Ri carta ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo cheque ri hermanos ri yec'o pa tinamit Éfeso
1
Ri Pablo nutz'om tzij
Yin Pablo, ru-apóstol ri Jesucristo roma jari' ri rurayibül ri Dios. Y ninbün c'a e ri carta re' chive rix hermanos, ri rixc'o pa tinamit Éfeso, rix ri quiyo'on ivánima riq'uin ri Jesucristo, ri Jun cha'on-pe y takon-pe roma ri Dios. Y ja ta c'a ri utzilüj sipanic ri nspaj-pe ri Dios y ri uxlanen ri petenük riq'uin ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo xtic'uje' pa tak ivánima chi'ivonojel.
Roma jun kabanun riq'uin ri Cristo, ri Dios nuya' ronojel utz cheke
Tikaya' c'a ruk'ij ri Dios, ri Rutata' ri Kajaf Jesucristo. Y roma jun kabanun riq'uin ri Cristo, ri Dios nuya' ronojel utz richin chila' chicaj cheke. Jari' ri nuya' cheke roma xojrucha'. Tok man jani c'o tüj ri ruch'ulef jari' tok xunuc yan que nkurucha'. Xojrucha' roma ri Cristo. Quiri' xbün ri Dios roma nrajo' que roj ch'ajch'oj ta chuvüch rija'. Y man jun tüj itzel c'o ta pa tak kac'aslen. Roma c'a ri Dios xojrujo', romari' tok xojrucha' richin xojoc ralc'ual. Ja vi c'a ri' ri rurayibül, que ri Jesucristo nbün cheke que nkujoc ralc'ual rija'. Ri Dios juis vi nrajo' ri Ruc'ajol, y roma roj jun c'a kabanun riq'uin ri Ruc'ajol rija', nim vi c'a ri utzilüj sipanic ri nspaj-pe ri Dios cheke. Y xojrucha' c'a roma nrajo' que nkaya' ruk'ij roma ri utzilüj sipanic ri Dios ri kac'ulun riq'uin. Ri Ruc'ajol xcom koma roj y xbiyin ruquiq'uel richin xutoj y xucuy ri kamac. Jabel c'a nk'alajin ri nimalüj sipanic ri nspaj-pe ri Dios roma xutük-pe ri Cristo chikacolic. Y chuka' ri nimalüj sipanic ri nspaj-pe ri Dios nk'alajin, roma nuya' q'uiy etamabül cheke y nuya' chuka' q'uiy kana'oj. Xuk'alajrisaj-vi c'a chikavüch ri man jun bey k'alajrisan ta jabel y re' pa ránima vi rija' xpu'u-vi. Re' rurayibül vi c'a rija' y quiri' vi runucun que nbün. 10 Rija' runucun-pe que chupan ri ruq'uisbül tiempo richin ri ruch'ulef nuya' ronojel pa ruk'a' ri Cristo. Ronojel ri c'o chila' chicaj y ronojel ri c'o chere' chuvüch ri ruch'ulef nyeruya' pa ruk'a'. Y xa jun nquibün pa ruk'a'.
11 Roma vi c'a ri Cristo tok c'o kichinan roj ri roj cha'on roma ri Dios. Xojrucha' roma jari' ri runucun que nbün. Ronojel vi c'a ri runucun que nbün, ja vi ri' ri rurayibül. 12 Xojrucha' roma nrajo' que koma roj nnimirsüs rubi' y nuc'ul ruk'ij. Quiri' nrajo' cheke roj pa nabey koyoben-pe ri utz ri nuya' ri Cristo cheke. 13 Y rix chuka' xivac'axaj ri rutzij ri Dios. Ketzij vi c'a ri tzij ri xivac'axaj, y ja utzilüj tzij ri' ri xc'amon-pe colonic chive. Rix xitakej c'a ri Cristo, y ri Dios xuya' ri Lok'olüj Espíritu chive, roma quiri' rubin-pe. Y ri Lok'olüj Espíritu retal que rix richin chic ri Dios. 14 Y roma ri Lok'olüj Espíritu c'o kiq'uin, kayo'on kánima que c'o más nkichinaj chila' chicaj. Ri Lok'olüj Espíritu nc'uje-vi c'a kiq'uin c'a tok nkucolotüj-e chuvüch ri mac, roj ri roj richin chic ri Dios. Y nc'uje' c'a kiq'uin richin que koma roj ri Dios nnimirsüs rubi' y nuc'ul ruk'ij.
Ri Pablo nuc'utuj que ri Dios nuya' ta etamabül cheque ri hermanos aj-Éfeso
15 Yin vac'axan que rix iyo'on-vi ivánima riq'uin ri Ajaf Jesús. Y chuka' vac'axan que juis nye'ijo' conojel ri ch'aka chic hermanos. 16 Y romari' man nquitane' tüj chubanic nquimatioxin chin ri Dios ivoma rix roma q'uiy utz ic'ulun chin ri Dios, y chuka' jari' tok ninbün orar ivoma: 17 Ninc'utuj chin ri Dios que ri Lok'olüj Espíritu ri nyo'on ri na'oj, que ta nuya' pa rubeyal chive. Ri Lok'olüj Espíritu q'uiy ta nuk'alajrisaj chivüch roma ivetaman ruvüch ri Dios. Jare' ri ninc'utuj chin ri Katata' Dios ri c'o ruk'ij, ri Dios ri richin ri Kajaf Jesucristo. 18 Ninc'utuj c'a chin ri Dios que tusakirsaj más ri inojibül. Quiri' ninc'utuj roma ninjo' que nk'ax ta chive ri utz ri koyoben. Y ja ri Dios ri xojoyon, richin que nkoyobej ri utz ri'. Ninc'utuj c'a roma ninjo' que nk'ax chive que ri nyekichinaj chila' chicaj galán utz y galán jabel. Y nyekichinaj-vi quiq'uin conojel ri hermanos. 19 Ninc'utuj c'a chuka' roma ninjo' que rix nk'ax ta chive que juis nim ri ruchuk'a' ri Dios c'o kiq'uin roj ri kataken. Ri ruchuk'a' ri c'o kiq'uin roj junan riq'uin ri ruchuk'a' ri xucusaj 20 tok xuc'asoj ri Cristo chiquicojol ri caminaki' y xbün chin que xbetz'uye' chila' chicaj pa rajquik'a' (ru-derecha) rija'. 21 Ri Cristo xban c'a chin que ja rija' ri más nim que chiquivüch ri ángeles. Más nim que chiquivüch ri autoridades, y ri ch'aka chic ri c'o uchuk'a' pa quik'a' y ri c'o juis quik'ij. Rija' más nim chiquivüch conojel. Man xe tüj chupan ri tiempo re', xa quiri' chuka' chupan ri tiempo petenük. 22 Ri Dios xuya' ronojel pa ruk'a' ri Cristo, y ja vi c'a rija' ri xoc jolon pa kavi' konojel roj ri kataken, ri nbix iglesia cheke. 23 Ja vi c'a roj ri roj c'unük ruch'acul rija'. Jun chic kabanun riq'uin. Xaxe ri quere' tz'aküt kabanun. Rija' ronojel c'a lugar c'o-vi, y runojsan ronojel.