4
Dii mↄ́gurↄↄ
Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: À ma! Gurↄↄ pì e mↄↄ, eégↄ̃ wãa lán mↄ̀datɛ bà, bensↄ̃ wadadeenↄ kↄ̃n zaakɛrinↄ égↄ̃ dɛ lán sɛ̃̀ kori bà. Gurↄↄ pì é ń kpata ń píngi, aↄ̃ kãsãa ke aↄ̃ ↄnɛ é gↄ̃ro. Amↄa kɛ̀ á ma vĩa vĩinↄ sↄ̃, a mìsina Ɔfãntɛ̃ é bↄ, aafia égↄ̃ kú à gupuraazi. É bↄɛ àgↄ̃ vĩvĩi lán zùnɛ kɛ̀ wà ń gbáɛnↄ bà. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Gurↄↄ kɛ̀ ma bↄ kↄ̃n yão, é kìti pá gbɛ̃ zaaanↄa, aↄ̃égↄ̃ dɛ lán túbu bà a gbá gĩzĩ.
À tó doka kɛ̀ má kpà ma zↄ̀bleri Musaa zaa Orɛbu gↄ̃ dↄagu, yã kɛ̀ má dìɛ Isarailinↄnɛ kↄ̃n yã kɛ̀ má dàńnɛo. À ma! Mɛ́ annabi Ilia zĩawa ai ma mↄ́gurↄ bíta naasidee gↄ̃ gá ká. Eé tó denↄ pↄↄ gↄ̃ kú ń nɛ́nↄa bensↄ̃ nɛ́nↄ pↄↄ égↄ̃ kú ń denↄa. Tó lɛnlo, mɛ́ mↄ́ mà ↄ pãɛ a bùsua mà lɛ́ kɛare.