2
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: A sa'orinↄ a yãn yɛ̀ sa. Tó ée ma yã maro, tó ée da a swɛ̃̀n à ma tↄ́ bↄro, mɛ́ láari kɛawa lɛ àton gↄ̃ aubarika vĩro. Má bↄ̀agu se kↄ̀, zaakɛ ée da a swɛ̃̀n a ma tↄ́ bↄ̀ro. À ma! Mɛ́ kpãkɛ̃ a boriinↄzi a yãnzi, mɛ́ zĩbaa sa'opↄnↄ gbↄ̃̀ lↄ́lↄ a uua, weé a sɛ́ɛ wà a kwɛ́. Égↄ̃ dↄ̃ sa kɛ̀ ma yã beee dìɛare lɛ ma bà kuuna kↄ̃n Levi boriinↄ gↄ̃ kuu. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. Ma bà kuunańyo pì guu ma wɛ̃̀ndi kↄ̃n aafiao kpàḿma lɛ aↄ̃gↄ̃ ma vĩa kɛɛ, ben aↄ̃ ma vĩa kɛ̀, ma tↄ́ naasi ń kũ. Yãdannɛna yãpuraa da ń lɛ́n, wèe ɛgɛyã ma ń lɛ́nlo. Aↄ̃ táa òmao kↄ̃n lɛdolɛo kↄ̃n nↄ̀sɛ puraao, aↄ̃ gbɛ̃nↄ bↄ̀ à zaaa guu pari. À maa sa'ori gↄ̃ dↄ̃na vĩ lɛ gbɛ̃nↄ e wà yãdannɛna ma à lɛ́zĩ, zaakɛ àmbe mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde zĩ̀ri ũ. Amↄa sↄ̃ a kɛ̃ zɛ́a, a yãdannɛnanↄↄ tò gbɛ̃nↄ fù pari, a ma bà kuuna kↄ̃n Levi boriinↄ gbòro. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. Ben má tò wà kya kàagu ma a kɛ̃sã gbɛ̃ píngi kiia, kɛ̀ ée tɛ́ ma tuubaziro bensↄ̃ eè gbɛ̃nↄ tɛ̃̀ bo doka musu.
Gina nↄↄzi yã
10 À dɛ wa píngi De mɛ̀n domɛ? À dɛ Luda dↄ̃nkↄ̃ bé à wa kɛɛ? Bↄ́ bé à tò weè yãfɛɛ kɛkↄ̃nɛ? Wa Luda bà kuuna kↄ̃n wa dezinↄ yã gbòro. 11 Yudanↄ yãfɛɛ kɛ̀ aↄ̃ yã zaaa kɛ̀ Isarailinↄ bùsun kↄ̃n Yerusalɛmuo, zaakɛ aↄ̃ nↄ tãagbãgbãrinↄ sɛ̀ wà Dii kpɛ́ kɛ̀ à yezi gbãsĩ lɛ̀o. 12 Gbɛ̃ kɛ̀ yã beee taka kɛ̀, Dii à kɛ̃ Yakubu boriinↄa, baa tó démɛ, baa tó à mↄ̀ kↄ̃n gbaanↄ Dii Zĩ̀kpɛdenɛ.
13 Yã plaadee kɛ̀ eè kɛɛn yɛ̀. Eègↄ̃ ↄ́ↄ dↄↄ àgↄ̃ wii pɛɛ, a wɛ́ɛ'i ègↄ̃ kú Dii gbãgbãkiia, kɛ̀ èe wɛ́ɛ sɛ́ à gbaa kɛ̀ a mↄonɛ gwa gbasa à sìro yãnzi. 14 Eè be: Bↄ́ bé à mↄ̀ kↄ̃n yã kɛ̀o? Kɛ̀ Dii bé sèedadee ũ a dagura kↄ̃n n gↄ̃kparɛkɛgurↄ nↄkpammao yãnzimɛ. Zaakɛ n nↄkpamma pìn n gbɛ̃ndoo kɛ̀ a kↄ̃ yã mà ũ, ben n yãfɛɛ kɛ̀nɛ. 15 À dɛ Dii a kɛ mɛ̀ dↄ̃nkↄ̃ ũ lɛ a mɛ̀ kↄ̃n a lɛ́o gↄ̃ dↄ̃nkↄ̃ yãnzimɛ? Bↄ́n Ludaa e pɛɛa a mɛ̀dↄ̃nkↄ̃kɛɛ pì musuu? Lɛ a nɛ́nↄ e wà à yã ma yãnzimɛ. Beee yãnzi àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃ lɛ àton yãfɛɛ kɛ a nↄkpammanɛro. 16 Mamↄma Dii Isarailinↄ Luda ma bè, ma za yìgidɛnan yãn kↄ̃n nↄ kpɛbↄnao. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. Àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃, àton yãfɛɛ kɛnɛro.
17 Á tò Dii kpàsa kↄ̃n a yã'onao. Eè be: Wa yã kparee bé à à kpàsa? Kɛ̀ eè be zaakɛrinↄↄ maa Diinɛ, ben aↄ̃ yã è kánɛ yãnzi. Eè be dↄ Luda kɛ̀ è yãkpaɛ kɛ kↄ̃n gbɛ̃nↄo a zɛ́a pì kú mámɛ?