Re ruca'n carta re xutz'ibaj can re apóstol San Juan
1
Re nabey tak tzij chin re carta re'
Yen Juan, re ec'uay quichin re hermanos, nintz'ibaj-a re carta re' chava rat hermana re yatcha'on roma re Dios. Nintak-a ruxnokil-quivach re aval. Can katzij yixinjo'. Y man xe-ta yen re yinjovan ivichin, xa can yixquijo' chuka' conojel re nic'aj chic re quitaman chic re katzij ch'abal. Y roma c'o re katzij ch'abal pa tak kánma, mare' nakajo-ki'. Y re katzij ch'abal xtic'ue' kaq'uin chin nojel tiempo. Y can-ta q'uiy utzil xtic'ul chiyixnojel riq'uin re Karta' Dios, y riq'uin chuka' re Ajaf Jesucristo re Ruc'ajol re Karta' Dios, y can-ta xtijoyovax ivach. Y chuka' re ivánma can-ta otz nuna' roma iniman chic. Can xtic'ul-va ronojel re', roma ibanon confiar-ivi' riq'uin re katzij ch'abal y roma chuka' yixjovan.
Can nojel tiempo takatzekelbej re katzij ch'abal
Yen camas xinqui'cot pa vánma tak xe'nvel jun ca'e' chique re aval che can quitzekelben re katzij ch'abal, can ancha'l nubij re Karta' Dios chaka chupan re ruch'abal. Y vocame hermana, ninchalabej chava che tabana' re nubij re mandamiento chin re Dios, che can takajo-ki'. Y re mandamiento re' man c'ac'a-ta. Xa can jare' re chalabem-pa chaka tak xkanimaj re Dios. Y vo xa can ja re ye'rubij re Dios re ye'kaban, can nakajo-ki'. Roma reja' nubij che can takajo-ki'. Y yex itaman che quire' nubij, roma xic'axaj-yan tak xinimaj re Dios.
Y can je q'uiy c'a re ye'k'olo quichin re vinak re ye'biyaj chach re ruch'ulef, re ye'bin che re Jesucristo tak xpa vova' chach re ruch'ulef, man xoc-ta ancha'l yoj re yoj vinak. Y re nibin quire' chij re Jesucristo, jare' re nibex anticristo cha re nik'olo quichin re vinak. Jac'a yex re jabal yixsamajenak-pa riq'uin re Dios, tichajij re ic'aslen, chin quire' can-ta tz'akat re rajal-ruq'uixel xtic'ul roma re isamaj.
Jec'o vinak niquibij che c'o más na'oj quiq'uin chij re enseñanza chin re Jesucristo, y xa man quire-ta. Roma reje' pa ruq'uixel che ye'jelon-apo riq'uin re Jesucristo, xa ye'el-a riq'uin. Re ye'bin quire', manak re Dios quiq'uin. Jac'a yoj re man nakaya-ta can re enseñanza chin re Jesucristo, c'o re Karta' Dios y re Ruc'ajol kaq'uin. 10 Vo xa c'o jun xtapon chuchi-ivachoch y mana-ta re enseñanza chin re Jesucristo ruc'uan-apo chiva, man tic'ul y man tic'utuj chuka' ruxnokil-rach. 11 Roma vo xa xtic'ul y xtic'utuj ruxnokil-rach, can xtikalej chuka' yex re itzel tak banabal re ye'ruban re jun re'.
Ja ruq'uisibal tak ch'abal cha re carta re'
12 Y c'o q'uiy cosas ninjo' nimbij chiva. Pero man ninjo-ta nintz'ibaj más chupan re carta re'. Roma yen can ninrayij che yinapon iviq'uin, y c'ajare' tak xtimbij chiva, chin quire' re kánma can-ta nuna' che yojqui'cot.
13 Re je ral re avch'alal niquitak-a ruxnokil-avach. Re avch'alal re' can cha'on-va roma re Dios. Amén.
1:1 1 P 5.1. 1:1 2 Ts 2.13; 1 Jn 3.18. 1:3 1 Ti 1.2; Ap 1.4. 1:4 3 Jn 3. 1:5 1 Jn 2.7, 8. 1:6 Jn 14.15, 21; Ro 13.8; 1 Jn 2.24; 5.3. 1:7 1 Jn 2.22. 1:8 He 10.32, 35. 1:10 Ro 16.17; Ga 1.8, 9. 1:11 1 Ti 5.22. 1:12 3 Jn 13. 1:12 Jn 15.11.