5
Ri c'uluman que nquibün ri ye ralc'ual chic ri Dios
Roma c'a ri' roj ri ralc'ual chic ri Dios y jabel nkurujo', tikabana' cachi'el ri nbün rija'. Kojjo'on c'a, cachi'el chuka' xojrujo' ri Cristo. Rija' man xupokonaj tüj c'a xuya-ri' pa camic koma roj, richin que xusuj-ri' chin ri Dios, cachi'el xban cheque ri chico y ri ch'aka chic cosas ri xesuj chin ri Dios. Y ri Dios jabel xka' chuvüch que quiri' xbün ri Cristo.
Rix tibana' c'a cachi'el xbün ri Cristo, quixjo'on y mani nibün ri nirayij rix. Chi achi chi ixok man ticanola-ivi' richin nyixmacun. Ni man tibün ch'aka chic itzel quere'. Man tirayij-apu ri utz ri nchajin jun chic, roma rix lok'olüj tak ralc'ual chic ri Dios. Man c'uluman tüj ni richin nye'itzijoj. Man tibila' c'a tzij xaxe roma ri nirayij nyixtzijon y xa man ye c'uluman tüj. Man tibila' tzij ri xa man inucun tüj, si utz nibij o xa man utz tüj. Man tibanala' tzij ri man jun vi nyec'atzin. Man tibün quiri' roma man c'uluman tüj. Ri tzij ri c'uluman que nibün rix ja ri nuc'ün-pe matioxinic chin ri Dios. Y rix ivetaman chic que ri achi'a' y ri ixoki' ri nquicanola-qui' richin nyemacun, man nye'apon tüj chila' chicaj ape' ja ri Katata' Dios y ri Cristo ri ye Juez. Quiri' chuka' ri nyebanun ri ch'aka chic itzel y ri nyerayin-apu ri ruchajin jun chic, man nye'apon tüj chila' chicaj. Ri nbe c'a cánima chirij ri ruchajin jun chic, junan riq'uin ri nquiya' ta quik'ij dios (tiox) ri xa man ye ketzij dios tüj. Y yec'o ri nyebin que man jun itzel nuc'ün-pe ri nyebanun quiri'. Pero rix man c'a quixch'acatüj pa quik'a' riq'uin ri nquibij. Roma ri nyebanun ri itzel quiri' y man nquitakej tüj rutzij ri Dios, ketzij vi que nka-ka ri ru-castigo ri Dios pa quivi'. Romari' rix man quixoc cachibil.
Tok rubanun can, k'ekumatajnük c'a ri ic'aslen. Jac'a vocomi sakirsan chic ri ic'aslen roma ri Ajaf. Tic'uaj c'a ri ic'aslen cachi'el c'uluman, roma c'o chic ri sük iviq'uin. Ri rusük c'a ri Lok'olüj Espíritu nbün-vi c'a chive rix que nibün ri utz, ri choj y richin que xe ri ketzij titzeklebej. 10 Tic'uaj c'a jun c'aslen quiri' y nivetamaj que ja c'aslen ri' ri nka' chuvüch ri Ajaf Dios. 11 Man c'a quixoc cachibil ri nyebanun richin k'eku'n, roma ri nyebanun quiri' xa man jun utz nquic'ün-pe. Pa ruq'uexel que nyixoc ta cachibil ri quiri' nyebanun, xa tibij que ri nyebanun man utz tüj. 12 Roma ri nojibül ri nyequibanala' pa tak evül, hasta xaxe richin nyixquiya' q'uixaj. 13 Y ja tok nyek'alajrisüs-pe ri itzel tak ri nyebanun roma ri sük, ri ye banoy richin, nk'ax cheque que man utz tüj si quibanun y nsakirsüs c'a ri quic'aslen. 14 Romari' c'o jun tzij ri nbij:
Rat ri xa atz'amon varan, tuna' c'a avüch,
man cac'uje' can cachi'el jun camnük.
Man cac'uje' can pa k'eku'n, xa taya' k'ij chin ri Cristo richin ncarusakirsaj.
Quiri' nbij ri tzij ri'.
