18
Solu íbɛtɛkpana kↄ̃n Daudao
Kɛ̀ Dauda yã ò kↄ̃n Soluo à yã̀a, ben Yonatã gbɛ̃nna kpào à yezi lán a zĩnda wɛ̃̀ndi bà. Zaa zĩ beeean Solu à dìɛ a bɛ, èe we à tá a de bɛ dↄro. Yonatã yã yìo kɛ̀ à yezi lán a zĩnda wɛ̃̀ndi bà yãnzi. Ben à a utadaa kɛ̀ à dana bↄ̀ à à gbà kↄ̃n a zĩ̀ka'utao kↄ̃n a fɛ̃ɛdaao kↄ̃n a sáo kↄ̃n a asaao. Guu kɛ̀ Solu Dauda gbàrɛn zĩ̀ ká píngi, è saa kũmɛ, ben à à dìɛ zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi ũ. À yã è kɛ baade pínginɛ nnamɛ kↄ̃n Solu ìbanↄ ń píngi.
Kɛ̀ zĩ̀kpɛɛnↄↄ e suu Dauda Filisitini pì dɛna gbɛra, nↄgbɛ̃nↄ bↄ̀ Isaraili wɛ́tɛnↄ guu píngi, aↄ̃ gàa da ń kí Solulɛ, aↄ̃ↄe lɛ̀ sii aↄ̃ↄe ↄ̃ wãa, aↄ̃ↄe gã̀gã lɛɛ aↄ̃ↄe pↄnnaa kɛɛ aↄ̃ↄe sɛ̃gɛ̃sɛ̃gɛ̃ paa. Aↄ̃ↄe lɛ̀ sii wèe dↄↄkↄ̃nɛ, aↄ̃ↄe ↄ̃ wãa wèe bee:
Solu gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn wàa sↄsↄↄro,
Dauda sↄ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ lɛo ũgbangba.
Yã pì kɛ̀ Solunɛ zaa maamaa, ben à pↄ fɛ̃̀ à bè: Wà gↄ̃ↄn bↄrↄ lɛo ũgbangba kpà Daudaa, mapi sↄ̃ wàa sↄsↄↄro. Kpata bé à gↄ̃̀ à sí sa. Zaa zĩ beeean à wɛ́ɛ dↄ̀nɛ.
10 Kɛ̀ guu dↄ̀, ben Ludaa tò Solu zĩn pãsĩ pì dìa, èe yãbuu tãa a kpɛ́n, ben Dauda a mↄrↄ sɛ̀, èe lɛɛ lán è lɛ́ nà. Solu a sári kũna, 11 ben à à gbã̀o, èe daa é Dauda páo lɛ à nakↄ̃a kↄ̃n gũ̀omɛ. Ben Dauda a zĩnda gbɛ̃̀ɛnɛ ai gɛ̃̀n plaa. 12 Solu e vĩa kɛɛ Daudanɛ kɛ̀ Dii kúo bensↄ̃ à kpɛɛ lìare yãnzi. 13 Ben à pɛ̀ Daudaa a kiia, à à dìɛ zĩ̀kpɛ gↄ̃ↄn wàa sↄↄroonↄ gbɛ̃nsi ũ. Àmbe ègↄ̃ dↄńnɛ aɛ zĩ̀lan. 14 Guu kɛ̀ à gàan píngi è saa kũmɛ, kɛ̀ Dii kúo yãnzi. 15 Kɛ̀ Solu è ègↄ̃ saa kũu, ben à vĩa kɛ̀nɛ dɛ káakula. 16 Isarailinↄ kↄ̃n Yudanↄ sↄ̃ↄ ye Daudazi ń píngi, kɛ̀ ègↄ̃ dↄↄńnɛ aɛ zĩ̀lan yãnzi.
17 Ben Solu bènɛ: Mɛ́ ma nɛ́nↄgbɛ̃ káaku Mɛraba kpámma nↄↄ ũ. Ǹ wↄ́rↄngↄ kɛ ǹ Dii zĩ̀ kámɛ. Zaakɛ Solu laasuu lɛ̀ à bè: Mɛ́ ↄ naaro, Filisitininↄ bé wé à dɛ. 18 Ben Dauda bènɛ: Dén ma ũu? Dén ma bɛdeenↄ kↄ̃n ma de boriinↄ ũ kɛ̀ mɛ́ gbasa mà gↄ̃ n anzure ũu? 19 Kɛ̀ Mɛraba kà wà à kpá Daudaa, ben Solu à kpà Mɛↄla gbɛ̃ Adariɛlia.
20 Solu nɛ́nↄgbɛ̃ Mikala ye Daudazi. Kɛ̀ wà yã pì ò Solunɛ, à kɛ̀nɛ nna 21 à bè: Mɛ́ à kpáamɛ, eé gↄ̃nɛ takutɛɛ ũ, Filisitininↄ é à dɛ. Ben à bè Daudanɛ: Nɛ́ ma nɛ́ pãnde e ǹ sɛ́ sa. 22 Ben à bè a ìbanↄnɛ: À yã o Daudanɛ asii guu, à onɛ à yã kàmɛ, bensↄ̃ ma ìbanↄↄ yezi ń píngi. À ma nɛ́nↄgbɛ̃ sɛ́. 23 À ìbanↄ yã pì dà Daudanɛ a swãla, ben à bèńnɛ: Gↄ̃na kína nɛ́ zã ũu nɛ́ yã aagan yↄ́? Takaasideen ma ũ, dé bé à ma dↄ̃ↄ? 24 Kɛ̀ Solu ìbanↄ sù, aↄ̃ Dauda yã pì tↄ̃kɛ̃̀nɛ. 25 Ben Solu bè: À onɛ má ye anzure pↄ́keziro, sé à gɛ̃ɛ bomɛ ma ibɛɛ Filisitininↄa, à sumɛ kↄ̃n ń gɛfↄↄnↄ mɛ̀n basↄↄro. Èe kpákpaa Filisitininↄ é à dɛmɛ.
26 Kɛ̀ ìba pìnↄ yã pì tↄ̃kɛ̃̀ Daudanɛ, gↄ̃na kína nɛ́ zã ũu kɛ̀nɛ nna sa. Ai nↄↄ pì sɛ́gurↄↄ gↄ̃ gá ká, 27 Dauda kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ fɛ̀ɛ wà gàa wà Filisitininↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn wàa do, ben à sù kↄ̃n ń gɛfↄↄnↄo à kpà kínaa píngi, lɛ à e à gↄ̃ à nɛ́ zã ũ yãnzi. Ben Solu a nɛ́ Mikala kpàa nↄↄ ũ. 28 Kɛ̀ Solu è lɛ, à dↄ̃̀ kɛ̀ Dii kú kↄ̃n Daudao bensↄ̃ a nɛ́ Mikala yezi, 29 ben à vĩakɛnanɛ kàara, à gↄ̃̀ à ibɛɛ ũ ai à gàa gào. 30 Gurↄↄ kɛ̀ Filisitininↄ kínanↄↄ e bↄɛɛ wà gá zĩ̀ ká, Dauda è saa kũ dɛ Solu ìba kpaaanↄla, ben à tↄ́ bↄ̀ maamaa.