21
Sizi yugha hoodul'eh lhook ka' hut'en, 'et doo chah hubunalh haínya.
Njan hoh teh ne'whust'en hukw'elh'az, doo chah Sizi yugha hoodul'eh 'en hubunalh haínya. Bun k'ut 'et Tiberias huwhútni, 'et 'uja.* 'Ink'ez hubunalh haínya hoh njan tuné'whust'en: Simon Peter, Thomas 'ut'udánda, Nathanael, 'en keyah Cana huwhútni Galilee yun k'ut whuz'ai, 'et whut'en, Zebedee buye'kah chah, 'ink'ez 'uyoon nanah Sizi yugha hoodul'eh chah, 'en ts'iyannah 'ilho hudelhts'i. 'Et Simon Peter ndo búlhni, “Lhook ka' test'ilh.” 'Et ts'iyawh 'uhiyulhni, “Wheni chah nyulh ts'utoodelh.” 'Et 'ahoh soo ts'iyawh ts'i cho be hándel. 'Ulh'ek ndúhoolhyez hoh te'huzdla, 'et whunts'ih 'aw cha'hílooh. 'Om bundada sa haín'ai hoh khunyaz Sizi taba siyin hitelh'en, 'et whunts'ih ndunnah yugha hoodul'eh 'aw Sizi 'en 'int'ah t'éhonízun. 'Et Sizi ndo búlhni, “Suzkeh 'aw ih cha'áhlooh?” “Hoolah,” hiyulhni. 'Et doo chah ndo búlhni, “Nuhlhoombil ts'i bugha nalhnih ts'ih tailhkat, 'et sih be 'óohlooh.” 'Et whuz tahiyalhkat, lhook whuz lhai huzdlooh k'et, 'aw lhoombil hanahíyoolelh ghaít'ah. 'Et ndun 'ilhunuh Sizi k'us yúk'entsi', 'en Peter 'uyúlhni, “NeMoodihti 'ut'en.” 'Et neMoodihti 'ut'en ni Peter yudánts'o hoh soo 'a cho yoo 'az ts'ih ye usda 'i yé nallhah, 'ankw'us 'ust'et 'int'ah ínle 'et, 'ink'ez bun k'ut tooz tállhah, Sizi ts'un teyalh 'et wheni. 'Aw taba howu nilhza ilah 'uhut'en, lanezi 'o 'at lanezi (200) negan ghútestnih bat'en 'uwhuldzuh. 'Et ndunnah yugha hoodul'eh ts'iyaz be hándel 'ink'ez lhoombilh lhook tubulh toot hiyégus hoh yahíyulhdlat. Yanahúsduki hoh taba kwunyaz dézk'un 'ink'ez lhook buk'ut 'ínt'ah 'ink'ez lhes chah 'et sa'ai hotelh'en. 10 'Et Sizi ndo búlhni, “Nyooz lhook suhlooh 'i bulah ndéz ahlelh.” 11 'Et Simon Peter ts'i yenya, 'ink'ez lhoombilh taba yáyuzguz. Lhook soo ncha 'i zeh dezbun, 153 'uneltsuk. Tube lhai 'ink'ez undaz, 'et whunts'ih lhoombilh 'aw k'uchaích'ulh. 12 'Et Sizi ndo búlhni, “Anih, njan na'aht'alh.” Hiyéntsaz hoh 'aw 'ilhunuh whunts'ih ndan 'int'ah hukwa chahiyoodulhkut, 'uda t'ehonínzun neMoodihti 'en 'int'ah 'et huwa. 13 Sizi 'et ninínya, lhes yílhchoot 'ink'ez hubugha íni'ai. 'Et whuz na'a zeh lhook chah hubugha íninla. 14 'Aw 'et yaidla tah dinadija whuts'un, whulh tat Sizi yugha hoodul'eh hubunalh hainya. 