5
Tadez'ai Bethesda huwhútni, 'et Sizi 'ilhunuh dune soo ná'yinla
Njan hoh tune' whust'en hukw'elh'az 'et Lizwif budzenis whuti 'et wheni Sizi Jerusalem ts'ih whinya. Nyoh Jerusalem 'et sheep ba da'dentan hoonli, 'et wheghah tádez'ai whuz'ai. Njan tádez'ai, 'et Hebrew k'una'a Bethesda huwhútni, 'et whunat skwunlat bun tsilh t'ah whuzdla. Njan bun tsilh t'ah 'et tube lhanah nduda 'et husdla. Bulunah chahuwhés'en, 'ink'ez bulunah hubódin'ai, 'ink'ez bulunah chah nchahúghusna. 'En ndi too nutughetnah, 'et huba hilh'i. Soo nenaóodughidzuk te'whut'ih totsuk, lizas ndus de hadúdoh 'ink'ez tadez'ai, 'et too nunáhighelnaih. Ndan soo 'udechoo toot tayih 'en, nts'oh dant'i dada be nduda, 'et whunts'ih soo na'ut'ih. 'Ilhunuh dune tat lanezi 'o 'at lhk'udit (38) naóodezut, 'en 'et ndúda. 'Et sulhti hoh Sizi yunilh'en. T'ewhunínzun tube sa 'et ilhte. 'Et ndi yúlhni, “Soo ná'tantnilh hukwa' ninzun ih?” 'Et 'ahoh dune nduda 'utni, “Ndi too nunaghetnaih teh, 'aw dune tasóolhtelh hoolah. 'Awhuz whuts'un húkwa 'ust'en hoh 'uyoon whusayih 'ink'ez sutsuh tayih.” Sizi 'et ndí yulhni, “Didinyih, kw'usinti 'i ílhchoot, 'ink'ez nínya!” 'Et 'ahoh dune nduda soo ná'uja. Yuk'usti 'i yílhchoot, 'ink'ez tezya. Lizwif nahulyis 'et dzin 'et 'uhóoja. 10 Ndun dune soo ná'uja, 'en Lizwif ndi hiyúlhni, “K'an dzin nahulyis ho' 'uhoont'ah. 'Aw bukw'usinti 'i 'aw nólhchoos huba chahóot'ah!” 11 'Et ndo búlhni, “Ndan soo ná'sinla, 'en 'usúlhni, ‘Kw'usinti 'i ilhchoot 'ink'ez ninya,’ sulhni.” 12 'Et huwa hiyoodulhkut, “Ndan ho' 'int'ah, ndi kw'usinti 'i ilhchoot 'ink'ez ninya nyúlhni 'en?” 13 'Et ndun dune dich'oh chah 'aw t'eyunízun ndan 'uyínla soo ná'yinla. Tube lhanah dune tadez'ai, 'et 'uhut'en hoh Sizi whu'iz ts'ih whenya, 'et huwa 'aw t'echahinízil. 14 Njan 'et ndúhooja hukw'elh'az luglez whucho 'et Sizi ndun nayilhti 'ink'ez ndi yúlhni, “Dahooja, k'an 'aw 'et soo ná'inja. Lubeshi 'ilh'en 'ustl'e' 'oneh, doo ka 'o nus hoontsi' 'et ts'ih ngha hólts'it!” 15 'Et ndun dune whenája 'ink'ez Lizwif hubudáni Sizi 'en 'uyínla soo ná'yinla. 16 'Et huwa Lizwif Sizi dzuh nahídilhdzut 'ink'ez hituzelhghelh 'et hukwa húnuta. Njan nahulyis dzin 'et hoh tune' 'ust'en 'et hukwa. 17 'Et whunts'ih Sizi ndo búlhni, “ABá 'ahoolhyez 'ut'en, 'et huwa si chah 'oost'en huba 'uhoont'ah.” 18 'Et hukwa Lizwif 'o nus hituzelhghelh hukwa' huninzun. 'Aw nahulyis dzin lhk'onínyuz 'et huwa zeh ilah, 'ink'ez chah Yak'usda 'en be'aBá yulhni. 'Et ndutni hoh 'et bugha ts'ih Yak'usda yulh lhúgha 'int'ah ni, 'et huwa hituzelhghelh hukwa' huninzun.
