3
Ri samaj ri ya'on chare ri Pablo, ya ri nutzijoj chique ri ma ye israelitas ta ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic
Rumac'ari' riyin ri Pablo, yin ya'on pa cárcel* ruma ntzijoj ri ruch'abel ri Cristo Jesús chiwe riyix ri ma yix israelitas ta. Y riyin nbij chi riyix iwac'axan chi ri Dios ruya'on re samaj re' chuwe, riche (rixin) chi nk'alajsaj ri utzil ri ruya'on chiwe riyix. Ojer ca, pa quitiempo ri kati't kamama' ma jane k'alajsan ta jabel ri ruch'obon pe ri Dios pan iwi'. Yac'a re wacami ri Dios ruk'alajsan chic chuwe riyin, can achi'el ri xintz'ibaj yan juba' chiwe. Y tek riyix xtisiq'uij re wuj re', xtiwetamaj c'a chi can k'alajsan chic chinuwech ruma ri Dios ri ma can ta k'alajsan ojer ca chrij ri Cristo. Re' ma can ta k'alajsan pe chiquiwech ri winek ri xec'oje' ojer ca. Xa c'a ya re wacami xk'alajsex ruma ri Lok'olaj Espíritu chiquiwech ri lok'olaj tak apóstoles riche (rixin) ri Cristo y chiquiwech ri profetas ri yek'alajsan ri ruch'abel ri Dios. C'a ya c'a re wacami xuk'alajsaj chi riyix ri ma yix israelitas ta c'o chuka' ri herencia xtiwil junan kiq'ui riyoj israelitas.§ Y junan chi yoj ruk'a' raken ri Cristo y kiche (kixin) konojel ri utzil ri rutzujun (rusujun) pe ri Dios. Y ronojel re' ruma ri Cristo Jesús y ruma chuka' kaniman ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic.
Y ruma ri rutzil ri Dios ri yatajnek chuwe tek riyin xinoc rusamajel riche (rixin) chi ntzijoj ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic. Ri Dios can riq'ui c'a ri ruchuk'a' xsamej pa wánima rumari' tek nben re samaj re'.*
Riyin xa majun oc nuk'ij que chiquiwech quinojel ri lok'olaj tak kach'alal. Yac'a ri Dios xuya' ri rutzil chuwe riche (rixin) chi ntzijoj chiwe riyix ri ma yix israelitas ta ronojel ri nimalaj utzil ri nuya' ri Cristo chiwe, ri can achi'el jun nimalaj beyomel, ruma chi can sibilaj nim, y ri ti kach'obonic ma janipe' ta chi nik'ax chuwech. Y ruya'on chuka' chuwe riche (rixin) chi nk'alajsaj chiquiwech ri winek ri can ojer chic ruch'obon pe ri Dios chi nuben. Tek ri Dios c'a ma jane tuben re ruwach'ulef y ronojel ri yec'o,§ can yari' tek xuch'ob yan ri achique nuben. Y xa c'a ma jane q'uiy ta tiempo tuk'alajsaj.* 10 Ri Dios nrajo' c'a chi ri c'o nimalaj tak uchuk'a' pa quik'a' ri yec'o chila' chicaj niquitz'et ri utzil ri nuben chake riyoj ri kaniman chic Riya' ri nibix iglesia chake. Y queri' tiquetamaj c'a chi ri Dios sibilaj q'uiy na'oj ri c'o riq'ui. 11 Ri Dios can ruch'obon pe chi queri' nibanatej, chi tetamex ri utzil ri nuc'om pe ri Kajaf Cristo Jesús. 12 Y riyoj ri xa jun chic kabanon riq'ui ri Cristo, ma nikaxibij ta chic ki' chi yojjel apo riq'ui ri Dios. Xa can cukul kac'u'x§ yojjel apo riq'ui ruma kaniman ri Cristo. 13 Rumari' nchilabej c'a chiwe chi ma timalij ta ic'u'x y ma tibison ta ri iwánima, tek yinitz'et chi riyin nk'axaj tijoj pokonal* iwuma riyix. Xa quixquicot c'a ruma re nk'axaj, ruma chi riq'ui re' nik'alajin chi can c'o ik'ij.
Ri ajowabel riche (rixin) ri Cristo sibilaj nim que chuwech ri nikach'ob riyoj
14 Rumari' tek riyin yixuque' chuwech ri Dios ri Rutata' ri Kajaf Jesucristo. 15 Ruma ri yec'o chic chila' chicaj y ri c'a yojc'o na wawe' chuwech re ruwach'ulef can kac'uan chic c'a rubi' ri Dios ruma can yoj rufamilia chic. 16 Y Riya' can c'o wi nimalaj ruk'ij ruc'ojlen ri can achi'el jun nimalaj beyomel. Y rumari' riyin nc'utuj utzil chare pan iwi' riyix riche (rixin) chi ri Lok'olaj Espíritu tuya' ruchuk'a' pa tak iwánima.§ 17 Nc'utuj chuka' chare chi xtuben ta chiwe chi can nicukuba' ic'u'x riq'ui, riche (rixin) chi can ta nic'oje' ri Cristo pa tak iwánima. Y riq'ui ri' can ta xtibe ka ruc'amal ri ajowabel* iwuq'ui y nitique' chiri' pan iwánima. 18 Y rumari' can ta yixcowin chi xtik'ax jabel chiwech quiq'ui quinojel ri lok'olaj tak kach'alal, ri janipe' rubanic ri ajowabel ri c'o riq'ui ri Cristo; janipe' ruwech, janipe' raken, janipe' rujotolen y janipe' ka rupan. 19 Can xtiwetamaj ta c'a chrij ri ajowabel ri c'o riq'ui ri Cristo; jun ajowabel ri sibilaj nim que chuwech ri yojcowin nikach'ob riyoj. Queri' nc'utuj chare ri Dios pan iwi' ruma nwajo' chi can nojnek ta iwánima chiretamaxic kas achique rubanic ri Dios.
20 Tikaya' c'a ruk'ij ri Dios. Riya' can c'o ronojel uchuk'a' riq'ui, uchuk'a' ri can nisamej pa tak kánima. Yac'a Riya' ma xu (xe) ta wi ri nikac'utuj chare ri nicowin nuben, xa can c'o c'a más ri nicowin nuben. Can ma yojcowin ta c'a nikach'ob ronojel ri nicowin nuben Riya'. 21 Y kuma riyoj ri xa jun chic kabanon riq'ui ri Cristo Jesús ri nibix iglesia chake, ri Dios nuc'ul ta c'a ruk'ij ruc'ojlen riche (rixin) xtibe k'ij xtibe sek. Amén.
* 3:1 Hch. 21.33; 2 Ti. 2.10. 3:2 Hch. 9.15; Ro. 1.5. 3:4 Ef. 6.19. § 3:6 Ga. 3.14. * 3:7 Ro. 15.18. 3:8 Sal. 31.19; Jn. 1.16; Fil. 4.19. 3:8 Col. 1.27. § 3:9 Sal. 33.6; Jn. 1.3; Col. 1.16. * 3:9 Mt. 13.17; Ro. 16.25, 26; 1 Co. 2.7, 10. 3:11 Ef. 1.11. 3:12 Ef. 2.18. § 3:12 Mr. 11.22. * 3:13 2 Co. 1.6. 3:14 Ro. 14.11; Fil. 2.10. 3:16 Col. 1.11. § 3:16 Sal. 28.8; Is. 40.29-31. * 3:17 Jn. 14.23. 3:20 Ro. 16.25. 3:21 1 Ti. 1.17.