4
Mare' can takaxibij-ki' chin man takaban ancha'l xquiban re vinak re', roma xa man xkojoc-ta chupan re uxlanen re rubin can re Dios che nuya', y reja' xa can c'a rutz'amon rusujic chaka chin che yoj yojoc-ta chupan re uxlanen re'. Roma re utzulaj ch'abal chin re Dios tzijon chaka yoj, can ancha'l xtzijos chique re kavinak xe'c'ue' ajuer can. Pero chique reje' man jun xoc-va re utzulaj ch'abal chin re Dios, roma reje' man xquinimaj-ta. Y re Dios xubij chiquij re man xe'niman-ta richin:
Yen ximban jurar roma re voyoval y ximbij:
Can katzij nimbij che man jun bey xque'oc-ta chupan re uxlanen re ninya'.
Quire' xubij re Dios.
Riq'uin re' can nik'alajin che yoj re kaniman re Dios yojoc chupan re uxlanen re nuya' reja', y re uxlanen re' xtiquir-pa ja tak re Dios xuq'uis rubanic re ruch'ulef. Y re' kataman roma chupan re ruch'abal re Dios re tz'iban can, nubij:
Re Dios xuxlan chupan re ruvuk k'ij,
tak xuq'uis rubanic ronojel re ruch'ulef y re rocaj.
Y chuka' re Dios nubij chupan re ruch'abal re tz'iban can, tak xubij chiquij re kavinak xe'c'ue' ajuer can re man xe'niman-ta richin:
Cama-va xque'oc-ta chupan re uxlanen re ninya' yen.
Roma re kavinak xe'c'ue' ajuer can, xquic'axaj re utzulaj ch'abal chin re Dios, pero reje' man xquiban-ta re xquic'axaj, y mare' man xe'oc-ta chupan re uxlanen re nuya' re Dios. Jac'a yoj can yi'on k'ij chaka che yojtiquir yojoc chupan re uxlanen re'. Y tak k'axnak chic q'uiy tiempo, re Dios xusuj chic jun bey re uxlanen re' chique re vinak. Y ja re Rey David re xucusaj y xuya' pa ránma re ch'abal re nbin chic-ka, y ja quire' nubij:
Vo xa xtic'axaj re ruch'abal re Dios vocame,
man ticoversaj re ivánma.
Quire' re ch'abal re xuya' re Dios pa ránma re David.
Y re uxlanen re kabim-pa mana-ta re' re lugar re anche' xe'bapon-va re kavinak xe'c'ue' ajuer can, tak je'c'amom-pa roma re Josué. Roma xa ja chic re je quiy-quimam can reje' re jec'o chupan re lugar re', tak re Dios xusuj chic jun bey re uxlanen chique. Y mare' kataman che c'a c'o chic jun uxlanen quichin re je rutenemit re Dios. 10 Y tak xojoc-yan chupan re uxlanen re nuya' re Dios, c'ajare' xtiq'uis can re kasamaj y yoje'xulan ancha'l xuban re Dios, tak xuq'uis rubanic re ruch'ulef y re rocaj, reja' can xuxlan. 11 Can takatija' kak'ij chin yojoc chupan re uxlanen re' y man takaban ancha'l xquiban re kavinak xe'c'ue' ajuer can, reje' man xquinimaj-ta re xubij re Dios chique, y mare' man xe'oc-ta chupan re uxlanen re'.
12 Roma re ruch'abal re Dios can c'o-va ruc'aslen, y c'o ru-poder y más es rutza'n que chach xabanchique clase espada re banon ray che ca'e' lado. Roma man c'ayef-ta chach chin ndoc chupan re avánma, chupan re a-pensamiento, chupan re abakil y chupan re ebach' re tz'amayon richin ronojel re abakil, y chuka' rutaman andex re nakanojij. 13 Man jun vinak re nitiquir nuvovaj-ri' chach re Dios. Y man jun cosa re man-ta k'alaj chach reja', reja' can ronojel-va nutz'at. Y yoj tiene que xtakajach cuenta chach reja'.
Re Jesucristo re Ruc'ajol re Dios jare' re Kanamalaj Sacerdote
14 Hermanos, yoj c'o jun Kanamalaj Sacerdote re aponak chila' chicaj anche' c'o-va re Dios, y re' ja re Jesús re Ruc'ajol re Dios. Mare' man takaya' can rubixic che kaniman chic reja'. 15 Re Kanamalaj Sacerdote nujoyovaj kavach roma rutaman che manak kachuk'a'. Y reja' jabal rutaman, roma tak xc'ue' vova' chach re ruch'ulef, can xtojtobex chin che xmacun-ta. Xa can ronojel re niban chaka yoj, quire' xban cha reja', xaxe reja' man xmacun-ta. 16 Man takaxibij-ki' yojelon-apo riq'uin re Dios, roma c'o re Kanamalaj Sacerdote re nijoyovan kavach. Y vo xa yojelon-apo riq'uin re Dios, reja' chuka' xtujoyovaj kavach y xtuya-pa re utzil pa kave'. Y tak c'o jun cosa xtakac'alvachij, can jare' c'o-pa reja' kaq'uin chin yojruto'.
4:1 He 12.15. 4:2 He 3.18. 4:3 Sal 95.11; He 3.11. 4:4 Gn 2.2; Ex 20.11. 4:6 He 3.19. 4:7 Sal 95.7. 4:8 Hch 7.45. 4:9 Is 11.10; 60.19. 4:11 He 3.12, 18, 19. 4:12 Jer 23.29. 4:12 Ap 1.16; 2.16. 4:12 1 Co 14.24, 25; Ef 5.13. 4:14 He 3.1; 7.26. 4:15 Is 53.3. 4:15 Lc 22.28. 4:15 2 Co 5.21; 1 P 2.22. 4:16 He 10.19, 22.