4
Rutu zãkɛna Bↄazao
Bↄaza gàa à vɛ̃̀ɛ wɛ́tɛ bĩilɛa, ben à è danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòri kɛ̀ à à yã ò pì e mↄↄ. Ben à bè: Ma gbɛ̃, ǹ mↄ́ ǹ vɛ̃ɛ. Ben à wɛ́tɛ gbɛ̃nsinↄ sìsi gↄ̃ↄn kuri à bè aↄ̃ vɛ̃ɛ. Ben à bè danɛ fɛ̃̀fɛ̃ pìnɛ: Naomi kɛ̀ sù kↄ̃n Mↄabunↄ bùsuo e wa vĩ̀i Ɛlimɛlɛki bura kpadoo yaa. Ben má è à maa mà à yã onnɛ, lɛ ǹ lú wa gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ vɛ̃ɛna kɛ̀nↄ wáa. Tó ń yezi ǹ bomɛ, ǹ bo. Tó ń yezi ǹ bo sↄ̃ro, ǹ omɛ mà ma, zaakɛ ḿbe ń à bona zɛ́ vĩ. Tó n baka gɛ̃̀, sé mapi. Ben gↄ̃gbɛ̃ pì bè: Mɛ́ bo. Ben Bↄaza bè: Tó n tↄↄtɛ pì lù Naomi kↄ̃n Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutuoa, nɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ gà gyaanↄↄ e dↄ, lɛ à tↄ́ e à gↄ̃ à túbia. Ben danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòri pì bè: Tó lɛn à dɛ lɛ, mɛ́ boro, lɛ màton ma zĩnda túbi yakaro yãnzi. Ǹ n pↄ́ bo, zaakɛ mɛ́ fↄ̃ mà boro. Isarailinↄ bùsun yã tó gbɛ̃ e tↄↄtɛ boo ke èe à lendee kpaa, tó èe yã mì dɛɛ, è a kyate gbá doo bↄ à dↄ gbɛ̃nɛmɛ yã pì mìdɛna sèeda ũ Isarailinↄnɛ. Kɛ̀ danɛ fɛ̃̀fɛ̃ bòri pì bè Bↄazanɛ à lú, ben à a kyatee bↄ̀ à kpà Bↄazaa. Ben Bↄaza bè gbɛ̃nsi pìnↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ ń píngi: Ámbe sèedadeenↄ ũ gbã̀a, kɛ̀ ma Ɛlimɛlɛki kↄ̃n Malonuo kↄ̃n Kiliↄ̃o pↄ́nↄ lù Naomia píngi. 10 Ben ma Malonu gyaanↄ Rutu, Mↄabu nↄgbɛ̃ è nↄↄ ũ dↄ, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ gà pì tↄ́ e àgↄ̃ kú à túbia, lɛ à tↄ́ tón ga à gbɛ̃nↄ tɛ́ ke à wɛ́tɛ kɛ̀ guuro. Ámbe yã pì sèedadeenↄ ũ gbã̀a.
11 Ben gbɛ̃nsi pìnↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gãnu guunↄ bè ń píngi: Wámbe sèedadeenↄ ũ. Dii tó nↄgbɛ̃ kɛ̀ èe gɛ̃ɛ n ua pì gↄ̃ lán Rasɛli kↄ̃n Leao bà. Aↄ̃ plaa ń píngi bé wà Isarailinↄ borii kɛ̀. Eé tó ǹ gbãa kũ Ɛflata bùsun ǹ tↄ́ bↄ Bɛtɛlɛmu. 12 Dii tó borii kɛ̀ eé kpámma kↄ̃n nↄgbɛ̃ pìonↄ gↄ̃ lán Pɛrɛzi kɛ̀ Tama ì Yudanɛ boriinↄ bà.
Dauda bori bↄzia
13 Ben Bↄaza Rutu sɛ̀ nↄↄ ũ. À dàɛo, ben Dii tò à nↄ̀ sì, ben à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ. 14 Ben nↄgbɛ̃nↄ bè Naominɛ: Wa Dii sáabu kɛ̀, èe n tó borii sai gbã̀aro. Luda tó nɛ́ pì tↄ́ bↄ Isarailinↄ tɛ́. 15 Eé n làakari kpáɛnnɛ, eé n gwa n zikũ guu, zaakɛ n nɛ́ gyaanↄↄ kɛ̀ yenzi bé à à ìnnɛ, à sↄ̃ à maannɛ dɛ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄla. 16 Ben Naomi nɛ́ pì sɛ̀ à kpà a kùla à gↄ̃̀ à gwàri ũ. 17 Ben nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ bè: Wà nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì Naominɛ. Ben aↄ̃ tↄ́ kpànɛ Ɔbɛdi. Àmbe Yɛsɛ de, Dauda dezi ũ.
18 Pɛrɛzi boriinↄ zɛ́kpaɛn yɛ̀:
Pɛrɛzi bé à Ɛzɛrↄnu ì,
19 Ɛzɛrↄnu Ramu ì, Ramu Aminadabu ì,
20 Aminadabu Nasↄ̃ ì, Nasↄ̃ Salamↄ ì,
21 Salamↄ Bↄaza ì, Bↄaza Ɔbɛdi ì,
22 Ɔbɛdi Yɛsɛ ì, ben Yɛsɛ Dauda ì.