Sizi Yak'usda buYe' unli 'ink'ez ts'iyannah hubugha ndoh suli, 'et be'aBá yugha óoni'ai, 'et wheóobunelhtan.
19 'Et Sizi 'et ndo búlhni, “Soo ts'ah'un na'a 'un whúdusni, si Yak'usda buYe' usdli, 'et whunts'ih 'aw sich'oh hukwa' nuszun tune' 'oost'en ghaít'ah. Yak'usda se'aBá nts'oh ne'út'en nulh'en, 'et whuz na'a zeh buYe' ne'út'en. 20 Se'aBá buYe' yuk'entsi' 'et huwa ts'iyai tsuk be 'ut'en k'ah whénulhtun. det whunalh'en, 'et 'o nus 'ut'en k'ah hooncha, 'et whuyúntelhtun. 'I be tube nuhwhuba hóoncha. 21 Se'aBá 'en 'ut'en, yahadla 'en dinabudile 'ink'ez ndunnah hubuka' ninzun, 'en 'ilhuz hiye khúna 'i hubugha yú'aih. Whuz na'a zeh si Yak'usda buYe', ndunnah hubuka' nuszun, 'en 'ilhuz hiye khúna 'i hubugha yús'aih. 22 Se'aBá 'en 'aw dune ba nahéyelh ílah, k'us buYe' 'en dune ba nahooyeh, 'et yutl'ahó'ai. 23 Njan 'et ndúja, 'et huwa buYe' dune ts'iyannah 'en hidóolhti nts'e na'a be'aBá hidélhti hukw'una'a. Ndunnah buYe' chadílhti 'en 'aw be'aBá 'en chah chahidílhti, 'ink'ez 'en 'uyínla buYe' whusayálh'a inle.
Ndunnah sughunek ílhchoot 'ink'ez ndun whuz de sútelh'a, 'en hubugha hububa 'alha' 'int'ah, 'en 'ilhuz hiye khúna 'i hiyít'i.
24 “Soo ts'ah'un na'a nuhwhudúsni, ndunnah sughunek ílhchoot 'ink'ez ndun whuz de sútelh'a, 'en hubugha hububa 'alha' 'uhoont'ah, 'en 'ilhuz hiye khúna 'i hiyít'i. 'Aw hubuna'doodeh ghaít'ah, 'uda be dats'útsaih 'i hiye ghóozdel 'ink'ez 'ilhuz hiye khúna, 'i hiyít'i. 25 Soo ts'ah'un na'a 'un whudúsni, ndet whuz de whúdezulh k'an 'aw 'et néwhults'ut. K'an 'aw 'et yahadla Yak'usda buYe' bughunek hidutéts'o, 'ink'ez ndan hidánts'o, 'en hukhutenalh. 26 Se'aBá 'en dich'oh hiye khúna 'i yit'i. 'Et whuz na'a zeh buYe', 'en chah be khútna 'i dich'oh yít'i, 'et yugha óoni'ai. 27 'Ink'ez ts'iyannah hubugha ndoh 'oot'e, 'et chah yugha óoni'ai. Yak'usda buYe' unli 'ink'ez yinkak dune ye' chah unli, 'et huwa ts'iyannah dune huba nahuteyelh huba 'uhóont'ah. 28 Daja 'un whudúsni 'aw nuhwhuba hócha gunih! 'Aw 'et whuz de whúdezulh, 'et ts'un k'ut yahadla chah highunek hidutéts'o, 29 'ink'ez dinahudutédulh. Ndunnah 'ut'en unzoo 'i 'ahiyulh'en, 'en dinábudutélelh 'ilhuz wheni hukhutena, 'ink'ez ndunnah hoontsi' tune' húst'en, 'en chah dinábudutélelh 'ilhuz wheni dzuh nahutezut huba nahuteyeh. 30 'Aw sich'oh ndúhoont'ah whunóolh'en ghaít'ah. 'Aw sich'oh hukwa' nuszun tune' 'óost'en ghaít'ah. Nts'oh tula se'aBá suts'u húkwa' ninzun hoh teh zeh ne'úst'en. 