6
Netsudule buch'a náts'oolyeh 'ink'ez Sizi Gri buk'úne' ts'oot'en
Dája simba ts'udooni 'et? Lubeshi 'uts'ulh'en zeh ih uztet'ilh, Yak'usda dalcho, 'i be nets'un únzoo t'ets'ontézin huba? Nts'e na'a 'uwhutét'ilh? Nets'en'a lubeshi whuch'a dats'úzsai, 'ink'ez doo chah lubeshi uztelh'ilh? 'Aw nduhót'e huba cha'hóot'ah! 'Awhuz ih t'ewhunuzáhzun? Ndunnah Sizi Gri bugha too be' hulya t'eh, 'et sih dune t'ehontézin Sizi Gri budune hinli. 'Et nduts'úja t'eh 'en bulh dats'úzsai lí'ts'int'ah. Ndi too be' ts'ulya 'i bugha Christ bulh dats'úzsai, 'ink'ez hiyulh 'áneyalhti li'ts'int'ah. 'Ink'ez ndet ne'aBá ye úlhtus dézti, 'i be Christ yahadla tah dinaidilhti da, 'et whuz na'a nuwheni chah 'uyoon nats'usdli k'una'a yinkak uzdóolts'i 'et huba' hoont'ah. Njan whunulh'en, Sizi Gri hiyulh 'áneyalhti bulh 'ilhunuh nduts'ínt'ah t'eh, 'et whuz na'a dinadíja da bulh 'ilhunuh ts'inli lí'uztet'ilh. Njan t'ets'onínzun, 'uda dats'ánt'e inle, 'et Sizi Gri 'en yulh lhdulalhgus k'ut whulh dazsai. 'Et 'uda dats'ánt'e inle 'i bugha lubeshi uztelh'ilh hukwa' uzninzun, 'i neba hoolah whulhtsi. 'Ink'ez 'aw 'o 'un lubeshi 'uztelh'ilh hukwa cha'ts'unteszil. Ndan dazsai, 'en bulubeshi buch'a hanálti ho' 'int'ah. 'Et huwa nuwheni Christ bulh dats'úzsai t'eh, 'et sih 'en bulh khuztenalh, 'et neba 'alha 'uhoont'ah. 'Et t'ets'onínzun, Christ yahadla tah dinadíja 'ink'ez 'aw whulh nat daóotsah ghaít'ah ho' hoont'ah. Ndi be yats'adlah 'i 'aw ye nek'une'ool'en ghait'ah. 10 Ndi yuk'edazsai, 'i 'et 'ilhuh zeh ts'iyanah ba dazsai. 'Et whunts'ih k'an 'et khuna 'ink'ez Yak'usda bulh khuna. 11 Nuhwheni chah lubeshi ch'a yáhdla nahzun, 'et whunts'ih Yak'usda, Sizi Gri neMoodihti 'en bulh, khahna hoh 'aht'ah. 12 'Et huwa lubeshi nuhdzi yuh hóle gunih, 'ink'ez k'une' nuhool'en! 13 'Aw 'o 'at nuhyust'e tink'us na'a 'utet'ilh wheni butl'á'dudoolhúyeh gunih, 'et nuhyust'e yaidla buch'a 'i khuna k'una'a Yak'usda butl'a'dudulhúye, 'ink'ez nuhyust'e Yak'usda ba ts'ah'un na'a 'ut'en wahle. 14 Moses bughunek nuhtl'aída'ai, 'i but'anínoohtan gunih. Yak'usda ye únzoo, 'i zeh but'anínoohtan. 'Et t'eh lubeshi nuhmoodih wule ghait'ah. 15 Daja nahzun? Niz de da ndi khunek netl'aída'ai, 'i 'aw 'o 'un but'aníznootan huba cha'hóot'ah. 'Et Yak'usda ye únzoo, 'i zeh t'aníznentan t'eh, lubeshi 'uztelilh netl'ahó'ai nahzun ih? 'Aw nduhót'e ghaít'ah. 16 Njan 'aw nt'ewhunuzúhzun? 'Et 'ilhunuh dune tehle ka butl'á'dudelhúya t'eh, ndet hukwa' ninzun hoh nduteht'ilh, 'et t'eh 'en be 'ulhna 'aht'ah. 'Et whuz na'a zeh lubeshi butl'á'dudelhúye t'eh, lubeshi be 'ulhna 'aht'ah, 'ink'ez 'ilhuz wheni kwuncho yuh 'et ts'ih tehdulh, 'i nuhwhuba k'elha tele. 'Et whunts'ih Yak'usda butl'á'dudelhúya t'eh, Yak'usda be 'ulhna tehle, 'ink'ez Yak'usda nuhduténilh ts'ah'un 'aht'ah, 'et whuz na'a nuhwhuba k'elha whutéle. 17 'Ink'ez sulhutsinkah tube nuhwhuba hoonúst'i 'et huwa Yak'usda, “Chanailya,” dusni. Niz de lubeshi be 'ulhna ahli ínle, 'et whunts'ih k'an nuhdzi ndulhcho 'i be ndet whunohoodalh'i hukw'úne' zaht'en. 18 'Et k'an lubeshi ch'a dahjih, 'ink'ez ye ts'ah'un be' hoont'ah 'i be 'ulhna sahli. 19 Ts'iyanah 'ulhna hube 'ut'en k'ah t'ehonínzun, 'et huwa whuz na'a nohwhulh yálhtuk. 'Et huwa daja nuhdutésnilh 'aw nuhwhuba huwa cháhoolnah hoh sudutéhts'o. Niz de nuhyust'e lubeshi be 'ulhna tehleh huba butl'a'dudelhúya ínle. 'Ink'ez hoontsi' 'uhoolh'en nus zeh lhé'wheltsi' whulh'i. k'an 'et nuhyust'e ye ts'ah'un be' hoont'ah 'i be 'ulhna tehleh 'et butl'aítelhtelh. Whuz na'a ndaht'en t'eh, ts'ah'un uteht'ilh, 'ink'ez Yak'usda ba 'udun nílya tehle ka. 20 Lubeshi be 'ulhna ahli da, 'aw ts'ah'un na'a 'uteht'ilh chanúhzil inle. 21 'Et hukwayá hoonli tune' zaht'en ínle. 'Aw cha'aht'il 'ink'ez 'et hukw'elha 'ilhuz wheni kwuncho yuh ts'ih téhdulh ho' hoont'ah. 'Et whuz na'a dune ahli ínle. 22 K'an 'et lubeshi 'ulh'en whuladehtnik, 'ink'ez Yak'usda be 'ulhna sahli. Whuz na'a 'áht'en 'et hukw'elha Yak'usda ba 'udun nilya sahli, 'ink'ez hukw'elh'az 'ilhuz wheni yak'uz téhdulh. 23 Lubeshi 'uts'alh'en, 'i k'elha daztétsah. 'Et whunts'ih neMoodihti Sizi Gri, 'en bugha Yak'usda 'ilhuz be ts'ukhutena, 'et huba hukw'elha chats'uhoolhtsil hoh negha óoni'ai.