13
Jesú jahuë rabëti ba tahë ashimanina
Huëaquë tsi chitahëti nori quiha pascua fiesta iniquë. Toatiyá tsi noba mai jisbëriati xaba tsëquëha ca Jesú cahëni quiha. Jahëpa qui bacati xaba ja ini quiha. Jabi jahuë maí ca rabëti bo ja noiriani quiha ra. Jasca, jato ja noiriahai ca jato ja jismani quiha.
Jabi jahuë rabëti bo ya oriquihi Jesu iniquë. Naama tsi quiha Judas Iscariote, naa Simón baquë Yoshiní bini quiha yoi ca shinamaxëna. Ja tsi xo toa jodioba chama bo qui mëatsi quiha Judás huaniquë. Jabi jatiroha ca Jesú cahëni quiha. Ja qui chama Jahëpá anina, Dios quima ja jonina, Dios qui jahari ja cahaina, tihi cabo ja cahëni quiha. Jatsi oriquihax mesa quima Jesu joiniquë. Joixo tsi quiha jahuë sacoria ja tsoboniquë. Tsoboxo tsi quiha toalla ja bihaca tsi ja chinëxëniquë. Jatsi pitëxti, naa lavamanos icanai ca qui jënëpaxa ja japaniquë. Japaxo tsi quiha jahuë rabëti ba tahë chocohatsijahua-niquë. Chocohaxo ja shinahuaniquë.
Jatsi Simón Pedro qui ja joniquë.
—¿Noho tahë chocohahi ni mia pa, noho Ibobá? —i ja qui Pedro niquë.
Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Jaboqui tsi ë acai ca cahëyoiyamaqui mia. Jama, bari huëtsa cahëxëqui mia tia —iquiina.
Jatsi,
—Noho tahë ashimayamapistiariaxëqui mia ra —i Jesu qui Pedro niquë.
Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Mi tahë pi ë ashimayamano tsi ¿jënahuariaxo raca noho yonoco mi ana? —iquiina.
Jatsi,
—Noho tahë ashimahuë, Ibobá. Jasca, noho mëquënë, noho mapo, tihi cabo ri ashimahuë ra —i Pedro niquë.
10 Jatsi nëca tsi quiha Jesú quëbiniquë:
—Ashitëquëyamahi quiha bahuëhacanish cato ra. Ashimahacaxëti xo jahuë tahë roha, ja chëquënaquë no. Jascaria, jënima tsi xo masahacanish ca shina jaya cato. Masahacaxëti xo ja abëna ca jocha roha, ja jochaquë no. Bahuëhaca ca xo mato tëquëta. Jama, nëá xo huësti ca shina masahama ca jaya cato rë —i Jesu niquë.
11 Jodioba chama bo qui ja mëacasni ca Jesú cahëni quiha. Ja tsi xo toa,
—Nëá xo huësti ca shina masahama ca jaya cato rë —i ja nina.
12 Jato tahë ashimaxo tsi quiha jahuë sacoria Jesú sahuëtëquëniquë. Jatsi mesa tahë ja tsahotëquëniquë. Tsahohax,
—¿Jënixo tsi mato tahë ë ashimaha? ¿Cahëcanai? —i jato qui Jesu niquë—. 13 Maestro, Ibo, tihi cabo ëa quënaqui mato. Jabija tsi xo toa ma chanihaina, mato Ibo ë nori quëshpi na. 14 Jama, ¿jahuë yonati tahë ashimahi ni chama pa? ¿Tsayacanai? Mato tahë yoi ë chocohaquë ra, naa mato Ibo, mato Maestro ra. Toca tsi ma ati xo mato ri. 15 Mato tahë ë chocohaquë ra, ototi quinia mato jismaxëna. Mato bax ë aca ca jascaria tsi huëtsa bo bax ma ano mato ri. 16 Mato parayamaquia. Yama tsi xo toa jahuë chama oquë ca yonati. Jasca, raanish ca oquë ma xo raahacanish cato, naa jahuë ibo chani bëhai cato. 17 Jabi naa yoba nicaquë mato. E yoaha ca yoba jabipihi tsi raniriaxëqui mato ra.
18 ‘Mato tëquë yoati tsi chaniyamaquia. E bini cabo cahëriaquia ra. Jama, jatihuahacaxëti xo Quënëhacanish cabo, naa “Mia pasomaha tsi xo toa mi bëta xo pihai cato” iquiina. 19 Nicaparicana. Jodiobo chama bo qui ëa pi ja mëanox pari no tsi mato yoaquia, Xabahamati Ibo ë nori ca ma cahëno iquish na. 20 Mato parayamaquia. Mato raaxëquia, noho chani nohiria bo qui boti. Ea yoi bixëhi quiha mato chani bichi cato. Jasca, ëa raanish ca Jahëpa ri bichi quiha ëa bichi cato —i jato qui Jesu niquë.
