2
A chavan̈ eb' vin̈ ix b'at ilan chon̈ab' Jericó
Ayic ayec' vin̈aj Josué d'a lum Sitim, ix schecanb'at chavan̈ eb' vin̈ vinac vin̈, yic sb'at yil lum eb' vin̈ d'a elc'altac, ix yalan vin̈ d'a eb' vin̈ icha tic: Ixiquec b'at eyil lum luum chi', tzeyilan val tas yaj chon̈ab' Jericó, xchi vin̈ d'a eb' vin̈. Ix b'at eb' vin̈ b'ian, axo d'a jun ix ajmul ix scuchan Rahab d'a yol chon̈ab' chi' ix c'och eb' vin̈ sc'an sposado. Ix can eb' vin̈ d'a spat ix. Palta ay eb' ix ilan sc'och eb' vin̈, yuj chi' ix b'at yalan eb' d'a vin̈ sreyal Jericó chi':
—Ay juntzan̈ eb' vin̈ israel ix javi ul yil co chon̈ab' tic, xchi eb'.
Yuj chi', ix yalb'at vin̈ rey chi' d'a ix Rahab chi' icha tic:
—Aq'uelta juntzan̈ eb' vin̈ israel ayec' posado chi' d'ayach, ac'och eb' vin̈ d'a yol co c'ab' yujto ton̈ej tzul yilb'at co chon̈ab' tic eb' vin̈, xchib'at vin̈ rey chi'.
4-6 Ix yalan ix icha tic:
—Yeltoni, ay juntzan̈ eb' vin̈ ix ec' d'a tic, palta man̈ vojtacoc b'ajtil ix cot eb' vin̈. Axo yic vanxo sq'uic'b'i ix b'at eb' vin̈, yujto yorailxo smacchaj spuertail chon̈ab'. Man̈ vojtacoc tas b'eal b'aj ix b'at eb' vin̈. Tato elan̈chamel tzex b'at d'a spatic eb' vin̈, tecan tzato yamchaj eb' vin̈ eyuuj, xchi ix. Icha chi' ix aj yalan ix, palta toxo ix sc'ub'ejel eb' vin̈ ix d'a span̈anil yib'an̈ spat, d'a yalan̈ juntzan̈ an̈ lino manojail yaji.
Ix lajvi chi' ix b'at tzac'an eb' vin̈ schecab' vin̈ rey chi' d'a spatic eb' vin̈ yalani, masanto ix c'och eb' vin̈ d'a sti' a' Jordán b'aj jay a', ixn̈ej val elcan eb' vin̈ soldado chi', ix macchaj spuertail chon̈ab'. Axo yic manto vaylaj eb' vin̈ chavan̈ chi', ix q'uec'och ix Rahab d'a yib'an̈ spat chi' d'a eb' vin̈, ix yalan ix icha tic:
—Vojtac to a Jehová ix ac'an jun lum tic d'ayex, yuj chi' ix javi jun nivan xivc'olal d'a quib'an̈, man̈xo on̈ animaoc scab'i ayic scab'an e pecal. 10 Cab'nac specal ayic eyelnaccot d'a Egipto to a Jehová pojannac snan̈al a' Chacchac Mar, eyec'naccot d'a staquin̈al. Cab'annacpax specal to e satnaccanel chavan̈ eb' vin̈ sreyal amorreo d'a sc'axepalec' a' Jordán, aton vin̈aj Sehón yed' vin̈aj Og. 11 Te xivnac on̈ ayic cab'annac specal jun chi'. Malaj mach syal stzac'van d'ayex, yujto a Jehová e Diosal, an̈ejton Dios d'a satchaan̈ yed' d'a sat lum luum tic. 12 Yuj chi' tzin tevi d'ayex to tze loc sb'i Jehová e Diosal yic tzeyac'ancan e ti' d'ayin to tze nacot masanil eb' ayto vuj in b'a yed'oc, icha val tzex vutej tic. Yuj chi' aq'uec junoc seña, tato yel tzeyala' 13 to tzeyac' nivanc'olal d'a yib'an̈ in mam in nun yed' masanil eb' in nulej yed' masanil tas ay d'a eb', mocab' sateloc, xchi ix.
