7
Luk pahn yuself bifoa
yu joj ada peepl
(Look 6:37-38, 41-42)
“Noh joj ada peepl, er els Gaad wahn joj yoo tu; kaa sayhn way how yu joj ada peepl, Gaad wahn joj yoo. Sayhn way how yu gi, dat da how yu wahn geh bak.
“Ahn wai unu wahn wori bowt wahn lee splinta weh deh eena sohnbadi els aiy, ahn noh noatis di big pees a stik weh deh eena fi unu wan? How yu ku seh tu yu brada, ‘Mi brada, mek Ah tek owt dis lee splinta weh deh eena yu aiy,’ wen di hoal taim wahn big pees a stik deh eena fi yoo wan? Unu hipokrit unu! Tek owt di big pees a stik weh deh eena yu oan aiy fos, den yu wahn ku si gud nof fi tek owt di splinta weh deh eena yu brada wan.
“Noh tek ting weh oanli sopoas tu bee fi Gaad ahn gi tu peepl weh noh apreeshiayt it. Dat wahn bee jos laik yu di gi it tu di daag dehn, er laik yu di chroa perl tu pig. Ahn weh di daag dehn wahn du, da ton rong ahn bait yu, ahn di pig dehn wahn stamp op pahn di perl dehn.
Gaad oanli tu glad fi
gi unu gud ting
(Look 11:9-13)
“Kip aan di aks ahn unu wahn geh; kip aan di luk ahn unu wahn fain; kip aan di nak pahn di doa, ahn ih wahn oapm fi unu. Kaa evribadi weh aks wahn geh; evribadi weh luk wahn fain weh dehn di luk fa; ahn evribadi weh nak pahn di doa, di doa wahn oapm fi dehn.
“Wich wan a unu, wen unu pikni aks unu fi bred wahn gi ahn stoan? 10 Ahn unu wosa noh wahn gi ahn snayk fi eet wen ih aks unu fi fish. 11 If unu weh soh wikid noa how fi gi unu pikni gud ting, den weh yu tink a yu Faada weh deh op da hevn den? Hihn wahn eevn moa glad fi gi gud ting tu enibadi weh aks ahn.
12 “Soh eena evriting yu fi chreet ada peepl di sayhn way how yoo waahn dehn chreet yoo. Dat kom op tu di sayhn ting weh Moaziz Laa ahn di oal taim prafit dehn teech.
Di road weh leed tu
reel laif haad
(Look 13:24)
13 “Goh chroo di gayt weh naro kaa di gayt waid ahn di road braad weh leed tu hel. Ahn lata peepl gwehn chroo deh. 14 Bot di gayt smaal ahn di road naro weh leed yu tu reel laif. Ahn oanli lee bit a peepl wahn fain it.
Yu wahn noa di faals prafit dehn bai weh dehn du
(Look 6:43-44)
15 “Ahn unu fi bee kyaaful a dehn faals prafit. Dehn luk inosent laik sheep pahn di owtsaid, bot eensaid dehn da sohn reel wulf weh wahn eet unu op. 16 Yu wahn noa dehn bai weh dehn du, kaa grayp noh groa pahn prikl bush, ahn fig kyaahn groa pahn brambl. 17 Rait soh, wahn chree weh helti wahn bayr gud froot, ahn wahn chree weh noh helti wahn bayr bad froot. 18 Wahn helti chree kyaahn bayr bad froot ahn wahn chree weh noh helti kyaahn bayr gud froot needa. 19 Eni chree weh noh bayr gud froot wahn geh chap dong ahn geh chroa eena faiya. 20 Soh den, yu wahn noa di faals prafit dehn bai how dehn liv.
Noh evribadi weh seh, ‘Laad, Laad’ wahn sayv
(Look 13:25-27)
21 “Da noh evribadi weh stodi di kaal pahn mi ahn seh, ‘Laad, Laad,’ wahn geh fi bee paat a di kingdom a hevn, yu noh. Da oanli dehn wan weh du weh mai Faada da hevn waahn dehn du. 22 Wen di Day kohn wen Gaad joj evribadi, wahn lata peepl wahn tel mi seh, ‘Laad, Laad, wee mi-di preech eena yu naym ahn wi eevn jraiv owt deeman ahn du miraklz eena yu naym.’ 23 Den Ai wahn tel dehn playn ahn schrayt, ‘Mee noh noa da hoo unu. Get fahn fronta mi, unu wikid peepl unu!’
Bil pahn rak
(Look 6:47-49)
24 “Soh den, evribadi weh noh oanli yehr weh Ah seh, bot du it tu, da laik wahn waiz man weh bil ih hows pahn rak. 25 Wen di rayn kohn dong ahn flod waata rayz, ahn breez staat tu bloa haad pahn di hows, ih neva jrap dong kaa ih mi bil pahn rak. 26 Evribadi weh yehr weh Ah seh, ahn noh du it, da laik wahn fool-fool man weh bil fi hihn hows pahn loan san. 27 Wen di rayn kohn dong ahn flod waata rayz, ahn breez staat tu bloa haad pahn di hows, di hoal hows jrap da grong—brigidimbuf!”
Jeezas teech wid atariti
(Maak 1:22; Look 4:32)
28-29 Wen Jeezas don seh aala dehn ting, di krowd kudn bileev weh dehn mi-di yehr, sayka how ih mi-di teech. Hihn mi-di teech laik sohnbadi weh noa egzakli weh dehn mi-di taak bowt, ahn ga aal atariti fi seh it tu.