3
Ri Pablo nutij ruk'ij richin nerila' ri sipanic ri achok roma xoyox roma ri Dios
Vacami c'a, rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, quixquicot* chi jun ibanon riq'uin ri Ajaf. Chuve yin man c'ayef ta chi nintz'ibaj chic e re' chive vacami, y veteman chi re' yixruto' richin man yixsatz. Tichajij-ivi' chiquivech ri vinak ri e'achel mololen tak tz'i', ri niqui'ij chi erusamajela' ri Dios y xa itzel ri yetajin riq'uin, y xaxe riq'uin retal rusocotajic* ri cuerpo benak-vi ri cánima. Rix tichajij-ivi' chiquivech. Roma ri kitzij quic'ulun ri circuncisión* ri nrojo' ri Dios, ja roj ri riq'uin ruto'ic ri Lok'olaj Espíritu nikaya' ruk'ij ri Dios, y (nim, tij) rakale'n chikavech chi jun kabanon riq'uin ri Cristo Jesús. Mana-ta riq'uin ri ni'an che ri cuerpo cukul-vi kac'u'x chi nkurucol. Pero xa ta ninjo', ja jun yin yitiquer ninya-ka rakale'n ri achique nubanon chupan ri aj-roch'ulef nuc'aslen. Y si c'o chic jun nuya-ka rakale'n ri achique rubanon chupan ri ruc'aslen, yin más chuvech ri jun ri'. Roma yin vakxaki' k'ij quinalex chiri', jari' xi'an circuncidar, yin kitzij jun israelita, yin riy-rumam can ri Benjamín ri xc'uje' ojer. Coma ri nte-nata', yin quiquiq'uel can ri hebreos, y xa ta nkuch'o pa ruvi' jun ri niniman ronojel ri nu'ij chupan ri ley ri xyo'ox che ri Moisés, yin yin fariseo.* Man juba' xinjo' chi ec'o kavinak man niqui'en ta ri qui'in can ri kati't-kamama' roj israelitas, y romari' hasta xencanoj ri quiyo'on cánima riq'uin ri Jesucristo richin xin-en pokon chique.* Manak roma ni'an tzij chuvij xa ta c'o jun nic'utun si nubanon o man nubanon ta ronojel ri nu'ij chupan ri ley ri xyo'ox che ri Moisés. Pero ronojel re benak vánima chirij pa na'ey, vacami man jun rakale'n xin-en can che richin ninnimaj ri nrojo' ri Jesucristo chuve. Can kitzij na vi ri vánima nuna' chi ronojel man jun chic rakale'n chinuvech, roma ri nimalaj rakale'n chi xinvetemaj ruvech* ri Vajaf Cristo Jesús, ri achok roma xinya' can ronojel, y achel (k'ayis, sek') xin-en can che, richin quiri' ja ri Jesucristo ri nubeyomal. Ninjo' yinilitaj chi jun nubanon riq'uin, man ta nuyon nu'in-ka pa vánima chi riq'uin nintij nuk'ij nin-en ri nu'ij chupan ri ley ri xyo'ox che ri Moisés tok man jun chic numac ninvakalej chuvech ri Dios,* xa can ta ja roma nuyo'on vánima riq'uin ri Jesucristo tok manak chic numac ninvakalej. Jari' ri chojmilaj rubanic rubanon ri Dios coma conojel ri niquiya' cánima riq'uin ri Jesucristo. 10 Ninjo' ninvetemaj utz-utz ri c'o pa ránima ri Jesucristo y ri uchuk'a' ri xc'ason-pe richin chiquicojol ri anima'i'. Ninjo' chi ja jun yin riq'uin ri Jesucristo nintij pokon,* y chi can ta ninjunumaj-vi' chupan ri rucamic rija'. 11 Jari' ri ninjo', richin quiri' can ta ninvil chi yic'asos-e chiquicojol ri anima'i' tok yin caminak chic.
12 Pero man nin-ij ta chi vilon chic ronojel re'. Ni man nin-ij ta chi tz'akat chic ri nuc'aslen. Man quiri' ta. Pero nintij nuk'ij* richin nenvila' ri achok roma xinilitaj roma ri Cristo Jesús. 13 Rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, yin mismo veteman chi man jani tinvil ronojel, nis-ta man jani tz'akat ri nuc'aslen achel ruc'aslen ri Jesucristo, pero ri nin-en, ja ri ninmestaj can ronojel ri xek'ax yan y nintij nuk'ij richin nenvila' ri c'o-apu chinuvech. 14 Nintij nuk'ij achel nu'on jun ri c'o chupan ri etz'anen anin, richin nenvila' ri sipanic ri richin chicaj,* ri achok roma xinoyox roma ri Dios richin chi xe jun xin-en riq'uin ri Cristo Jesús.
15 Roma c'a ri', konojel ri cof rojc'o chirakan ri Dios, tikanojij ri achel xin-ij chive. Y si ec'o jujun chive rix ri jun chic vi niquinojij, ja jun re' xtuk'alajrisaj ruchojmil ri Dios chivech. 16 Pero ri ajani ruc'utun ri Dios chikavech, junan kunojin pa ruvi' y jari' tikabana' pa kac'aslen.
17 Junan ivánima titzekle'ej rij ri nuc'aslen, rix ri junan kaniman ri Jesucristo iviq'uin, y que'iya' pa cuenta ri quic'uan jun c'aslen* achel ruchojmil ri kac'utun can roj chivech. 18 Roma vacami eq'uiy ri manak rakale'n niqui'en che rucamic ri Jesucristo chuvech cruz riq'uin ri achique chi c'aslen quic'uan.* Yin man xe ta jun bey nuyo'on rutzijol ri' chive, y vacami chuvi' ok'ej ninc'uxlaj chic e chive. 19 Pero rije' xa chupan ri lugar quichin ri manak chic che'el yecolotaj xque'eka-vi pa ruq'uisbel. Xa ja ri nurayij ri qui-cuerpo* ri ocunak qui-dios, quiyon niquiya-ka quik'ij riq'uin ri c'aslen quic'uan ri nuya' q'uix, y pa ruvi' ri xa richin ri roch'ulef benak-vi ri cánima. 20 Jac'a roj chicaj c'o-vi katinamit, ri achique lugar kayo'on-vi-apu kavech* riq'uin ronojel kánima chi xtipe-vi ri Colonel, ri Ajaf Jesucristo* 21 ri xtijalo ri ka-cuerpo roj ri xa roj bak, xa roj ulef, richin chi nik'alajin ruk'ij achel ruk'ij ri ru-cuerpo rija'.* Quiri' xtu'on chike riq'uin ri nimalaj ruchuk'a' ri achok riq'uin nu'on chi nic'uje' ronojel pa ruk'a'.*
* 3:1 Fil. 4:4; 1 Ts. 5:16. * 3:2 Ro. 2:28, 29; Gá. 5:2. * 3:3 Dt. 10:16; Jer. 4:4. * 3:5 Hch. 23:6. * 3:6 Hch. 8:3; Gá. 1:13. * 3:8 Jn. 17:3. * 3:9 Ro. 1:17; 10:3; Gá. 2:16. * 3:10 1 P. 4:13. * 3:12 1 Ti. 6:12. * 3:14 2 Ti. 4:7, 8; He. 12:1. * 3:17 Sal. 37:37. * 3:18 Fil. 1:15-17. * 3:19 Ro. 8:5. * 3:20 Col. 3:1, 3. * 3:20 2 Ti. 4:8; Tit. 2:13. * 3:21 Sal. 17:15; 1 Jn. 3:2. * 3:21 Ef. 1:18-23.