2
Re nubij re Jesucristo chique re hermanos re jec'o pa tenemit Efeso
Tatz'ibaj-a cha re pa'al pa rue' re iglesia re c'o chire' pa tenemit Efeso, y tabij-a chique re hermanos chin re iglesia re', che yen re yin-ac'ayon re vuku' ancha'l ch'umil pa vajquik'a' y yen re yimbiyaj chiquicojol re vuku' ruc'ojlebal re banon cha k'anapuak, nimbij chique: Yen re Jesucristo ntaman ronojel re quitz'amon rubanic. Ntaman re jenipa' cosas quik'asalon y can quicoch'on roma re samaj, y ntaman chuka' che man quic'amon-ta-ka quivach re itzel tak vinak. Y can je'quitojtoben re ye'bin che je apóstoles y can xe'ka pa quik'a', che xa man je katzij-ta. Xa quion je tz'ucuy tak tzij. Re hermanos can quicoch'on quik'asalon tijoj-pokonal, y camas je'samajenak nutzij yen y can man je'cosnak-ta chubanic. Pero c'o jun cosa re mana-ta ye'tajin chubanic, y jare' re man nika-ta chinoch yen. Roma nabey camas xinquijo' y vocame xa man can-ta chic yinquijo' ancha'l xinquijo' nabey. Y te'ka chiquic'o'x re anche' je'tzekenak-va-pa. Chire' c'a chuka' titzolaj-va-pa quic'o'x. Can que'jovan ancha'l xe'jovan nabey. Roma vo xa man xtiquiban-ta quire', cha'nin xquinapon quiq'uin y xtinlisaj-a re quic'ojlebal candelas re anche' c'o-va. Y quire' xtimban chique vo xa man xtitzolaj-ta-pa quic'o'x. Pero chuka' c'a nik'alajin che c'a c'o ba' re otz pa quic'aslen, roma man quic'amon-ta quivach re vinak re nibex nicolaítas chique. Can otz-va che quire' quibanon, roma chuka' yen can nintzelaj re quibanabal re vinak re'. Mare', re anchique c'o ruxquin chin nuc'axaj, tuc'axaj re nubij re Espíritu Santo chique re vuku' iglesia. Roma re anchique xtich'acon, xtinya' k'ij cha chin nutaj rach re che' chin c'aslen, re c'o pa runic'ajal re lugar nibex paraíso cha, re lugar re anche' c'o-va re Dios.
Re nubij re Jesucristo chique re hermanos re jec'o pa tenemit Esmirna
Tatz'ibaj-a cha re pa'al pa rue' re iglesia re c'o chire' pa tenemit Esmirna, y tabij-a chique re hermanos chin re iglesia re', che yen re yinc'o nabey y re yinc'o chuka' pa ruq'uisibal, xinquimisas y can xinc'astaj, nimbij ronojel re': Che yen ntaman ronojel re quitz'amon rubanic, re tijoj-pokonal niquik'asala', re mamba'el, pero chinoch yen xa can je biyoma-va. Ntaman che re vinak re ye'bin che je israelitas, y can niquibij che quic'uan jun c'aslen otz chach re Dios y xa man katzij-ta, camas itzel tak cosas niquibij chivij. Pero re' xa jun grupo vinak chin re Satanás. 10 Pero re hermanos man tiquixibij-qui' chach re xtiquic'alvachij re chakavach-apo. Roma re itzel xtuban chique nic'aj re jec'o chiquicojol che xque'ruya' pa cárcel, roma re itzel can nrajo' nutz'at vo xa can katzij quibanon confiar-qui' riq'uin re Dios. Lajuj k'ij re xque'c'ue' pa tijoj-pokonal. Pero can-ta xtiquiban confiar-qui' riq'uin re Dios, astapa' can xque'bapon chach re camic. Y yen can xtinya' re qui-premio, y re premio re' ja re xtiquic'ul re quic'aslen re man niq'uis-ta. 11 Mare', re anchique c'o ruxquin chin nuc'axaj, tuc'axaj re andex nubij re Espíritu Santo chique re vuku' iglesia. Roma anchique xtich'acon, man xtapon-ta chupan re tijoj-pokonal chin re ruca'n camic.
