4
Ni apostolo ke ni eabwé te Kériso
Wogewé ati, ke wâé heme geé temehi pie wogemu [me Apolos]* ke gemu lupwo eabwé te Kériso, ke lupwo apihuô na e ne temu me gemu patemehi nina e ha aduwo na e pele Padué. +Ana e ilehi koja lépwona e ne telé a pihuô, ke me lé penem ehi me den, ke me lé cumang.
Te jan me geé tautiéo, ai a mwotautinaado te pa apulie. Kehe woéo, ke time é uce pipéce ne ko anaa. Be woéo, ke time é uce pitautiéo. É piniimihi pie te tice aceli me é pipé ne kong kon, kehe anaa, ke time uce a bwopiinen pie wâé jo. Be wo Padaame na e tautiéo.
+Geé nemwo tauti ânebuhe a benaamwon na e o âbé wo Padaame. Weeng pana e bo pwo me pwéélang ko nina neduwohi ha a melepiing. E bo habwii ni bwo niimihinaado na lé neduwohi ne ni apulie, ne he ni pwonimelé. Ke muko pétaapwo ni apulie, ke lé o hegi mu ko Padué, ni pwooti beme cemelé ko nina lé pwo.
É ko ade na geé pipii dewé?
+Lépwo bééng, é ne ko ana é pii, ke é péékemu me Apolos beme lupwo béhabwiinen dewé. Nimung me é picaa tewé a bwopiine a pwooti ce: «Te tice celi piwéden da koja ana tii.» Beme o te tice paceli e o pipii den, heme e pipégali pace céiu apihuô, koja pace céiu apihuô.
+Be he ade aceli e pwo me go pieda koja lépwo béén? Tai nina etem, ke nina e ne tem wo Padué. Ke é hemepie go hegi, ke é mu ko ade na go pipii dem pwohewiin heme time go uce hegi?
Kona geé niimihi pie caa pwo ne tewé ati nina nimewé kon? Caa pwo dewé? Caa wogewé lépwo daame, kehe time uce wogeme? Hemepie geé caa te daame, ke nimeme me genye tai daame!
Kehe é ne tong, ke wo Padué, ke pwohewiin heme e nekeme wogeme lépwo *apostolo, ha a bénebwéne atebwo, pwohewii lépwo apwocuhinaado ko a mele. Éa, lé alo kome ati ne pwo bwohemwo, ne ni *âcélo ke ni apulie, ne he ni picani teme na ubwo.
10 Geme olo wonaa mu ko Kériso, kehe wogewé, ke lépwo acéihi na geé temehinaado. Tice niiheme, kehe wogewé, ke pwo niihewé. Lé te nihe éewo kowé, kehe wogeme, ke lé téétikeme.
11 +Dieli jenaa ni, ke meneme, nimeme me geme ûdu, ta ni epwéneme. Lé pwotahinaado ne kome, ke pwocoon me geme mu he celi céiu lang. 12 +Mwaale geme me geme penem ko ni ime. Lé cihe me ta ne kome, ke geme te adéilé. Lé pwo me geme mu he ni picani, kehe geme te pé ne kome.
13 Lé pii nina ta ne kome, kehe geme pamwoiu ni béén. Dieli jenaa, ke é ne te ni apulie, ke pwohewiin heme wogeme ni cabin de a bwohemwo, pwohewii ni naado na alili, na lé tahi taabwon.
Ni naîng ne ha a céihi
14 Time é uce tii ninaa beme tanim gewé, kehe é patemehi tewé, wogewé ni naîng ne ha a céihi, na eânimung dewé. 15 +Be hemepie 10000 lépwoceli lé pacémunikewé me geé âcéi Iésu Kériso, kehe te céiu jo pa caa tewé. Be woéo, pana é ne tewé a mulie te Iésu Kériso, he é patemehi tewé a Pwooti Wâé. 16 +Ke é ile, ke wâgo kowé, me geé pwohewiiéo.
17 +É mu ko anaa, na é ne lé Timoté, pa naîng ne ha a céihi, na nihe eânimung den, pana e cumang ne he Padaame. E bo paniimihi tewé ni pwaadeniing he é âcéi Iésu Kériso, na é pacémunihi ati ne he ni *puco te ni acéihi.
Pipwocile!
18 Ke lé pipii delé wo lépwo béén, be lé niimihi pie, time é bo uce âmwo lé ne pelewé. 19 Kehe time uce bwolihi, ke é o âdé pelewé, hemepie te nime Padaame. Ke é bo temehi a junuu aceli jan me lé pwo wo lépwo apipii delé. 20 +Be a *Mwametau te Padué, ke time uce a pwooti cehi, kehe é ne ha a junuu Padué. 21 Ade aceli nimewé kon? Me é âdé céiikewé imi a bwaliiwota, ai a pwonime na oba ko a pipwoééhe, ke a jenen na bwala?
* 4:1 4.1 Wogemu me Apolos—ai Wogeme. Wieli e niimihi wo Apolos me Pétéru me lépwo béén. Omehi 1 Korénit 3.22. + 4:2 4.2 Luka 12.42 + 4:5 4.5 1 Korénit 3.8 + 4:6 4.6 Roma 12.3 + 4:7 4.7 Roma 12.6 + 4:11 4.11 2 Korénit 11.23−27 + 4:12 4.12 Mataio 5.44; Apostolo 18.3; 2 Tésalonik 3.8 + 4:15 4.15 Galat 4.19 + 4:16 4.16 Filipi 3.17 + 4:17 4.17 Apostolo 19.22 + 4:20 4.20 1 Korénit 2.4