El Santo Evangelio Según
San Juan
1
Bësomatí Chani
Jariapari tsi Cristo, naa Chani icanai ca iniquë. Toatiyá tsi yama mai iniquë. Jabi Dios ya ja iniquë. Jasca, Dios ja iniquë ra, naa Chani inish cato. Jariapari tsi Dios ya ja iniquë. Jatiroha ca ja nëhohuayoniquë ra. Jasca, yama tsi toa ja ayamanina. Jatiroha ca ja bësomaniquë ra, Bësomati Ibo-iboria ja nori quëshpi na. Jasca, jatiroha ca nohiria qui huahuahi quiha jahuë Chani, jabija ca jismahi na. Tsëmó ca nohiria bo jabija ca Chani jismahai ca Huëa ca tsi xo naa ra. Jabi naa Huëa nocahuayama-pistiariaxëhi quiha tsëmo ra.
Dios Chani chitahënina
Jatsi jahuë Chani bëhai ca Diós raaniquë, naa Juan icanai cato. Jesucristo, naa Huëa inish ca yoati tsi nohiria bo yoahi quiha Juan joniquë. Joxo tsi quiha Dios Chani ja yoaniquë, Huëa inish ca qui nohiria chitimino iquish na. Jabi Huëa inish ca Juan iyamaniquë. Jama, Huëa inish ca yoati chanihi quiha ja joniquë. Jabija ca Huëa-huëaria ca tsi xo toa mai qui jonish cato. Joxo tsi quiha jatiroha cabo qui jabija ca huahuahi quiha, nohiria bá Dios cahëno iquish na.
10 Noba maí tsi quiha Chani icanai ca racaniquë; naa noba mai nëhohuanish cato. Jama, tsohuë ja iqui ca nohiria bá cahëyamaniquë rë. 11 Jasca, jahuë maí ca nohiria bo, naa jodiobo qui ja joniquë. Ja joquë tsi quiha jahuë jimibá biyamaniquë pë. Jato qui yoi ja ini quiha. 12 Jama, nohiria bá Chani icanai ca biquë tsi jato qui chama ja aniquë Dios baquë bo manëti. Jahuë baquë bo manëcani quiha Xabahamati Ibo ja nori ca ja chahahuacaquë no. 13 Jatsi cotëquëhi quiha chahahuahi na. Jamëri tsi xo naa cohaina ra. Noba jahëhuá comahai ca jascaria ma xo ra. Nohiria jaha quëëhaina, bënë bá saihuacatsaina, nëca tsi quiha Dios baquë bo manëyamacani quiha. Jama, Dios tsi xo toa jato Comati Ibo-iboria.
Joni Jesu manënina
14 Jabi joni naa Chani icanai ca manëniquë. Joni manëhax noqui xërëquë tsi quiha ja racaniquë. Jatsi jahuë oquë no jisniquë, naa ja qui jahuë Jahëpá acacanish ca oquë jiaxëni cato. Jasca, Dios baquë huësti ca ja iqui iqui tsi anomaria jahuë oquë ini quiha ra. Ja quëshpi tsi nohiria bo noiti cahëxëni ja ini quiha. Jasca, jabija ca chaniti cahëxëni ca ja ini quiha. 15 Jabi Cristo yoati tsi Juan nëcaniquë:
—E cho joxëhi quiha ëa oquë cato. E conox pari no tsi ja iniquë. Jasca, mato qui ë yoani ca joni tsi xo naa —i Juan niquë Jesu yoati na.
16 Anomaria tsi xo noqui Cristó noihaina ra. Ja noihai iqui tsi no shomahuariahacaniquë ra, naa noqui tëquëta. 17 Jabi jariapari tsi quiha noqui jodiobo qui Moisés yamabá yoba aniquë. Noqui quësohi quiha toa yoba rë. Jama, mai qui Jesucristo joni iqui tsi Diós noqui noihaina, jahuë jabija ca Chani, tihi cabo cahëyoiqui noa ra. 18 Yama tsi xo toa Dios jisnish cato. Jabi Dios noqui cahëmanish ca tsi xo toa jahuë Baquë yoi roha, naa Dios tahë cato.