Re nubij re Jesucristo chique re hermanos re jec'o pa tenemit Pérgamo
12 Tatz'ibaj-a chuka' cha re pa'al pa rue' re iglesia re c'o chire' pa tenemit Pérgamo, y tabij-a chique re hermanos chin re iglesia re', che yen re yin-ac'ayon re espada re can es rutza'n y che ca'e' lado c'o-va ray, nimbij: 13 Yen ntaman ronojel re quitz'amon rubanic. Y ntaman chuka' che chire' pa quitenemit tz'uyul-va re Satanás. Pero man riq'uin re' reje' can man xinquiya-ta can roma re nube' can c'a c'as pa tak cánma, y c'a quibanon confiar-qui' viq'uin. Y can man xinquimistaj-ta can chupan re k'ij tak re Antipas xquimisas. Reja' xutzijoj re nuch'abal, y roma man xuya-ta can rutzijosic re nuch'abal, mare' xquimisas chire' pa tenemit re anche' tz'uyul-va re Satanás. 14 Pero re hermanos re jec'o chire' pa Pérgamo c'a c'o banabal re man ye'ka-ta chinoch re ye'tajin chubanic. Re chire' chiquicojol jec'o re man niquijo-ta niquiya' can re itzel enseñanza chin re Balaam re xe'rubij cha re Balac, che tubana' chique re israelitas che ye'tzak pa mac, che que'quitijla' re cosas re sujun chic chiquivach imágenes re xa vinak je'banayon-ka, y che re achi'a' y re ixoki' tiquicanola-qui' chin ye'macun. 15 Y jec'o chuka' hermanos re man niquijo-ta niquiya' can re qui-enseñanza re vinak re nibex nicolaítas chique. Y re itzel tak enseñanzas re', xa can man ye'ka-ta chinoch yen. 16 Mare' tiquiya' can rubanic re itzel c'aslen y titzolaj-pa cánma. Roma vo xa man xtitzolaj-ta-pa cánma, can ja xquinapon-yan quiq'uin, y ja riq'uin re espada re ndel-pa pa nuchi' xtimban-va ayoval quiq'uin. 17 Mare', re anchique c'o ruxquin chin nuc'axaj, tuc'axaj re nubij re Espíritu Santo chique re vuku' iglesia. Roma re anchique xtich'acon, can xtinya' re vay rubini'an maná cha, vay re yacon can. Y chuka' xtinya' jun ch'et aboj sak cha, re anche' tz'iban-va-a jun be'aj c'ac'a. Y re c'ac'a be'aj re', xaxe c'a re anchok cha niya-va re ch'et aboj xaxe re' re nitaman anchique che be'aj re'.
Re nubij re Jesucristo chique re hermanos re jec'o pa tenemit Tiatira
18 Y chuka' tatz'ibaj-a cha re pa'al pa rue' re iglesia re c'o chire' pa tenemit Tiatira, y tabij-a chique re hermanos chin re iglesia re', che yen, re yin Ruc'ajol re Dios, re can ancha'l rurep-k'ak' re nuk'onach y chuka' re vakan re can nitz'eneloj re can ancha'l bronce, nimbij: 19 Yen ntaman ronojel re quitz'amon rubanic. Ntaman che camas ye'jovan, y can quibanon confiar-qui' viq'uin, y can ye'quito' re nic'atzin che ye'to', can quitaman ye'coch'on, y can c'o-va más re ye'tajin chubanic vocame que chach nabey. 20 Pero c'o jun cosa re man nika-ta chinoch re ye'tajin chubanic, y re' ja re man jun tzij quibin cha re ixok Jezabel che man tuban re ntajin chubanic. Roma re Jezabel nubij che can ja re Dios nibin cha che nutzijoj re ruch'abal re Dios, pero xa man katzij-ta. Roma can nuban chique re nusamajela' che ye'ka pa mac. Nubij chique che tiquitija' re cosas re sujun chic chiquivach imágenes re xa vinak je'banayon-ka, y che re achi'a' y re ixoki' tiquicanola-qui' chin ye'macun. 