4
A lajchave' q'uen q'ueen snanab'ilcoti
Ix lajvi yec'can eb' anima chi' smasanil d'a yol a' Jordán chi', ix yalan Jehová d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: Siq'uel lajchavan̈oc eb' vin̈ vinac d'a scal eb' anima tic, junjun eb' vin̈ d'a junjun in̈tilal, tzalani to syic'q'ueta junjunoc q'uen q'ueen eb' vin̈ d'a yol a' b'aj lin̈anec' eb' sacerdote tic, syic'anb'at q'uen eb' vin̈ b'aj ol ex can d'a jun ac'val tic, xchi d'a vin̈.
Yuj chi', ix yavtancot eb' vin̈ lajchavan̈ chi' vin̈aj Josué chi', aton eb' vin̈ ix siq'uel vin̈ chi'. Ix yalan vin̈ d'a eb' vin̈ icha tic: Eman̈ec d'a snan̈al yol sb'e a' chi', tzex c'och d'a yichan̈ te' scaxail strato Jehová co Diosal, junjun ex tzeyic'q'ueta junjunoc q'uen q'ueen, junjun d'a junjun in̈tilal, lajchave' syil sb'a q'ueen. A q'uen q'ueen chi' yic ol nachajcot b'aq'uin̈ ayic ol sc'anb'an eb' eyuninal d'ayex: ¿Tas syalelc'och juntzan̈ q'uen q'ueen tic? ta xchi eb', ol eyalan d'a eb' icha tic: A syalelc'och juntzan̈ q'uen q'ueen tic to ayic sc'axpajnac ec'ta eb' sacerdote yed' te' scaxail strato Jehová, ix spojan sb'a a' Jordán d'a yichan̈ te' caxa chi'. Yuj chi' a q'uen q'ueen tic nanab'ilcot yajcan q'ueen d'a tas ujinac d'a tic d'ayon̈ israel on̈ tic, xe cham d'a eb', xchi vin̈aj Josué chi'. Ix sc'anab'ajan eb' vin̈ sc'ulan tas ix yal vin̈ chi'. Ix em eb' vin̈, ix yic'anq'ueta junjun q'uen q'ueen chi' eb' vin̈ d'a yol a', junjun q'uen d'a junjun eb' yin̈tilal Israel, ix yic'anb'at q'uen eb' vin̈ d'a campamento, ix smolb'ancan q'uen eb' vin̈ icha ix aj yalan Jehová d'a vin̈aj Josué chi'. Ix schecan vin̈aj Josué chi' molb'ajpax lajchavexo q'uen d'a yol sb'e a' Jordán chi', b'aj ix och vaan eb' sacerdote d'a yol sb'e a' yed' te' scaxail trato chi', a juntzan̈ q'uen q'ueen chi' ix cann̈ej q'ueen ta'.
10-13 Ayic lin̈anoch eb' sacerdote d'a snan̈al yol sb'e a' Jordán chi', ix sc'anab'ajan eb' israel tas ix schec Jehová yal vin̈aj Josué chi'. Masanil ix elc'och icha ix yutej yalancan vin̈aj Moisés d'a vin̈aj Josué chi'. Ix ec' eb' vin̈ soldado yic yin̈tilal Rubén, eb' vin̈ yic Gad yed' nan̈alxo eb' vin̈ yic Manasés. Yed'nac syamc'ab' eb' vin̈ yic oval, ix b'ab'laj eb' vin̈ d'a yichan̈ eb' anima chi', icha ix aj yalancan vin̈aj Moisés chi'. Ay am junoc 40 mil eb' vin̈ ix b'ab'laj d'a yichan̈ eb' schon̈ab' Jehová chi', ix c'och eb' vin̈ smasanil d'a yichan̈cot Jericó. Elan̈chamel ix laj ec' eb' israel chi'. Ayic ix ec'can masanil eb' anima chi', ichato chi' ix ec' eb' sacerdote yed' te' scaxail strato Jehová chi'. Ix lajvi chi', ix b'ab'lajxi eb' d'a yichan̈ masanil anima chi'. 14 A d'a jun c'u chi', a Jehová ix ic'anchaan̈ vin̈aj Josué chi' d'a yopisio d'a yichan̈ eb' anima chi', yic nivan tz'aj yelc'och vin̈ d'a yol sat eb' d'a masanil tiempo, icha ix yutej sb'a eb' d'a vin̈aj Moisés.
15 Ayic ix lajvi yec'can eb' d'a yol a' Jordán chi', ix yalan Jehová d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: 16 Al d'a eb' sacerdote ed'jinac te' scaxail trato chi' to tz'ec'ta eb' d'a yol a' chi', xchi d'a vin̈.
17 Ix yalan vin̈: Q'uean̈eccot d'a yol a', xchi vin̈. 18 Ixn̈ej q'ueul eb' d'a sti' a', ix cotxi usnaj a' molancan d'a yib'an̈ chi', ix laj b'atxican a' d'a yol sb'e icha yic manto vanaj a'.
19 Ayic ix ec' eb' israel d'a yol a' Jordán chi', d'a val slajun̈il c'ual yoch b'ab'el uj, ix c'och eb' d'a Gilgal, d'a yichan̈cot Jericó d'a stojolal b'aj sjavi c'u. 20 Ata' ix schec molb'ajcan q'uen q'ueen chi' vin̈aj Josué, q'uen ix yic'q'ueta eb' d'a yol a' Jordán chi'. 21 Ix yalan vin̈ d'a eb' icha tic: Tato ol sc'anb'ej eb' eyuninal d'ayex d'a b'aq'uin̈ tas syalelc'och juntzan̈ q'uen q'ueen tic, 22 tzeyalan d'a eb' yuj tas ix aj quec'ta d'a yol a' Jordán tic, 23 yed' tas ix aj spojan sb'a a', yujto a Jehová co Diosal ix alani to d'a taquin̈al ix aj quec'ta, icha ix yutej spojan sb'a a' Chacchac Mar yuuj ayic quec'naccoti ayic quelnac d'a Egipto. 24 Icha chi' ix yutej Jehová yic vach' syojtaquejel masanil anima ay d'a yolyib'an̈q'uinal tic to nivan yelc'och spoder, yic ay yelc'ochpax Jehová co Diosal d'a yol co sat d'a masanil tiempo, xchi vin̈aj Josué chi'.