“Jodioba chama bo qui ëa aqui mato ó ca huësti cato” i Jesu nina
Mateo 26.20-25; Marcos 14.17-21; Lucas 22.21-23
21 Chanihax cohuëtsi Jesu niquë.
—Mato parayamaquia. Jodioba chama bo qui ëa mëaxëhi quiha mato ó ca huësti cato rë —i ja niquë.
22 Jatsi bëisnabëquitsi jahuë rabëti bo niquë,
—¿Tsohuë cara ni sa? —i jaca niquë.
23 Jabi Jesu tapaí tsaho Juan ini quiha naa Jesu rabëti-rabëtiria. 24 Jatsi ja qui Simón Pedró jahuë mëquë bëë-bëëhaniquë,
—¿Tsohuë yoati ni toa ja chanihaina? Nicahuë, no cahëno ra —iquiina.
25 Jatsi Jesu qui Juan xëquëniquë nicaxëna,
—¿Tsohuë ni toa mia pasomaha cato rë? —iquiina.
26 Jatsi Jesú quëbiniquë:
—Pitëxti qui naa mapari nacomaquia moosaxëna. Nacomaxo tsi toa joni qui axëquia. Jabi ëa pasomaha ca tsi xo toa naa mapari bichi cato ra —i ja niquë.
Jatsi quiha mapari Jesú nacomaniquë pitëxti qui. Nacomaxo tsi quiha Judas Iscariote qui ja aniquë. 27 Jatsi mapari ja biquë tsi quiha jahuë shina qui Satanás jicotapiniquë pë.
Jatsi,
—Mi acatsai ca ahuë. Bamayamahuë —i ja qui Jesu niquë.
28 Jabi Judas qui Jesú yoaha ca toá ca tsaho cabá cahëyamani quiha nicaxo na. 29 Jahuëcara ca oriquiti copiti, noitiria cabo qui parata ati ma ni, tihi cabo ati ja raahacani ca ja quëscahuajahuacani quiha. Toca tsi ja shinacani quiha, jato parata obëso ca Judas ini iqui na. 30 Jatsi quiha Jesú ja qui ani ca mapari Judás biniquë. Bichi tsi quiha cacha ja caniquë. Baquicha ja ini quiha.
Yoba paxa cato
31 Judas jisbayaquë tsi,
—Tsëquëquë Nohiria Baquë rësoti xabaca ra —i Jesu niquë—. Jaboqui noho oquë jismahacaxëti xo. E rësohai cató tsi jismahacaxëti xo Dios oquë ri. 32 Jabi ëa iqui tsi Dios oquë jismahacano tsi ë qui jahuë naipá ca oquë axëhi quiha Dios. E qui apaimaria xo ra. 33 Tanaroha pistia no tsi mato bëtaxëquia rë, noho xocobá. Jasca, ë caquë tsi quiha ëa mëraxëqui mato. Jama, ë cahai ca qui canoma xo mato iquia ra, naa jodiobo ë yoahitaha jascaria. 34 Jaboqui yoba paxa ca mato qui aquia: Noinacana iquia, mato ë noihai jascaria. 35 Ma noinapino tsi noho rabëti bo ma nori ca cahëcaxëcani quiha jatiroha cabo —nëa tsi jahuë rabëti bo qui Jesu nëcaniquë.
“Ea pasomaha chanixëqui mia” i Pedro qui Jesu nina
Mateo 26.31-35; Marcos 14.27-31; Lucas 22.31-34
36 Jatsi,
—¿Jahuënia tsi cahai, Ibobá? —i Simón Pedro niquë ja qui.
Jatsi,
—Jaboqui ë cahai ca qui canoma xo mia. Jama, bari huëtsa ëa banahuaxëqui mia ra —i ja qui Jesu niquë.
37 Jatsi Pedró quëbiniquë:
—Jaboqui tsi mi bëta cacasquia, Ibobá. Mi bax ëmë axëquia nati —iquiina.
38 Jatsi Jesú quëbiniquë:
—¿E bax rësoxëhi ni mia pa? Patiari bënë quëonox pari no tsi tres tsi ëa pasomaha chanixëqui mia rë —i ja qui Jesu niquë.