'Et huwa dune ba nahutesyeh t'eh, se'aBá súlhni, 'et whuz na'a zeh dune ba nahusyeh, 'et ts'ah'un na'a 'uhoont'ah. 31 Sich'oh sugha 'un whudúsni t'eh, 'aw nuhwhuba 'álha cha'zóost'e. 32 'Et 'uyoon 'int'ah, 'en si sugha ts'iyannah dune wheóobunulhtun 'ink'ez si sugha daja ni, 'alha 'uhoont'ah 'et t'ewhunúszun. 33 'Et nuhwheni 'uyoon, 'en John ts'un wheóobalh'a, 'et daja ni, 'et khunek 'alha' 'int'ah 'i be hubudáni. 34 'Aw dune si sugha daja ni, 'et huwa zeh ilah, njan ndúhoont'ah huwa ndun nuhwhudúsni, 'et huwa whedóohjih, 'et huwa ndun whudúsni. 35 John 'en too dezk'un 'ink'ez be whét'en, 'i hubut ts'u hayándi 'et ndánt'e. 'Astl'iyaz wheni ndi be né'hoot'en, 'i be ndunwhúlhni inle. 36 'Et whunts'ih John si sugha 'uyoon wheóobunelhtan, 'o nus 'uhóolcho, 'et whust'i. Ndi 'ut'en 'i se'aBá stl'ayá'ai lhadóosdleh wheni, 'i 'ut'en 'aw 'i zeh bughá khusna, 'i bugha 'uyoon t'ehonózin, se'aBá 'en whuz de sútelh'a. 37 'Ink'ez se'aBá, ndun whuz de sútelh'a, 'en dich'oh si sugha ts'ah'un na'a whulhtsi. 'Aw yalhtuk chah suduzahts'o, 'ink'ez dant'ah unli 'aw chaséh'en. 38 'Ink'ez bughunek 'aw chaóozahtun. Ndun whuz de yútelh'a 'aw nuhwhuba 'alha' cha'ít'ah, 'et huwa bughunek 'aw nuhwhéyah chadi'ah. 39 Yak'usda bughunek 'uk'une'úsduguz, 'i be 'ilhuz hiye khúna 'i aht'i nahzun, 'et huwa 'áht'en soo cho hoodulhú'eh, 'ink'ez ndi khunek 'uk'une'úsduguz, 'i si sugha zeh 'int'ah. 40 Si sugha 'ilhuz wule hiye khúna 'i 'ooht'e, 'et whunts'ih 'aw suts'u tóohdelh hukwa cha'nuzuhzun. 41 'Aw dune ye súdelhti 'i wulhchoot ghaít'ah, 42 'et whunts'ih nuhwheni nuhwhugha ts'iyawh t'éoonúszun. Nuhwhuyuh ts'ih daht'ah hoh 'aw Yak'usda buk'echatsi' 'et t'ewhunuszun. 43 Se'aBá 'en boozi bugha whusáya, 'et nuhwheni 'aw suka cha'nuzáhzun, 'et whunts'ih 'uyoon teh dich'oh buboozi bugha whusaínya t'eh, 'et t'eh da 'en buka' noohzin. 44 Nuhwhenich'oh nuhtah chaoodúlhti. 'Et whunts'ih, ndai be 'uzdélhti 'i Yak'usda dich'oh buts'u haídelts'ut, 'i 'aw bakancha'zaht'o 'et huwa nts'e na'a nuhwhuba 'alha' 'uwhutét'ilh? 45 Se'aBá 'en bubut nuhk'éhos'alh noohzin gunih! 'Uyoo chah hoonli. Ndi khunek Yak'usda neba lhuhezya, 'i Moses 'en yutl'aída'ai ínle, 'i but'anínuhtan, 'en, 'i nuhk'éhoo'ai. 46 Ndi Moses 'uk'uné'uzguz 'i, nuhwhuba 'alha' 'int'ah t'eh, 'et si sugha chah da nuhwhuba 'alha 'uhót'e, Moses si sugha 'uk'uné'uzguz 'int'ah 'et huwa. 47 'Et whunts'ih ndi Moses 'uk'uné'uzguz 'i 'aw nuhwhuba 'alha' cha'ít'ah 'et huwa nts'e na'a suba si sughunek 'i nuhwhuba 'alha 'oot'e?” 'et Sizi ndubulhni.