20
Dauda kↄ̃n Yonatão
Dauda bↄ̀ Nayo zaa Rama, à bàa lɛ̀ à gàa à Yonatã lè, ben à à là à bè: Bↄ́n má kɛ̀? Dà kpareen má kɛ̀? Yã zaa kpareen má kɛ̀ n denɛ kɛ̀ èe wɛtɛɛ à ma dɛɛ? À wèàla à bè: Gyam! Nɛ́ garo. Ǹ gwa, ma de è yãke kɛ à gí damɛ ma swãlaziro, yã bíta ke à nɛ́ngon yoo. Ma de égↄ̃ yã beee taka kɛɛ à gí omɛziↄ́? Mɛ́ɛ síro! Ben Dauda bè dↄ: N dee dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ ma n pↄnnaa è. Beee yãnzin èe tó n yã pì màro, lɛ n pↄↄ tón yakaro yãnzi. Kↄ̃n Dii kuunao kↄ̃n n kuunao má kú gaa lɛ́zĩmɛ. Ben Yonatã bènɛ: Pↄ́ kɛ̀ ń yezi píngi mɛ́ kɛnnɛ. Ben Dauda bènɛ: Ǹ gwa, mↄ dufu zĩbaamɛ zia. À kũ̀ mà vɛ̃ɛ mà pↄ́ ble kↄ̃n kínaomɛ. Ǹ tó mà gá mà utɛ sɛ̃̀tɛ ai ziando uusiɛ. Tó n de ma gbeka, ǹ benɛ ma zɛ́ gbèkamma mà gá ma bɛ wɛ́tɛ Bɛtɛlɛmu kpakpaa, kɛ̀ ma bɛdeenↄ píngi e saa kɛ̀ wè o wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o oo gwe yãnzi. Tó à bè à maa, mɛ́gↄ̃ aafia, mↄde tó à pↄ fɛ̃̀ maamaa, ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ yã zaaan à zɛ̀o à kɛmɛ gwe. Ǹ gbɛ̃kɛɛ kɛ mamↄma n zↄ̀blerinɛ, zaakɛ n yã yìmao kↄ̃n Dii dↄ̃naomɛ. Tó má taari vĩ, ǹ ma dɛ n zĩnda. Ǹton ma kpá n dearo. Ben Yonatã bè: Gyam! Tó má dↄ̃ kɛ̀ ma de zɛ̀o à zaaa kɛnnɛ, lɛ mɛ́ onnɛroo? 10 Ben Dauda à là à bè: Tó n de gà à yã pãsĩ ònnɛ, dé bé eé omɛɛ? 11 Ben Yonatã bènɛ: Ǹ mↄ́ wà gá sɛ̃̀tɛ. Ben aↄ̃ bↄ̀ɛ wà gàa sɛ̃̀tɛ ń plaa.
12 Ben Yonatã bè: Má sì kↄ̃n Dii Isarailinↄ Ludao, ai ziando mↄndaa'i mɛ́ ma de yↄ̃ mà gwa. Tó n yã kànɛ, mɛ́ lɛ́kpãsã kɛnnɛ. 13 Tó ma dee yezi à à zaaa kɛnnɛmɛ sↄ̃, ben mɛ́ɛ lɛ́kpãsã kɛnnɛ ma n gbarɛ n ta aafiaro, Dii yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ. Dii gↄ̃ kúnyo lán à kú kↄ̃n ma deo yã nà. 14 Lán má kpɛ́ kú wɛ̃̀ndio nà ǹ gbɛ̃kɛɛ kɛmɛ lán Dii è kɛńnɛ nà, kɛ̀ wàton ma dɛro yãnzi. 15 N gbɛ̃kɛɛ tón yãa kↄ̃n ma bɛdeenↄ zikiro, baa tó Dii tò n ibɛɛnↄ yã̀a anduna guu. 16 Lɛn Yonatã yã yì kↄ̃n Daudao lɛ, ben à bè: Dii gɛ̃ɛ bonnɛ n ibɛɛnↄa. 17 Ben Yonatã tò Dauda ɛ̀ara à lù sɛ̀are dↄ a yenzi yãnzi, zaakɛ à yezi lán a zĩnda wɛ̃̀ndi bàmɛ.
18 Ben Yonatã bènɛ: Mↄ dufu zĩbaa kuu zia. Tó wèe gbɛ̃ke e n vɛ̃ɛkiinlo, weé n gbeka. 19 Ziando ǹ gá ǹ utɛ guu kɛ̀ n utɛn yãa pì naanagurↄ, nɛ́gↄ̃ kú gbɛ̀ kɛ̀ dɛ tↄↄtɛ lɛ́ sèeda ũu saɛ gwe. 20 Mɛ́ kà zu gbɛ̀ pì saɛ wɛ́n aagↄ̃ lándↄ̃ mɛ́ɛ pↄ́ gbãa bà, 21 mɛ́ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke zĩ à gá kà pìnↄ wɛtɛ. Tó ma bènɛ, kànↄↄ kú à kpɛɛ, à sɛ́ɛ à mↄ́o, ǹ mↄ́, má sì kↄ̃n Diio nɛ́gↄ̃ aafiamɛ, kari kuuro. 22 Tó ma bènɛ kànↄↄ kú à aɛ sↄ̃, ǹ gá, zaakɛ Dii bé à n gbarɛ. 23 Yã kɛ̀ wá yì kↄ̃o sↄ̃, Dii bé eégↄ̃ dɛ yã pì sèedadee ũ gurↄ píngi.
