Ri nabey wuj ri xutz'ibaj ri apóstol San Pablo chique ri kach'alal ri yec'o pa Tesalónica
Yare' ri nabey wuj ri xutek ri apóstol San Pablo chique ri quiniman chic ri Dios ri yec'o pa tinamit Tesalónica. Tek riya' xrac'axaj chi ri kach'alal ma rubanon ta ca'i' quic'u'x, astape' can c'o ruc'ayewal ri ntajin niquik'axaj, rumari' tek xutek re nabey wuj re' chique. Y nubij chi ri Pablo can sibilaj niquicot y nimatioxin chare ri Dios cuma riye', ruma can xrac'axaj wi chi ma quiya'on ta ca ri tijonic ri xuc'ut ca chiquiwech. Y nubij chuka' chi can tiquitija' quik'ij chupan ri c'ac'ac' c'aslen ri xuya' ri Dios chique.
Chupan ri tanaj 1 mocaj 1 y napon c'a pa mocaj 13 chare ri tanaj 3, ri Pablo nubij chi c'o quicoten pa ránima y nimatioxin chare ri Dios cuma ri kach'alal ri' chi can quic'uan jun c'aslen ri nuya' ruk'ij ruc'ojlen ri Dios. Y nubij chuka' chique chi can sibilaj yenatej chare y c'o ruraybel chi napon chic jun bey quiq'ui.
Chupan ri tanaj 4 mocaj 1 y napon c'a pa mocaj 12, nubij chuka' chique chi can tiquitija' quik'ij chi yeq'uiy riq'ui ri quic'aslen, y tiquic'uaj jun c'aslen ri nika chuwech ri Dios.
Chupan ri tanaj 4 mocaj 13 y napon c'a pa mocaj 11 chare ri tanaj 5, ri Pablo nuk'alajsaj chiquiwech ri kach'alal ri achique rubanic tek xtitzolin chic pe jun bey ri Kajaf Jesucristo. Nubij chi ri ye caminek chic el can xquec'astej wi y ri c'a ye q'ues tek xtipe ri Ajaf can xque'uc'uex chuka' el junan quiq'ui. Y nubij chuka' chi nic'atzin chi niquicukubala' quic'u'x, y tiquitola' qui' riche (rixin) chi nicuke' más quic'u'x chupan ri c'ac'ac' c'aslen ri xuya' ri Dios chique.
Y chupan ri tanaj 5 mocaj 12 y napon c'a pa mocaj 24, ri Pablo yerupixabaj ri kach'alal riq'ui ri achique rajawaxic chi niquiben chupan ri quic'aslen.
1
Ri San Pablo nutek el rutzil quiwech ri kach'alal
Riyin ri Pablo ye wachibilan ri kach'alal Silvano y ri Timoteo,* nikatz'ibaj c'a el re wuj re' chiwe riyix kach'alal ri yix riche (rixin) ri iglesia pa Tesalónica. Riyix ri xa jun chic ibanon riq'ui ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo. Y ya ta c'a ri utzil y ri uxlanibel c'u'x ri nuya' ri Katata' Dios y ri Ajaf Jesucristo ri xtic'oje' pa tak iwánima chi'iwonojel.
Ri utzilaj quic'aslen ri kach'alal aj Tesalónica
Riyoj binakil yixkanataj ri pa tak ka'oración. Can nikamatioxij chare ri Katata' Dios iwuma riyix. Ruma binakil noka chikac'u'x ri samaj ri niben riyix, ruma icukuban ic'u'x riq'ui ri Jesucristo. Noka chikac'u'x chi sibilaj yixsamej ruma niwajo' ri Jesucristo. Y riq'ui coch'onic iwoyoben apo§ ri k'ij tek xtipe chic ri Kajaf Jesucristo. Kach'alal, riyoj ketaman chi ri Dios can yixrajo' wi, y ketaman chuka' chi ri Dios can yix rucha'on chic. Ruma tek xkatzijoj chiwe ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic, ma kayon ta riyoj ri xojtzijon. Xa can ya ruchuk'a' ri Lok'olaj Espíritu ri xojto'o chutzijoxic.* Y xk'alajin chi ri xkatzijoj chiwe, can ruch'abel wi ri Dios. Y chuka' tek xojc'oje' chicojol, riyix xitz'et ri utzilaj c'aslen ri xkac'uaj. Ruma xkajo' chi xinimaj ri lok'olaj ch'abel ri niya'o colotajic.
Y riyix can xitzekelbej chuka' achi'el ri c'aslen ri kac'uan riyoj y xitzekelbej chuka' achi'el ri c'aslen ri xuc'uaj ri Ajaf. Ruma tek xinimaj ri ruch'abel ri Dios, sibilaj xixetzelex cuma ri winek ri ma quiniman ta ri ruch'abel ri Dios. Pero ma riq'ui wi chi c'o tijoj pokonal ri nik'axaj, riyix ma xixbison ta. Ruma ya ri Lok'olaj Espíritu xya'o quicoten pa tak iwánima. Y quec'ari' tek riyix xixoc c'ambel quina'oj quinojel ri quiniman chic ri Jesucristo ri yec'o pa tak nic'aj chic tinamit ri chiri' pa ruwach'ulef Macedonia, y chuka' pa tak tinamit ri yec'o pa ruwach'ulef Acaya. Riye' quic'axan chi riyix aj Tesalónica can riq'ui ronojel iwánima iniman ri Jesucristo. Y rumari' xbe c'a rutzijoxic ri ruch'abel ri Ajaf pa ronojel lugar y ma xu (xe) ta c'a ri pa Macedonia y Acaya ri xetamex wi, xa can xetamex chuka' cuma ri winek pa ronojel lugar chi riyix can iniman ri Dios riq'ui ronojel iwánima y ma rajawaxic ta chi nikatzijoj riyoj. Ruma riye' niquitzijoj chi tek xojapon iwuq'ui riyix, can xojic'ul jabel. Niquitzijola' chuka' chi riyix xinimaj ri c'aslic Dios, y ma xiya' ta chic quik'ij dios ri xa ye banon cuma winek riche (rixin) chi queri' xichop rubanic ri nrajo' ri kitzij Dios. 10 Y chuka' niquitzijola' chi iwoyoben ri k'ij tek ri Jesucristo ri Ruc'ajol ri Dios, xtipe chic jun bey chila' chicaj. Riyix iwetaman chi Riya' xc'astej el chiquicojol ri caminaki' ruma ri ruchuk'a' ri Dios. Y chuka' iwetaman chi ya Riya' ri xkojcolo chuwech ri ruc'ayewal ri xtipe.
* 1:1 1 Ts. 3.6. 1:1 Hch. 17.1-9. 1:2 Ro. 1.8, 9; Fil. 1.3, 4. § 1:3 Ro. 2.6, 7. * 1:5 1 Co. 2.4. 1:5 1 Ts. 2.10. 1:10 Hch. 1.11; Fil. 3.20; Tit. 2.13; He. 9.28; Ap. 1.7.