3
Ri Juan ri Bautista nutzijoj ri ruch'abel ri Dios
(Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)
Ja tiempo ri' tok ri Juan ri Bautista xutz'uc rutzijosic ruch'abel ri Dios pa chakijlaj tz'iran ulef chiri' pa departamento Judea. Rija' quire' nu'ij chique ri vinak: Tijala' ino'oj y tiya' can ri imac, roma nakaj chic c'o-vi chi c'o che'el yixoc ruvinak ri aj-chicaj gobierno, nicha' chique. Quiri' xu'on ri Juan ri Bautista, roma ja rija' ri k'alajrisan can roma ri profeta Isaías ojer, tok xu'ij:
Pa chakijlaj tz'iran ulef c'o jun xtich'o riq'uin ruchuk'a' y xtubila':
Tibana-apu rubanic ri bey ri xtik'ax-vi ri Ajaf,
Utz-utz tichojmij-apu.
Quiri' nu'ij ri tz'iban can.
Ri Juan ri Bautista rusumal camello ocunak rutziak, nuxim rupan riq'uin jun tz'un, y ja ri ch'utik chicop ri ni'ix langostas chique y cab richin pa juyu' ocunak ruvay. Ri aj pa tinamit Jerusalem, ri aj pa tak tinamit richin ri Judea, y ri ec'o pa tak tinamit chunakaj ri rakan-ya' Jordán, conojel re' nequimolo-qui' riq'uin, can niquik'alajrisaj ri quimac, y ye'an-e bautizar roma rija' pa rakan-ya' Jordán.
Tok ri Juan xutz'et chi eq'uiy chique ri achi'a' fariseos y saduceos nequimolo-qui' riq'uin richin yeru'on-e bautizar, rija' xu'ij chique: Rix xa rix achel itzel tak cumatz. ¿Achique xyo'on rutzijol chive chi yixenimaj chuvech ri castigo ri xtutak-pe ri Dios más chikavech apu? Rix nic'atzin nik'alajin iviq'uin chi kitzij ijalon ino'oj y iyo'on can ri mac.* Man tinojij-ka pan ivánima chi roma rix riy-rumam can ri Abraham, romari' xquixcolotaj, man quiri' ta. Roma yin nin-ij chi xa ta ri Dios nrojo', rija' yeru'on riy-rumam ri Abraham chique ri abaj ri ye'itz'et vave'. 10 Y rix xa rix achel ri che' ri yo'on chic apu icaj chirij ri quixe'; xa achique na che', xe xa man nuya' ta utzulaj ruvech, nichoy y nic'ak pa k'ak'.
11 Can kitzij na vi chi yin pa ya' yixin-en-vi bautizar, richin nik'alajin chi kitzij ijalon ino'oj y kitzij iyo'on can ri mac. Pero c'o Jun xtuka chuvij ri man achel ta oc yin. Rija' can c'o ruk'ij y romari' nis-ta chuc'uaxic ri ruxajab chutzalanen, man nuc'ul ta chi ja yin yibano. Y rija' xquixru'on bautizar riq'uin ri Lok'olaj Espíritu* y riq'uin k'ak'. 12 Rija' rubanon chic rubanic richin yerelesaj-e ri yeniman ri Dios chiquicojol ri man yeniman ta, achel tok jun achi ruc'uan chic jun che' pa ruk'a' richin nuc'ak pa cak'ik' ri trigo ch'eyon chic. Rija' xtuyec ri trigo, jac'a ri (ruxeq'uelal, rupuxq'uil) xtuporoj chupan ri k'ak' ri man jun bey xtichup.*
Ri Jesús ni'an bautizar
(Mr. 1:9-11; Lc. 3:21, 22)
13 Chupan tak ri k'ij ri', ri Jesús xel-pe pa departamento Galilea richin ni'an bautizar roma ri Juan ri Bautista pa rakan-ya' Jordán. 14 Jac'a ri Juan man nrojo' ta nu'on bautizar ri Jesús, y quire' xu'ij che: Ja yin nic'atzin chi rat yina'an bautizar, ¿y vacami ja rat ri xape viq'uin richin yatin-en-e bautizar? xcha' ri Juan. 15 Jac'a ri Jesús quire' xu'ij che: Roj nic'atzin chi nika'an ronojel ri nika chuvech ri Dios. Romari' vacami nic'atzin chi rat yina'an bautizar, xcha' ri Jesús. C'ajari' tok ri Juan xniman. 16 Tok ri Jesús banon chic bautizar, xel-pe pa ya'. Jari' tok xjakataj ri rocaj chuvech y xutz'et ri Lok'olaj Espíritu richin ri Dios chi xulan-pe achel jun paloma pa ruvi'.* 17 Y c'o c'a jun kulaj petenak chicaj* ri quire' xu'ij-pe: Jare' ri Nuc'ajol;* yin can ninjo' y niquicot vánima riq'uin, xcha'.
* 3:8 Mt. 3:2, 11; 4:17; Hch. 17:30. * 3:11 Jn. 20:22. * 3:12 Mt. 13:30. * 3:16 Is. 11:2. * 3:17 Mt. 17:5; Mr. 9:7; Lc. 9:35. * 3:17 Sal. 2:7.