24 Ben Dauda gàa à ùtɛ sɛ̃̀n. Kɛ̀ mↄ dufu bↄ̀, kína vɛ̃̀ɛ lɛ à pↄ́ ble. 25 À vɛ̃̀ɛ a vɛ̃ɛkiia gũ̀ saɛ. Yonatã vɛ̃̀ɛ à aɛ, Abana kú à saɛ. Dauda vɛ̃ɛkii sↄ̃, gbɛ̃kee kú gwero. 26 Solu e yãke o zĩ beeearo, zaakɛ èe daa yãke bé à à lè, à kú gbãsĩomɛ, beee bé à kpànɛ. 27 Kɛ̀ guu dↄ̀ mↄ gurↄ plaadee zĩ, Dauda vɛ̃ɛkii gↄ̃ da kori, ben Solu a nɛ́ là à bè: Bↄ́yãnzi Yɛsɛ nɛ́ e mↄ́ pↄ́ ble gĩa kↄ̃n gbã̀aoroo? 28 Ben à bènɛ: À zɛ́ gbèkama, à bè é gá Bɛtɛlɛmu. 29 À bè mà tó à gá, zaakɛ a bɛdeenↄↄ e saa oo wɛ́tɛ pì guumɛ, ben a vĩ̀i bèare à mↄ́. À bè tó à kɛ̀mɛ, mà a gbarɛ à gá a vĩ̀inↄ gwa. Beee yãnzin èe mↄ́ pↄ́ blenyorozi. 30 Ben Solu pↄ fɛ̃̀ Yonatãzi à bè: Nɛ́ faasai swãgbãade! Má dↄ̃ kɛ̀ n zɛ Yɛsɛ nɛ́ kpɛɛmɛ. N wí dà n zĩndaa kↄ̃n n dao. 31 Tó Yɛsɛ nɛ́ pì gↄ̃ kú kũ wɛ̃̀ndio, nɛ́ e ǹ kpata blero. Ǹ gbɛ̃nↄ zĩ aↄ̃ à kũ wà suomɛ tia. Séto à ga. 32 Ben Yonatã à là à bè: Bↄ́yãnzin eé gazi? Bↄ́n à kɛ̀? 33 Ben Solu Yonatã gbã̀ kↄ̃n sário lɛ à e à à dɛ, ben Yonatã dↄ̃̀ sa kɛ̀ a de zɛ̀ kↄ̃n Dauda dɛnaomɛ.
34 Yonatã fɛ̀ɛ à gò pↄ́bleela kↄ̃n pↄfɛ̃o, èe gà à pↄ́ blè mↄ gurↄ plaadee pì zĩ dↄro, zaakɛ à nↄ̀sɛ yàka Dauda yã musu, kɛ̀ à de à dìɛ gbɛ̃ futaa ũ yãnzi.
35 Kɛ̀ guu dↄ̀, Yonatã bↄ̀ à gàa Dauda le guu pìn. Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kee tɛ́zi. 36 Ben à bè nɛ́ pìnɛ. Ǹ bàa lɛ́ ǹ gá kãa. Tó ma kà zù, nɛ́ wɛtɛ. Kɛ̀ nɛ́ pì bàa lɛ̀ èe gaa, ben Yonatã kà zù à mìla. 37 Kɛ̀ nɛ́ pì kà guu kɛ̀ Yonatã kà pɛ̀ɛn, ben à lɛ́ zù nɛ́ pìzi à bè: Kà pìnↄↄ kú n aɛ kãa. 38 Ben Yonatã ɛ̀ara à lɛ́ zùzi dↄ à bè: Ǹ gá kpakpaa, ǹton zɛro. Ben nɛ́ pì kà pìnↄ sɛ̀ɛ à sùo a diinɛ. 39 Nɛ́ pì e yã pì dↄ̃ro, séde Yonatã kↄ̃n Daudao. 40 Ben Yonatã a gↄ̃kɛbↄnↄ kpà nɛ́ pìa à bè: Ǹ sí ǹ táo bɛ.
41 Kɛ̀ nɛ́ pì tà, Dauda fɛ̀ɛ gbɛ̀ kpɛɛ à mↄ̀ à kùɛ Yonatãnɛ gɛ̃̀n aagↄ̃ à dàɛ a puua. Ben aↄ̃ lɛ́ pɛ̀kↄ̃a aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ ń plaa ń píngi, Dauda pↄ́ bé à bíta. 42 Ben Yonatã bènɛ: Ǹ tá aafia, zaakɛ wa lù sɛ̀ kↄ̃n Dii tↄ́o wa bè, Diin wa sèedadee ũ ma boriinↄ kↄ̃n n boriinↄ dagura ai gurↄ píngi. Dauda bↄ̀ gwe, ben Yonatã ɛ̀ara à tà a bɛ.