21 Y yen can nyi'on k'ij cha chin che nuya-ta can rubanic re mac, ancha'l re mac re nubanala' quiq'uin achi'a', y che nitzolaj-ta-pa ruc'o'x viq'uin. Pero reja' xa can binak ránma riq'uin re mac y man nitzolaj-ta-pa ruc'o'x. 22 Y roma man nrajo-ta nuya' can rubanic re rumac, can xtimban cha che nika chuch'at, y chuka' conojel re je'banayon mac riq'uin, camas tijoj-pokonal xtiquik'asaj. Y quire' xtimban chique vo xa man xtiquiya-ta can rubanic re mac y vo xa man xtitzolaj-ta-pa quic'o'x viq'uin. 23 Y conojel re ral re ixok re' xque'nquimisaj chin quire' can tiquitamaj conojel iglesia, che yen ntaman re andex niquinojij y ntaman chuka' re c'o pa tak cánma conojel vinak. Y cada jun can ancha'l rubanic re rubanabal, can quire' chuka' rubanic re ruq'uixel xtuc'ul. 24 Jac'a re nic'aj chic re jec'o pa Tiatira re man quitzekelben-ta re ru-enseñanza re Jezabel, y chuka' man xquitamaj-ta rach re Satanás y re runojebal, ancha'l niquibij re quitzekelben re ixok Jezabel che can otz natamaj re namalaj runojebal re Satanás. Pero re nic'aj chic re jec'o pa Tiatira, can otz xquiban che can man xquitamaj-ta rach re Satanás, y man jun chic cosa ninchalabej chique. 25 Xaxe re ninjo' yen ja che man tiquiya' can rubanic re otz. Y can ja-ta re' re ye'tajin chubanic tak yen xquimpa chic jun bey. 26 Y conojel re xque'ch'acon y can xtiquiban-va re xtimbij chique, c'aja tak xtapon re ruq'uisibal k'ij chin re quic'aslen chach re ruch'ulef, can xtinya' autoridad pa quik'a', chin che reje' re xque'bano gobernar pa quive' re vinak re jec'o pa tak naciones. 27 Can ancha'l rubanom-pa re Nata' chua yen. Can ruyi'om-pa autoridad pa nuk'a' chin yinc'ue' pa quive' conojel naciones. Y re anchok chique xtinya-va poder, can xtiquiban gobernar pa quive' re naciones riq'uin ronojel poder. Can ancha'l che jun ch'ich' c'o pa quik'a', chin che man c'ayef-ta ye'quipaxla', can ancha'l que'paxex bojo'y. 28 Y chuka' can xtinjach re nema-ch'umil pa quik'a', re nema-ch'umil re nik'alajin cumaj-yan. 29 Mare', re c'o ruxquin chin nuc'axaj, can tuc'axaj re nubij re Espíritu Santo chique re iglesias.
2:1 Hch 19.1. 2:2 Sal 1.6; Mt 7.23. 2:2 2 P 2.1; 1 Jn 4.1. 2:3 Ga 6.9; He 12.3, 5. 2:4 Jer 2.2. 2:5 Mt 21.41; 24.48-51; Mr 12.9; Ap 3.3. 2:6 Ap 2.15. 2:7 Mt 11.15; Ap 13.9. 2:7 Gn 2.9. 2:8 Ap 1.8. 2:9 Lc 12.21; 1 Ti 6.18; Stg 2.5. 2:9 Ro 2.17. 2:10 Is 41.10, 14. 2:10 Mt 10.22; 24.13; Stg 1.12. 2:11 Ap 13.9. 2:11 Ap 20.14. 2:12 Jos 5.13; Is 11.4; He 4.12; Ap 1.16; 19.15, 21. 2:14 Nm 31.16; 2 P 2.15; Jud 11. 2:14 Nm 25.1; Hch 15.29; 1 Co 6.13. 2:15 Ap 2.6. 2:16 Is 11.4. 2:17 Is 65.15; Ap 19.12, 13. 2:18 Ap 1.14. 2:20 1 R 16.31; 18.4, 13. 2:21 Ro 2.4. 2:23 1 S 16.7; 1 Cr 28.9; 29.17; Sal 7.9. 2:23 Sal 62.12; Mt 16.27; 2 Co 5.10. 2:24 Hch 15.28. 2:26 Mt 19.28; Lc 22.29; 1 Co 6.3. 2:27 Sal 2.8, 9. 2:28 2 P 1.19; Ap 22.16.