Cristo yoati Juan chaninina
Mateo 3.11-12; Marcos 1.7-8; Lucas 3.15-17
19 Jabi arati ibo bo, jato mëbicanaibo, tihi cabo quiha Jerusalén ca jodioba chama bá raaniquë Juan qui. Jato ja raacaniquë Xabahamati Ibo ja iqui ca nicati. Jatsi Juan ja nicacaquë tsi quiha,
20 —Cristo, naa jaha ma pasohai ca Xabahamati Ibo ma xo ëa ra —i jato qui Juan niquë.
21 Jatsi quiha,
—¿Tsohuë cara ni mia sa? ¿Elías ma ni mia ra? —i ja qui jaca niquë.
Jatsi quiha Juán quëbiniquë:
—Elías ma xo ëa —iquiina.
Jatsi,
—¿Diós raahai ca chani yoati Ibo-iboria ni mia sa? —i jaca niquë.
—Toa ma xo ëa ra —i Juan niquë.
22 Jatsi quiha,
—¿Tsohuë cara ni mia ra? Noqui yoahuë, noqui raahax cabo no quëbino iquish na. ¿Japa mia ti? ¿Jënihai ra? —i quiha Juan qui jaca niquë.
23 Jatsi Juán quëbiniquë:
—Xabachá ca quënahai ca ëa xo naa. Shomahuahacacahuë, Ibo johai ca bax na iquia ra. Jabi siri tsi quiha ëa yoati tsi Isaías yamabo, naa Dios Chani yoanish ca chaniniquë, naa ë conox pari no —nëa tsi Juan nëcaniquë.
24 Jatsi quiha fariseobá raahacanish cabá nicatëquëniquë:
25 —Johai ca Xabahamati Ibo, Elías, Dios Chani yoati Ibo-iboria, tihi cabo iyamapiquí tsi ¿jëniriaxo tsi nohiria bo ashimahai pa? —i ja qui jaca niquë.
26 Jatsi quiha Juán jato quëbiniquë:
—Jënë́ tsi mato ashimaquia. Jama, mato xërëquë tsi bësohi quiha mato bëroma cato ra. 27 E cho joxëhi quiha ëa oquëria cato. ¿Jënahuariahax raca ja bax ë yonocona rë, iriama ca ë nori quëshpi na? —nëa tsi bëcanish cabo qui Juan nëcaniquë.
28 Jabi ani Jordán rabëquëxë, naa Betania mai icanish cató tsi quiha ja qui raahacanish cabo Juán quëbiniquë. Toa xo tsi quiha nohiria bo ashimahi ja iniquë.
Jesú jahuë yonoco chitahëhuanina
29 Huëaquë tsi quiha ja qui Jesu johai ca Juán jisniquë.
—Tsayacapa. Dios oveja tsi xo naa ra. Nohiria jocha bixëhi quiha. 30 Jabi mato qui ë yoani ca joni tsi xo naa, “E cho joxëhi quiha ëa oquë cato” i ë quë no. “E conox pari no tsi bëso ja iniquë” i ë ni quiha. 31 Toatiyá tsi Xabahamati Ibo ja iqui ca ë cahëyamaniquë rë. Jama, jënë́ tsi ashimahi ë joniquë, Israél cabo qui mato Cristo jismaxëna —nëa tsi quiha nohiria bo qui Juan nëcaniquë.
32 Jatsi quiha Juán yoani ca tsi xo naa:
—Espíritu Santo ë jisniquë ra, nai ax boto botëhai jascaria. Botëhax jahá tsi ja chitëniquë. 33 Jari jaha no pasohai ca Xabahamati Ibo ja iqui ca ë cahëyamaniquë rë. Jama, ë qui chaniniquë Dios, naa nohiria bo ashimati ëa raanish cato. “Espíritu Santo botëhai ca jisxëqui mia” i ë qui Dios ni quiha. “Botëhax tsohuëcara ó chitëxëhi quiha. Espíritu Santó tsi nohiria ashimahai ca tsi xo toa” i ë qui Dios ni quiha. 34 Jatsi Jesu qui Espíritu Santo botëhai ca ë jisniquë. Ja tsi xo toa Dios Baquë ra iquia —nëa tsi quiha jato qui Juan nëcaniquë.