15 'Aw 'et na'het'al hukw'elh'az, Sizi, Simon Peter yoodulhkut, “Simon Jonas buye', ndunnah, 'en huba degha nús ih sk'eintsi'?” 'Et Peter ndi yúlhni, “A sMoodihti, nyunch'oh t'éwhunínzun nk'esi' 'en usdli.” “Et t'eh susheepyaz hube 'olh'alh,” yúlhni. 16 'Et doo chah zeh whulh nat yoodulhkut, “Simon Jonas buye', 'usk'eintsi' ih?” 'Et Peter ndi yúlhni, “A sMoodihti, nyunch'oh t'éwhunínzun nk'esi' usdli.” “Et t'eh susheep hubughonle,” yúlhni. 17 'Et doo chah zeh k'an yoodulhkut, “Simon Jonas buye' 'alha ih sk'entsi' 'en inli?” 'Et Peter tube buba dzuh suli, Sizi whulh tat yoodulhkut hoh ndi yúlhni, “Sk'entsi' inli ih?” ndi yúlhni. 'Et Peter ndi yúlhni, “SMoodihti, nyunch'oh ts'iyaintsuk t'éwhúnínzun. 'Ink'ez nyunch'oh t'éwhunínzun nk'ensi' 'en usdli.” 'Et doo chah Sizi ndi yúlhni, “Susheep hube 'ilh'alh! 18 Soo ts'ah'un na'a nyudúsni, soo chilh inli da soo cho soo nadint'ih 'ink'ez nts'e hukwa' ninzun teh ninya inle. 'Et whunts'ih hoonyan sinli t'eh, nla nusnidelnik 'ink'ez 'uyoon dune nla ye'dínguz, 'i t'az nts'e hukwa cha'nínzun, hoh teh whunts'ih ninyutélhte,” yulhni. 19 'Et Sizi ndi yulhni hoh nts'e na'a didut datétsah huwa Moodihti yudutélhti, 'et wheínulhtun hoh 'utni. 'Et ndi dani hukw'elh'az 'et huwa, “Sunanyalh,” yúlhni. 20 'Et Peter 'awh nadelhú'a hoh ndun Sizi k'us yúk'entsi', 'en 'uja 'udek'elh'az na'hút'alh yuts'un le'uja 'ink'ez yoodulhkut, “SMoodihti, ndan 'uténilh nye'óotekulh?” 21 Peter ya'en hoh Sizi ndi yúlhni, “SMoodihti, ndun 'en do daténilh?” 22 'Et Sizi ndi yúlhni, “Whusanátesdalh whuts'un 'et khóona hukwa' nuszun t'eh, nyun mba cha'hóot'ah. 'Et nyun sunanyalh.” 23 Ndunnah lhulhutsinkah suli 'et ndi khunek Sizi ye yátelhtuk 'i ts'iyawh hubutah nidélts'ut, ndun Sizi yuk'entsi' 'aw dachatésa. 'Et whunts'ih Sizi Peter 'aw chadínil ndun 'en 'aw dachatésa. 'Ants'ih yúlhni, “Whusanatésdalh whuts'un 'et 'en khóona hukwa' nuszun t'eh, nyun mba cha'hóot'ah?” 24 'Et ndun yugha hoodul'eh, ndun Sizi degha nus yuk'entsi', 'en 'udani njan howu yailhtuk 'ink'ez 'uk'e'ánguz 'ink'ez daja dani soo 'alha 'uhoont'ah 'et t'éts'onínzun. 25 'O 'un chah tube lhat Sizi ne'úst'en. 'Et hubugha ts'iyawh 'uk'e'ánguz t'eh, dustl'us lhai k'et ndi yun k'ut 'et whunts'ih 'aw soo cha'hoolcho wule t'ah 'et telalh wheni núszun. 'Et ndoh honeh.
* 21:1 Ndi bun k'ut Galilee chah hiyúlhni. 21:5 Hoh da hubutah whuz na'a lhk'ehudutsi' bulh yahalhtuk.