14 Ix tac'vi eb' vin̈ chavan̈ chi' icha tic:
—Scac' co ti' to ol ex co nacoti, an̈ej tato malaj b'aj tzal jun tic. Ayic ol yac'anoch jun lum tic Jehová d'a yol co c'ab', ol ach co colcaneli, xchi eb' vin̈ d'a ix.
15 A ix Rahab chi', a d'a yib'an̈ smuroal jun chon̈ab' chi', ata' b'ob'ilq'ue spat ix, yuj chi' axo d'a sventenail spat ix chi', ata' ix yaq'uel eb' vin̈ ix. C'ojanc'olal ix em d'un̈un̈oc eb' vin̈ d'a spatiquel jun chon̈ab' chi' yuj ix d'a jun ch'an̈ lasu. 16 Ayic mantzac em eb' vin̈, ix yalan ix d'a eb' vin̈ icha tic:
—Ixiquec d'a caltac te' d'a lum jolom vitz chi', yic man̈ ol ex ilchaj yuj eb' vin̈ tzex sayanec' chi', tze c'ub'ejel e b'a ta' oxeoc c'ual, masanto sjaxcan eb' vin̈ d'a yol chon̈ab' tic, ichato chi' tzex pax b'aj ex cot chi', xchi ix d'a eb' vin̈.
17 Ix yalan eb' vin̈ d'a ix icha tic:
—Ol caq'uelc'och co ti' ix cac'can tic d'ayach, 18 palta ayic ol on̈ javoc cac' oval yed' a chon̈ab' tic, yovalil locanocab'em jun chacchac lasu d'a ventena b'aj ol on̈ aq'uem d'un̈un̈oc tic. Tza molb'ancot a mam a nun, eb' a nulej yed' eb' ayto uj a b'a yed'oc d'a yol a pat tic. 19 Tato ay junoc tz'el d'a yol a pat tic ayic van cac'an oval chi', tato schami, max canlaj schamel chi' d'a quib'an̈, palta tato a d'a yol a pat tic ayec' junoc scham cuuj, a schamel chi' scan d'a quib'an̈. 20 An̈ejtona' tato tzalelta tas tzul co c'ulej tic, a on̈xo tic man̈xo ol caq'uelc'och co ti' ix cac' tic d'ayach, xchi eb' vin̈.
21 —Ichocab' ta', xchi ix.
Ix lajvi yalan quil co b'a eb' vin̈ d'a ix, ix stzec'ancanoch jun ch'an̈ lasu chi' ix d'a sventenail spat chi'.
22 Ix q'uecan eb' vin̈ chavan̈ chi' sc'ub'ejel sb'a oxe' c'ual d'a caltac te' d'a jolom vitz chi'. Ix ec' eb' vin̈ soldado chi' say eb' vin̈, palta maj ilchajlaj eb' vin̈, yuj chi' ix meltzaj eb' vin̈ soldado chi' d'a Jericó chi'. 23 Axo eb' vin̈ chavan̈ ilum luum chi', ix emixta eb' vin̈, ix c'axpajxiec' eb' vin̈ d'a a' Jordán chi', ix c'ochxi eb' vin̈ b'aj aycan vin̈aj Josué chi', ix och ijan eb' vin̈ yalan d'a vin̈ tastac ix b'at yil eb' vin̈ ta'. 24 Ix yalan eb' vin̈ icha tic: A Jehová van yac'anoch juntzan̈ chon̈ab' chi' d'a yol co c'ab', yujto a eb' anima ta' ichato chamnacxo eb' yuj xivelal d'ayon̈, xchi eb' vin̈.