3
Kach'alal, ruma sibilaj xixkajo', rumac'ari' can xapon na wi jun k'ij tek ma xkacoch' ta chic riche (rixin) chi niketamaj ri achique ibanon. Y rumari' xkabij chi utz yojcanaj ca kayon pa tinamit Atenas. Y xkatek c'a el ri kach'alal Timoteo riche (rixin) chi xixberutz'eta' ca. Ruma riya' jun rusamajel chuka' ri Dios* y can kachibil ki' riq'ui chutzijoxic ri lok'olaj ruch'abel ri Cristo ri niya'o colotajic. Y xkatek c'a el ri kach'alal Timoteo riche (rixin) chi can nberuya' iwuchuk'a' y yixrupixabaj chuka' riche (rixin) chi más nicukuba' ic'u'x riq'ui ri Jesucristo. Riche (rixin) chi queri' man ta jun nisach ruc'u'x chupan ri tijoj pokonal ri yixtajin nik'axaj, ruma riyix iwetaman chi pa kac'aslen riyoj ri kaniman ri Jesucristo, can c'o chi nikak'axaj tijoj pokonal. Tek xojc'oje' iwuq'ui, xkabij chiwe chi nipe tijoj pokonal pa kac'aslen. Y jabel iwetaman chi achi'el ri xkabij ca chiwe, can que wi ri' ri banatajnek. Y ruma ri ma xincoch' ta chic riche (rixin) chi nwetamaj ri achique ibanon riyix, rumari' xintek el ri Timoteo iwuq'ui, riche (rixin) chi xberetamaj pe wi c'a icukuban na ic'u'x riq'ui ri Jesucristo. Ruma xinbij chi riq'ui juba' ri itzel winek xuben chiwe chi xiya' ca ri Jesucristo,§ y xa majun c'a xtrejkalej ri samaj* ri xkaben chicojol.
Pero wacami niquicot ri kánima ruma xkac'axaj yan ri achique ibanon. Ruma xtzolin yan pe ri Timoteo. Riya' xubij chake chi can icukuban ic'u'x riq'ui ri Jesucristo, y chi ye'iwajo' quinojel. Chuka' xorubij chake chi binakil yojnatej chiwe y can niquicot ri iwánima tek yojnatej chiwe. Y xorubij chuka' chi ma xu (xe) ta wi riyoj ri yojajowan chi yixkatz'et. Xa can queri' chuka' ri iraybel riyix. Y rumari', kach'alal, sibilaj quicoten xkana' pa kánima ruma xkac'axaj chi riyix can icukuban ic'u'x riq'ui ri Jesucristo. Re' sibilaj quicoten xuya' chake riyoj. Astape' yojtajin chuk'axaxic tijoj pokonal, y astape' nikatij sibilaj pokon, ri kánima niquicot ka iwuma. Ruma riyoj can xcuke' kac'u'x tek xkac'axaj chi riyix can cof yixc'o riq'ui ri Ajaf Jesucristo. Y can achi'el xkil jun c'ac'ac' c'aslen xkana' riyoj. Y ruma c'a ri quicoten ri niya' riyix pa kánima, ¿achique ta cami chi matioxinic ri utz chi nikaya' chare ri Dios iwuma riyix? Ruma can sibilaj quicoten ri c'o pa kánima riq'ui ri Dios iwuma riyix. 10 Y can nikatij kak'ij chi pak'ij chi chak'a' nikac'utuj chare ri Dios, chi xkojcowin ta xkojapon iwuq'ui, riche (rixin) chi queri' xtikac'ut más ri ruch'abel ri Dios chiwech ri nic'atzin riche (rixin) chi nitz'aket ri icukbel c'u'x riq'ui ri Jesucristo.
11 Rumari' nikajo' chi xtuben ta ri Katata' Dios y ri Kajaf Jesucristo chake chi xkojcowin ta xkojapon iwuq'ui. 12 Kach'alal, riyoj nikajo' chi ri Ajaf xtuben ta chiwe chi can niwajo' más iwi'.§ Y queri' chuka' que'iwajo' quinojel ri winek ri ma quiniman ta ri Jesucristo. Can tiwajo' iwi' achi'el kabanon riyoj iwuq'ui riyix. 13 Riche (rixin) chi queri' can xticuke' ic'u'x riq'ui ri Jesucristo, chi ch'ajch'oj ta ri ic'aslen chuwech ri Katata' Dios ronojel k'ij, riche (rixin) chi queri' man ta jun itzel yixtajin chubanic tek xtipe chic jun bey ri Kajaf Jesucristo, ye rachibilan pe quinojel ri lok'olaj tak ralc'ual ri Dios ri yec'o chic riq'ui Riya'.
* 3:2 1 Co. 16.10. 3:3 Hch. 20.23, 24. 3:4 1 Ts. 2.14. § 3:5 2 Co. 11.3. * 3:5 Fil. 2.16. 3:8 Fil. 4.1. 3:10 1 Ts. 2.17. § 3:12 1 Ts. 4.10.