4
Ma nannɛ Ludazi kↄ̃n Kirisi Yesu kɛ̀ eé ɛara à mↄ́ à kpata ble à yãkpaɛ kɛ kↄ̃n gbɛ̃ bɛ̃ɛnↄ kↄ̃n gɛ̀wãadeenↄo, ǹ Luda yã waazi kɛ. Tó à zɛ́ kɛ̀ kesↄ̃ èe zɛ́ kɛro, ǹgↄ̃ kúo. Ǹ yã diɛńnɛ, ǹ kpãkɛ̃ńzi, ǹ lɛ́ daḿma, ǹ yã dańnɛ kↄ̃n mɛna bítao. Zaakɛ gurↄke é mↄ́ kɛ̀ gbɛ̃nↄ é we wà swã kpá yãzɛdedannɛnaziro. Aↄ̃é yãdannɛrinↄ kakↄ̃ańzi ń zĩnda pↄyeziamɛ, lɛ aↄ̃ yã kɛ̀ kàńnɛ dańnɛ. Aↄ̃é ń mìkpɛɛ zu yãpuraanɛ wà aɛ dↄ garanↄa. Mpi sↄ̃, ǹgↄ̃ làakari vĩ yã píngi musu. Ǹ nawɛ̃a fↄ̃, ǹ baarunnakpari kɛna kɛ, ǹ n zĩ lɛ́ papa.
Pↄlu kuuna gaa lɛ́zĩ zaa Romu
Ma gurↄↄ pàpa kↄ̀, weé ma aru kwɛ́ɛ sa'o'i ũ tia. Ma ↄsi maaa kà, ma bàa lɛ̀ ma bↄɛzi. Má Yesu yã kũna ma à lɛ́ pàpa. Kuuna maa fùra diɛna, èe ma dãa sa. Dii yãkpaɛkɛri maaa bé eé kúmɛ yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ. Èe kɛ mámbee madoro, kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ye à mↄnazinↄ ń píngimɛ.
Ǹ zɛ́ wɛtɛ ǹ mↄ́ ma kiia kpakpaa. 10 Demasi ma ton à tà Tɛsalonika, kɛ̀ à ye andunazi yãnzi. Kɛrɛsɛni tà Galatia bùsun, bensↄ̃ Titu tà Dalamatia bùsun. 11 Luku bé à gↄ̃̀mao ado. Ǹ Maaku sɛ́ à mↄ́ lɛdo, zaakɛ è dↄmalɛ zĩi guu maamaa. 12 Ma Tikiku gbàrɛ Ɛfesu. 13 Tó nɛ́ɛ mↄↄ, ǹ ma utagyaba kɛ̀ má tò Kaapu bɛ zaa Toroasi sɛ́ ǹ mↄ́omɛ kↄ̃n ma takadanↄ, atɛ̃nsa à kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n báaonↄ.
14 Alɛsanda sia yã zaaa kɛ̀mɛ maamaa. Dii é yã kɛ̀ à kɛ̀ pì fĩa bonɛ. 15 Ǹ làakari kɛzi, zaakɛ à bↄ̀ wa yã kpɛɛ pãsĩpãsĩ. 16 Yãkpaɛkɛnamao káakupↄ guu gbɛ̃kee e zɛmaoro, aↄ̃ ma ton ń píngi. Luda tón ń yã pì daro. 17 Dii zɛ̀mao à ma gba gbãaa, ben ma zɛ́ è ma waazi kɛ̀ ma à lɛ́ pàpa, bori pãndenↄ mà ń píngi. À ma bↄ músu lɛ́zĩ. 18 Dii é ma bↄ yã zaaa guu píngi, eé ma mì sí ai mà gá káo à kpatan musu. Àmbe à gakui vĩ gurↄ píngi, aami.
Lɛ́zammana
19 Ǹ ì kpá Pirisila kↄ̃n Akilaoa kↄ̃n Ɔnɛsifↄru bɛdeenↄ. 20 Erasatu gↄ̃̀ Kↄrinti. Ma Torofimu tò kↄ̃n gyãao Milɛtu. 21 Ǹ zɛ́ wɛtɛ ǹ mↄ́ ai buusiɛ gↄ̃ ká. Yubulu kↄ̃n Pudɛnio kↄ̃n Linuo kↄ̃n Kalaudiao kↄ̃n wa gbɛ̃nↄ píngi ì kpàmma. 22 Dii gↄ̃ kúnyo. À gbɛ̃kɛɛ kɛare.