Ri wuj ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chique ri kach'alal ri yec'o pan Efeso
Wuj ri xutek ri apóstol San Pablo chique ri quiniman chic ri Dios ri yec'o pa tinamit Efeso. Riya' nrajo' chi ri kach'alal ri' tiquetamaj ri ruch'obon pe ri Dios chi xtapon na wi jun k'ij tek ronojel ri ruq'uiytisan xa jun xtiquiben chuxe' ruk'a' raken ri Cristo. Y re' ma k'alajsan ta chiquiwech ri nic'aj chic. Yec'a ri ye rutinamit ri Dios can k'alajsan chic chiquiwech, chi ri Lok'olaj Espíritu xa jun rubanon chique quinojel ri ye ralc'ual ri Dios, y rumari' nic'atzin chi niquiben cuenta qui' chi can ta junan quiwech ronojel tiempo.
Chupan ri tanaj 1 mocaj 1 y napon c'a pa mocaj 21 chare ri tanaj 3, nubij chi quinojel ri xa jun chic quibanon riq'ui ri Cristo, can junan wi quiwech. Y nubij chuka' chi ya ri Dios ri xcha'o quiche (quixin), xerelesaj yan pe chuxe' ruchuk'a' ri mac y xerucuy yan ruma ri rucamic ri Cristo chuwech ri cruz. Y riq'ui ri' xk'alajin c'a chi sibilaj nim ri ajowabel riche (rixin) ri Dios pa kawi'.
Chupan ri tanaj 4 mocaj 1 y napon c'a pa mocaj 9 chare ri tanaj 6, ri Pablo nutij ruk'ij chi nubij chique chi tiquiya' k'ij chare ri Lok'olaj Espíritu chi ya Riya' ri nuc'uan ri quic'aslen, ruma wi queri' xtiquiben can junan wi c'a quiwech xtiquiben. Chuka' nubij chique ri achique chi c'aslen niquic'uaj ri quiniman chic ri Dios.
Y chupan ri tanaj 6 mocaj 10 y napon c'a pa mocaj 20, ri Pablo nubij chi ri quiniman chic ri Dios can yec'o pa jun ch'a'oj espiritual. Rumari' nubij chique chi tiquicanoj quichuk'a' riq'ui ri Ajaf Jesús, riche (rixin) chi queri' cof yepa'e' chuwech ri itzel winek, y ma yetzak ta pa ruk'a'.
1
Ri San Pablo nutek el rutzil quiwech ri kach'alal
Riyin ri Pablo, yin jun ru'apóstol ri Jesucristo ruma yari' ri ruraybel ri Dios. Y ntz'ibaj c'a el re wuj re' chiwe riyix lok'olaj tak wach'alal, ri yixc'o pa tinamit Efeso; riyix ri can cukul wi ic'u'x* riq'ui ri Cristo Jesús. Y ya ta c'a ri utzil y ri uxlanibel c'u'x ri nuya' ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo ri xtic'oje' pa tak iwánima chi'iwonojel.
Q'uiy bendición nikac'ul ruma ri Cristo
Tikaya' c'a ruk'ij ri Dios ri Rutata' ri Kajaf Jesucristo, ruma Riya' nuya' ronojel bendición riche (rixin) chila' chicaj chake riyoj ri xa jun chic kabanon riq'ui ri Cristo. Ruma tek can c'a ma jane c'o ta re ruwach'ulef, yari' tek xojrucha' yan. Xojrucha' ruma ri Cristo; queri' xuben ri Dios ruma nrajo' chi riyoj yoj-oc lok'olaj tak ralc'ual Riya', y man ta jun etzelal c'o pa tak kac'aslen. Y ruma chi ri Dios sibilaj yojrajo' rumari' tek ruch'obon chic pe chi nuben chake chi yoj-oc ralc'ual,§ ruma can queri' ri ruraybel pa kawi'. Queri' xuben ri Dios riche (rixin) chi niya'ox (nya') ruk'ij ruc'ojlen ruma ri nimalaj rutzil ránima pa kawi'.* Y ruma c'a ri rutzil ri kac'ulun, rumari' tek xa jun chic kabanon riq'ui ri lok'olaj Ruc'ajol. Y ri Dios, ruma chi can sibilaj nrajo' ri Ruc'ajol, rumari' can yojruc'ul chuka' riyoj. Ri Ruc'ajol xcom kuma riyoj y xbiyin ri ruquiq'uel riche (rixin) chi xutoj y xucuy ri kamac. Jabel c'a nik'alajin chi ri nimalaj rutzil ri Dios can achi'el jun nimalaj beyomel ri xkac'ul, ruma xutek pe ri Cristo chkacolic. Y ri rutzil ri Dios ri ruya'on chake sibilaj nim, ruma nuya' q'uiy etamabel chake y nuya' chuka' q'uiy kana'oj. Ruma can xuk'alajsaj wi c'a chkawech ri ruraybel Riya' ri majun bey k'alajsan ta;§ y can pa ránima c'a Riya' xpe wi chi xuk'alajsaj chkawech ri ruch'obon pe, 10 chi tek nberila' ruk'ijul, tek tz'aket chic ri tiempo, can pa ruk'a' ri Cristo* xtuya' wi ronojel ri c'o chila' chicaj y ri c'o wawe' chuwech re ruwach'ulef. Y xa jun xtiquiben.
