12
Eb' rey ix satjiel yuj vin̈aj Moisés
Ay chavan̈ eb' vin̈ rey ix ac'ji ganar yuj eb' israel d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a a' Jordán. Masanil lum ix yic'can eb', sb'atn̈ej lum d'a a a' scuch Arnón masanto sc'och d'a jolom vitz Hermón yed' masanil span̈anil sti' a' Jordán d'a stojolal b'aj sjavi c'u.
Ix ac'ji ganar vin̈aj Sehón sreyal eb' amorreo, cajan d'a Hesbón. A smacb'en vin̈ chi', sb'atn̈ej d'a chon̈ab' Aroer d'a sti' a' Arnón, schael d'a snan̈al yol ch'olan masanto d'a a a' scuch Jaboc, aton b'aj schael yich slum eb' amonita, syalelc'ochi aton nan̈al lum Galaad. Ix ic'jipaxec' lum sch'olanil d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a a' Jordán yuj eb', tz'el yich d'a a' n̈ajab' Cineret sc'ochn̈ej d'a a' mar Muerto, d'a stojolal yic Bet-jesimot, d'a stojolal sur masanto d'a yich lum vitz Pisga.
Ix ac'jipax ganar vin̈aj Og sreyal Basán yuj eb', aton vin̈ slajvub'alxo d'a scal eb' refaíta. A schon̈ab' vin̈, aton Astarot yed' Edrei. A smacb'en vin̈ b'aj yac'nac reyal, tz'el yich d'a jolom vitz Hermón, tz'ec' d'a Salca yed' d'a yol smacb'en Basán, sc'och d'a smojonal yic Gesur yed' yic Maaca, masanto d'a nan̈alxo lum Galaad, lum yiquejnac vin̈aj Sehón sreyal Hesbón.
Ix ac'ji ganar juntzan̈ eb' vin̈ rey chi' yuj vin̈aj Moisés, vin̈ schecab' Jehová yed' eb' israel. Ix ac'jican juntzan̈ lum chi' d'a eb' yin̈tilalcan Rubén, d'a eb' yin̈tilalcan Gad yed' d'a nan̈alxo eb' yin̈tilalcan Manasés.
A sb'i juntzan̈ chon̈ab' ix ac'ji ganar
Aton masanil juntzan̈ eb' vin̈ rey ix ac'ji ganar yuj vin̈aj Josué yed' eb' israel d'a stojolal b'aj tz'em c'u d'a a' Jordán. Scot d'a Baal-gad d'a sch'olanil Líbano masanto d'a yich lum vitz Halac, d'a slac'anil Seir. Ix lajvi chi', ix spucanec' masanil juntzan̈ lum chi' vin̈aj Josué chi' d'a scal eb' yetisraelal, ato syal junjun macan̈ yin̈tilal eb', yuj chi' ix ac'jican lum yicoc eb' d'a juneln̈ej. Masanil lum tzalquixtac, lum ac'lictac, lum sch'olanil a' Jordán, lum pac'an, lum taquin̈tac luum yed' lum Neguev. Masanil juntzan̈ lum chi' aton lum yiccan eb' hitita, eb' amorreo, eb' cananeo, eb' ferezeo, eb' heveo yed' eb' jebuseo.
9-24 A juntzan̈ chon̈ab' tic ix ac'ji ganar yed' sreyal: Aton chon̈ab' Jericó, Hai aton jun chon̈ab' ay d'a slac'anil Betel, chon̈ab' Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, Gezer, Debir, Geder, Horma, Arad, Libna, Adulam, Maceda, Betel, Tapúa, Hefer, Afec, Sarón, Madón, Hazor, Simron-merón, Acsaf, Taanac, Meguido, Cedes, Jocneam d'a yol yic Carmelo, Dor, d'a svitzaltac yol yic Dor chi', Goim d'a yol yic Gilgal yed' Tirsa. A juntzan̈ chon̈ab' tic yed' sreyal junjun, 31 d'a smasanil.