↄ̀ í pìn. Í pì é mↄ́ kↄ̃n gagaa ke tↄↄtɛ pↄ́kɛmaasaio dↄro. 22 Ben í pì kɛ̀ nna ai kↄ̃n a gbã̀ao lán Ɛlisa ò nà.
23 Kɛ̀ Ɛlisa bↄ̀ gwe, èe gaa Bɛtɛli. Gurↄↄ kɛ̀ à tɛ́ zɛ́n, ben gↄ̃kparɛ kenↄ bↄ̀ɛ wɛ́tɛ guu aↄ̃ à kɛ̀ pↄ̃ↄpↄ̃ↄ wà bènɛ: Mìgbaasude, ǹgↄ̃ gaa! Mìgbaasude, ǹgↄ̃ gaa! 24 À lìɛ à ń gwá, ben à ń ká kↄ̃n Dii tↄ́o. Ben nↄ̀bↄ pãsĩnↄ bↄ̀ɛ líkpɛn mɛ̀n plaa, aↄ̃ nɛ́ gↄ̃ↄn baplaa awɛɛplaaa pìnↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃rɛ. 25 Kɛ̀ Ɛlisa bↄ̀ gwe, à gàa Kamɛli kpiii musu, ben à ɛ̀ara à tà Samaria.