2
Gaad jojment fyaa
Soh den, unu noh ga no ekskyooz ataal fi di bad ting dehn weh unu du. Ih noh mata hoo yoo, kaa enitaim yu joj ada peepl, bot yu kip aan di du di sayhn bad ting dehn weh dehn di du, yu di joj yuself. Now, wi noa seh dat Gaad rait wen ih joj dehn peepl weh di du dehn bad ting deh. Bot unu weh di joj ada peepl di du di sayhn bad ting dehn weh unu di joj dehn fa. Ahn fi shoar unu wahn kyaahn get weh wid dat. Gaad wahn joj unu tu. Unu tink dat Gaad kainis tu unu noh meen notn? Ih ga payshens wid unu ahn put op wid unu fi wahn lang taim. Unu noa fi shoar dat Gaad du soh moch gud fi unu, kaa ih di chrai fi get unu fi ton fahn unu sin dehn.
Bot unu haat haada dahn rak, ahn unu noh waahn ton fahn unu sin dehn. Soh den, unu wahn mek ting wos fi unuself pahn Jojment Day wen Gaad wahn shoa ih raat ahn joj di werl fyaa-wan. Kaa Gaad “wahn gi evribadi weh dehn dizerv fi evriting weh dehn du, weda gud er bad.”+ Sohn peepl kip aan di du gud ahn dehn di luk tu Gaad fi prayz dehn ahn aana dehn ahn gi dehn laif weh laas fareva; da tu dehn wan deh Gaad wahn gi laif weh wahn neva en. Bot ada peepl jos di liv fi dehnself. Dehn noh waahn obay di chroot; dehn oanli waahn du weh rang, ahn Gaad wahn shoa dehn how ih beks wid dehn fi chroo, ahn ih wahn ponish dehn bad. Ih wahn bee reeli bad fi aala dehn peepl weh kip aan di du weh eevl, fi di Jooz dehn fos, ahn den fi dehn peepl weh da noh Joo. Aala dehn wahn sofa bad if dehn kip aan di du eevl. 10 Bot aala dehn peepl weh di du gud, Gaad wahn prayz dehn ahn aana dehn ahn gi dehn pees. Ih wahn du it fi di Jooz dehn fos, ahn den fi dehn wan weh da noh Joo. 11 Yu si, Gaad noh shoa fayvritizm.
12 Aal dehn peepl weh noh ga di Laa weh Gaad gi Moaziz wahn stil geh ponish fi weh dehn du rang. Ahn Gaad wahn ponish di Jooz dehn wen dehn sin tu, kaa dehn ga di Laa weh Gaad gi Moaziz ahn dehn noa weh ih seh. 13 Jos kaa dehn don yehr weh di Laa seh, dat noh mek dehn rait wid Gaad. Dehn wan weh du weh di Laa seh, da dehn stan rait eena Gaad sait. 14 Eevn peepl weh da noh Joo weh noh ga Gaad Laa, ga nof sens fi du weh di Laa seh, kaa eena dehn haat dehn noa rait fahn rang. 15 Di way how dehn liv shoa seh dat Gaad Laa deh eena dehn haat, kaa dehn oan kanshans tel dehn wen dehn di du rait er rang. 16 Soh akaadn tu di Gud Nyooz weh Ah di preech, aal dehn ting ya wahn hapm pahn da Day wen Gaad wahn sen Jeezas Krais fi joj di seekrit ting dehn weh evribadi ga eena dehn haat.
Weh di Laa seh bowt di Jooz dehn
17 Now den, wat bowt unu weh seh, “Ai da wahn Joo?” Unu di chros eena di Laa, ahn unu di boas seh dat unu da peepl weh Gaad don pik. 18 Unu noa weh Gaad waahn unu du, ahn unu noa di gud way, kaa di Laa teech unu weh rait, ahn weh rang. 19 Unu tink seh unu ku leed peepl weh blain, ahn dat unu da lait fi dehn wan weh deh eena daaknis. 20 Unu tink seh unu ku teech peepl weh noh ga no sens, ahn dehn wan weh noh staat tu laan yet, kaa di Laa weh Gaad gi Moaziz mek unu noa aal weh unu wahn hafu noa, ahn aal weh chroo. 21 Soh den, wen unu di teech ada peepl, how kom unu noh teech unuself tu? Unu di tel ada peepl seh, “Unu mosn teef.” Stilyet, unu di teef! 22 Unu di tel ada peepl seh, “Unu noh fi cheet pahn unu waif er unu hozban,” bot stilyet unu du dat. Unu di taak seh unu hayt dehn aidal weh peepl mek fi wership. Stil, unu di teef fahn di plays dehn weh di peepl dehn wership di aidal dehn. 23 Unu di boas seh unu noa di Laa weh Gaad gi Moaziz, ahn stil unu noh du weh di Laa tel unu fi du. Unu noh ga no rispek fi Gaad. 24 Soh den, da jos laik weh rait dong eena di Skripcha seh, “Unu di mek dehn peepl weh da noh Joo insolt Gaad.”+
25 If yu du weh di Laa seh, den di way unu geh serkomsaiz* meen sohnting fi chroo. Bot if yu noh du weh di Laa seh, da jos laik yu neva geh serkomsaiz ataal. 26 If sohnbadi weh neva geh serkomsaiz reeli du weh di Laa seh, Gaad wahn luk pahn dehn jos laik sohnbadi weh don geh serkomsaiz. 27 Soh den, di peepl dehn weh neva geh serkomsaiz ahn stil du weh di Laa seh, da dehn wahn kandem unu. Kaa unu weh don geh serkomsaiz, ahn weh ga di Laa, noh di du weh di Laa seh. Sayhn way, eevn doa unu ga di Laa rait dong, ahn unu serkomsaiz, unu stil noh du weh di Laa seh.
28 Soh da hoo da di chroo chroo Joo? Wahn man da noh wahn chroo chroo Joo jos kaa ih geh serkomsaiz. 29 No. Di chroo chroo Joo da di wan weh Gaad don put ih maak pan eena ih haat. Da Gaad Spirit du dat, noh Moaziz Laa weh rait dong. Wahn persn laik dat wahn geh prayz fahn Gaad, noh fahn no man.
+ 2:6 Saam 62:12; Praverbz 24:12. + 2:24 Aizaiya 52:5; Izeekyel 36:22. * 2:25 serkomsaiz: Di Jooish peepl dehn kot aaf di skin rong di paint a di bwai baybi dehn peenis az wahn sain fi shoa di agreement weh Gaad mek wid dehn chroo Aybraham. Laik how Timoti pa da neva Joo, ih neva geh serkomsaiz wen ih da-mi baybi.