11 Can ruma chi xa jun chic kabanon riq'ui ri Cristo tek c'o kaherencia riyoj, ruma queri' ruch'obon chic pe ri Dios chi nikac'ul. Y can ronojel wi c'a ri ruch'obon chi nuben, can ya wi ri' ri ruraybel. Ri Dios ruch'obon c'a pe chi nikac'ul jun kaherencia 12 ruma nrajo' chi kuma riyoj ninimirisex§ ri rubi' y nuc'ul ruk'ij ruc'ojlen. Queri' nrajo' chake riyoj ri can pa nabey koyoben pe ri utzil ri xtuya' ri Cristo chake. 13 Y riyix chuka' xiwac'axaj ri ruch'abel ri Dios. Can kitzij wi c'a ri ch'abel ri xiwac'axaj, y ya lok'olaj ch'abel ri' ri xc'amo pe colotajic chiwe. Riyix can xinimaj c'a ri Cristo, y ri Dios xuya' ri Lok'olaj Espíritu chiwe,* can achi'el wi ri rutzujun (rusujun) pe chi nuya'. Y ri Lok'olaj Espíritu ri' yari' retal chi yix riche (rixin) chic ri Dios. 14 Y ri Lok'olaj Espíritu ri c'o chic kiq'ui, re' jun retal chi riyoj c'o jun kaherencia ri xtikac'ul re chkawech apo. Re' xtikac'ul pero c'a ya tek xquecolotej el chuwech ri mac quinojel ri ye riche (rixin) chic ri Dios. Y ronojel re' can riche (rixin) wi chi ninimirisex ri rubi' ri Dios ruma chi can c'o nimalaj ruk'ij ruc'ojlen.
Tek ri Pablo xuc'utuj chare ri Dios chi nuya' ta quina'oj ri kach'alal aj Efeso
15 Rumari' tek xinwac'axaj chi riyix can cukul ic'u'x riq'ui ri Ajaf Jesús, y tek xinwac'axaj chi sibilaj ye'iwajo' quinojel ri nic'aj chic lok'olaj tak kach'alal, 16 can ma yitane' ta chi yimatioxin chare ri Dios iwuma riyix, ruma binakil yixoka chuwe y nben orar pan iwi'. 17 Nc'utuj chare ri Dios chi ri Lok'olaj Espíritu ri niya'o ri na'oj, can ta xtuya' pa ruq'uiyal chiwe.§ Ri Lok'olaj Espíritu q'uiy ta xtuk'alajsaj chiwech, riche (rixin) chi niwetamaj ruwech ri Dios. Yare' ri nc'utuj chare ri Tata'ixel ri c'o ruk'ij ruc'ojlen; ri Dios ri riche (rixin) ri Kajaf Jesucristo. 18 Nc'utuj c'a chare ri Dios chi xtusakirisaj ta ri ina'oj, riche (rixin) chi nik'ax ta chiwech ri utzil ri koyoben ri rutzujun (rusujun) ri Dios chake, ruma can riche (rixin) chi niwoyobej ri utzil ri' tek xixrusiq'uij (xixroyoj). Nc'utuj chuka' chi nik'ax ta chiwech chi ri herencia* riche (rixin) ri chila' chicaj can utz y jabel, jun herencia ri can achi'el jun nimalaj beyomel. Y can xtoc wi kiche (kixin) junan quiq'ui quinojel ri lok'olaj tak kach'alal. 19 Nc'utuj c'a chuka' ruma nwajo' chi riyix xtik'ax ta chiwech chi can sibilaj nim ri ruchuk'a' ri Dios ri c'o kiq'ui riyoj ri kaniman. Ri ruchuk'a' ri c'o kiq'ui riyoj junan riq'ui ri ruchuk'a' ri xucusaj 20 tek xuc'asoj ri Cristo chiquicojol ri caminaki' y xuben chare chi xbetz'uye' chila' chicaj pa rajquik'a'§ Riya'. 21 Ri Cristo xban c'a chare ruma ri Dios chi ya Riya' ri can sibilaj nim ruk'ij que chiquiwech ri ángeles.* Y can sibilaj nim ruk'ij que chiquiwech ri aj k'atbel tak tzij, y ri nic'aj chic ri c'o uchuk'a' pa quik'a' y ri can c'o quik'ij. Riya' sibilaj nim que chiquiwech quinojel; ma xu (xaxe) ta chupan re tiempo re', xa can queri' chuka' ri chkawech apo. 22 Ri Dios xuya' ronojel pa ruk'a' ri Cristo,§ y can xuben chuka' chake chi ya Riya' ri jolomaj (wi'aj) ri c'o pa kawi' konojel riyoj ri kaniman, ri nibix iglesia chake. 23 Can yoj c'a riyoj ri iglesia ri yoj oconek ruch'acul ri Cristo,* rumari' can tz'aket kabanon. Riya' can ronojel c'a lugar c'o wi, y runojsan ronojel.
* 1:1 Col. 1.2. 1:4 1 P. 1.2. 1:4 Lc. 1.74, 75. § 1:5 Jn. 1.12; Ro. 8.29. * 1:6 Ro. 3.24. 1:7 Ro. 3.24; He. 9.12. 1:8 Col. 2.3. § 1:9 Col. 1.26. * 1:10 Ef. 1.22. 1:11 Ro. 8.17. 1:11 Is. 46.10. § 1:12 2 Ts. 2.13. * 1:13 Jl. 2.28, 29; 2 Co. 1.22. 1:14 Hch. 20.28; Ro. 8.23; 2 Co. 5.5. 1:15 Col. 1.3, 4. § 1:17 Col. 1.9. * 1:18 Hch. 26.18. 1:19 Col. 1.29. 1:20 Hch. 2.24. § 1:20 Sal. 110.1; Col. 3.1. * 1:21 He. 1.4. 1:21 Col. 2.10. 1:21 Fil. 2.9. § 1:22 Mt. 28.18; He. 2.7. * 1:23 Ro. 12.5.