15 Tichajij c'a ri ic'aslen. Man c'a tibün cachi'el nquibün ri vinük ri xa ye tontos riq'uin ri quinojibül. Xa ticusaj c'a ri etamabül ri c'o iviq'uin. 16 Man tiya' k'ij que choj nc'o ri tiempo, roma ri k'ij rojc'o-vi xa itzel. 17 Romari' man tibün cachi'el ri nquibün ri tonto tak vinük. Xa nc'atzin que nk'ax ta chive ri rurayibül ri Ajaf. 18 Man quixk'abür, roma ruyon itzel nuc'ün-pe chive. Pa ruq'uexel ri' tiya' k'ij chin ri Lok'olüj Espíritu que nunojsaj ri ivánima. 19 Tic'utu' ri quicot ri c'o iviq'uin tok nimol-ivi' que'ibixaj salmos, himnos, y ch'aka chic bix ri nye'alüx pan ivánima roma c'o ri Lok'olüj Espíritu iviq'uin. Quec'uje' c'a bixanic pa tak ivánima y tiya' ruk'ij ri Ajaf. 20 Chi jumul timatioxij ronojel chin ri Katata' Dios. Timatioxij ronojel pa rubi' ri Kajaf Jesucristo.
Ri utz ri nc'atzin que nkabün pa kacho roj ri kataken chic
21 Titakela-ivi', roma ri Dios rix rutz'eton-vi-pe.
22 Rix ixoki', c'uluman-vi ri nye'itakej ri ivachijlal, roma ivetaman que ri Ajaf jari' ri nka' chuvüch que nibün. 23 Roma ja ri ivachijlal ri yec'o pan ivi', ja rije' c'a ri ye jolon ivichin rix. Cachi'el ri Cristo ri jolon ri c'o pa kavi' konojel ri kataken rija' y roj ru-iglesia chic. Ja rija' ri Kacolonel roj ri roj ruch'acul. 24 Roj c'a ri iglesia ja ri rutzij ri Cristo ri nkatakej. Y quiri' c'a c'uluman que nibün rix ixoki', que quixtaken tzij. Titakej quitzij ri ivachijlal chuka', roma itaken chic ri Cristo.
25 Y rix achi'a' c'uluman-vi c'a ri nye'ijo' ri ivixjaylal, cachi'el ri Cristo xojrujo' roj ri ru-iglesia y man xupokonaj tüj xuya-ri' pa camic koma roj. 26 Quiri' xbün ri Cristo richin que xojoc lok'olüj tak vinük. Rija' xojruch'ajch'ojrisaj-vi c'a. Y richin c'a xuch'ajch'ojrisaj ri kac'aslen, rija' xucusaj ri rutzij cachi'el xojruch'üj riq'uin ya'. 27 Quiri' xbün roma rurayibül vi c'a que roj ri iglesia nkujic'lun tok nkuruc'ul chila' chicaj. Y man nrajo' tüj que c'o ta jun tz'il pa tak kac'aslen. Xa nrajo' que ch'ajch'oj ri nkujapon riq'uin. Cachi'el jun tziük ri ch'ajch'oj chic, banun chic ruchojmil, y man yochoyic tüj chic. 28 Y cachi'el c'a ri Cristo nkurujo' roj, quiri' chuka' nc'atzin que nibün rix achi'a' quiq'uin ri ivixjaylal. Que'ijo' c'a. Roma xa jun ibanun. Ja ri ivixjaylal ri ch'aculaj y ja rix ri jolon. Romari' ri njo'on ri rixjayil, nbij c'a chi tzij que nrajo-ri' rija'. 29 Roma man jun ri nretzelaj ta ka ri' rija'. Man jun nbanun quiri'. Konojel jabel nkatzuk y nkilij ri kach'acul. Y quiri' c'a tibana' quiq'uin ri ivixjaylal. Cachi'el nbün ri Cristo kiq'uin roj ri kataken y roj ru-iglesia chic. 30 Roj jun c'a kabanun riq'uin rija', roma ja roj ri ruch'acul. Roj rutiojil y rubakil c'a rija'. 31 Y quiri' c'a ri achi riq'uin ri rixjayil. Cachi'el ri nbij chupan ri rutzij ri Dios ri tz'iban can: Romari' ri achi man chic c'a quiq'uin tüj rute-rutata' nc'uje-vi, xa riq'uin c'a ri rixjayil nc'uje-vi. Y chi ca'i', xa jun c'a nquibün. Quiri' ri tz'iban can. 32 Ri nbij, juis c'a nim rakalen y xk'alajrisüs chikavüch roma ri Dios. Y riq'uin ri ruk'alajrisan ri Dios, yin ninjo' c'a ninc'ut chivüch que roj ri kataken chic ri Cristo y nbix iglesia cheke, jun c'a kabanun riq'uin ri Cristo. 33 Pero chuka' nbij chive chi'ijujunal que tijo' ri ivixjayil, cachi'el ri nijo-ka-ivi' rix. Y ri ixok tubana' chin ri rachijil que c'o-vi ruk'ij.