10
'Uyoon lizas ncha dustl'usyaz 'i nuyúlhchoos
'Et doo chah 'uyoon lizas ncha ndus de yak'uz ts'ih hainya yutélh'en. Kw'us tah 'int'ah 'ink'ez ditnik na'nanguz, 'i butsi k'ut nanesdúguz. Bunen sa nduwhút'en 'ink'ez buke kwun nduwhút'en. 'Ink'ez dustl'usyaz 'i nuyúlhchoos. Nalhnih ts'ih duke be yatoo k'edit'ez, 'ink'ez 'íntl'as ts'ih duke be yun k'edit'ez. 'Ink'ez ndun lizas ncha soo khunaiti lion dulghoo, whuz na'a 'udeja. Soo hahuyih ibulh skwunlai 'o 'at nankoh ditnik 'udéja. Skwunlai 'o 'at nankoh ditnik 'udeja hoh, 'aw 'et 'uk'e'tesgus. 'Et ndus de yak'uz ts'ih sulh yáztelhtuk. 'Et 'usúlhni, “Skwunlai 'o 'at nankoh ditnik daja déja, nyunch'oh zeh t'eoonónzin, 'aw 'uk'e'ónges gunih!” 'Ink'ez ndun lizas ncha yatoo 'ink'ez yun k'ut siyin, 'en yak'uz ts'ih didilnik nalh'en. 'Et yak'uz 'ink'ez ndai 'et hoonli, yun 'ink'ez ndai buk'ut hoonli, yatoo 'ink'ez ndai hubutah hoonli, ndun 'ilhuz 'ink'ez 'ilhuz wheni khuna, 'en ts'iyawh 'uhoonla, 'en boozi be lizas ncha njan ndutni 'aw 'et neóodinzut! 'Aw 'o 'un hubaoolh'i ghait'ah. 'Et whunts'ih ndun bulh skwunlai 'o 'at nannah lizas 'aw 'et ndet dzin be ts'ujih, 'i be 'udutenilh hoh Yak'usda ho' hoont'ah wheyuh lhaóodutetnilh. 'Et whuz na'a Yak'usda hube 'ulhna nus whunílh'en, 'en 'et hubugha ubudáni inle.
Ndi dustl'usyaz 'i John ya'al
'Et whutsuh da yak'uz ts'ih sulh yailhtuk whudáts'o, doo chah sulh yatelhtuk 'ink'ez 'utni, “Ndun lizas yatoo 'ink'ez yun k'ut siyin buts'un yínyalh 'ink'ez dustl'us nuyúlhchoos, 'i ólhchoot.” 'Ink'ez lizas bughu níya 'ink'ez 'udusni, “De' dustl'us sutl'ailhchoos.” 'Et 'usulhni, “Nah! Ilhchoot 'ink'ez í'alh! Mbut ba ts'ulki' tele, 'et whunts'ih nzek 'et honey k'una'a mba telki.” 10 Lizas dustl'us bula k'e hayálhchooz 'ink'ez í'al. Sást'ai hoh honey k'una'a suba lhuki. 'Et whélhno hoh subut bet ts'uwhulki' suli. 11 'Ink'ez 'usulhni, “Lhanah dune, lhawh hudedowh, lhelh ts'un na'a yahúlhtuk, 'ink'ez hubudayi cho chah, doo chah 'en hubugha nus whunóolh'en hubudóoni huba' hoont'ah.”