Jesu jariapari ca banahuacanaibo
35 Huëaquë tsi quiha dos ca jahuë rabëti bo ya Juan nii iniquë. 36 Niixo tsi quiha Jesu tarabihai ca ja tsaya-tsayaniquë.
—Tsayacapa. Dios oveja tsi xo toa ra —i quiha jato qui Juan niquë.
37 Jatsi Jesu quiha Juan rabë ca rabëti bá banahuaniquë ra ja yoani ca nicaxo na. 38 Bopinaxo tsi quiha ja cho banahuacanaibo Jesú jisniquë. Jisi tsi,
—¿Jahuë mëracanai? —i jato qui ja niquë.
39 Jatsi quiha,
—¿Jahuënia tsi racahai, Maestró? —i jaca niquë Jesu qui.
Jatsi,
—Jisi bëcahuë —i jato qui Jesu niquë.
Jatsi quiha ja bëta ja bocaniquë. Boxo tsi quiha Jesu racahai ca iti ja jiscaniquë. Jisi tsi ja bëta ja chitëcaniquë, yata ja ini iqui na.
40 Jabi Jesu ya canish ca Andrés ini quiha, naa Juan chani nicanish cato. Simón Pedro noma quiha. 41 Jasca, jisbaya tsi quiha jahuë rëquëmë Simón pari Andrés bichi caniquë.
—Xabahamati Ibo no jisquë ra —i quiha Simón qui ja niquë.
42 Jatsi quiha Jesu qui jahuë rëquëmë ja bëniquë. Ja bëquë tsi quiha Jesú tsayaniquë.
—Juan baquë Simón xo mia. Jaboqui janë paxa ca mi qui axëquia. Pedro mi quënahacaxëti xo —i quiha ja qui Jesu niquë. Jabi noba joí tsi “Maxaxa” Pedro janëhacani quiha.
Felipe, Natanael, tihi cabo Jesú quënanina
43 Jatsi huëaquë tsi quiha Galilea mai qui Jesu cacasniquë. Caxo tsi Felipe ja jisniquë. Jatsi,
—E bëta johuë —i quiha ja qui Jesu niquë.
44 Jabi Betsaida yaca quima Felipe joni quiha. Toa yacatá tsi racani quiha Andrés, Pedro ri. 45 Jatsi quiha Natanael Felipé bichi caniquë.
—Noqui Xabahamati Ibo ë jisquë ra. Jabi naa joni yoati tsi no yoahacani quiha Moisés quënëni cato ó no. Jasca, ja yoati tsi quënëni quiha Dios Chani yoanish cabo ri. Jahuë janë tsi xo Jesu, naa José baquë quiha. Nazaret quima ax johi quiha —nëa tsi quiha Natanael qui Felipe nëcaniquë.
46 Jatsi quiha,
—¿Jënahuariahax raca Nazaret quima ax jia ca jona? —i Natanael niquë.
Jatsi,
—Jisi jopa —i ja qui Felipe niquë.
47 Jatsi ja bëcano tsi quiha Natanael Jesú jisniquë.
—Nëá tsi johi quiha Israél ca joni shinajiaxëni cato ra. Quiatimaxëni ca joni tsi xo naa —i quiha Jesu niquë.
48 Jatsi quiha,
—¿Jënahuariaxo ëa mi cahëha pa? —i Natanael niquë.
Jatsi,
—Felipé mia quënanox pari no tsi tosa jihui namá mi tsahohai ca ë jisquë ra —i ja qui Jesu niquë.
49 Jatsi Natanaél quëbiniquë:
—Dios Baquë xo mia ra, Maestró. Israél caba chama-chamaria xo mia ra —iquiina.
50 Jatsi,
—“Tosa jihui namá mia ë jisquë” i ë a iqui tsi ëa chahahuaqui mia pë. 51 Mia parayamaquia. Naa jisti oquë cabo jisxëqui mia ra. Nai japëquëhai ca jisxëqui mia. Jasca, Nohiria Baquë quima ax Dios ángel bo tëronohaina, ja qui ja botëcanaina, tihi cabo tsi jisxëqui mia ra —i quiha Natanael qui Jesu niquë.